Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy spadkodawcy przysługuje prawo do zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionych na matkę rachunków na remont domu jednorodzinnego?

Pismem z dnia 30.11.2006 r. (data wpływu) Wnioskodawca zwrócił się o interpretację z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zamieszkiwał razem z matką w domu jednorodzinnym. Po śmierci matki został wspólnie z żoną spadkobiercą domu. Matka (wdowa) na koniec roku planowała dokonać rozliczenia podatku VAT wynikającego z faktur remontowych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do zwrotu podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionych na matkę rachunków na remont domu jednorodzinnego?

Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu jako spadkodawcy prawo do rozliczenia zwrotu podatku VAT za zmarłą matkę.

Ustosunkowując sie do powyższego, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468). Przedmiotowy zwrot dokonywany jest zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Przepisy tej ustawy nie dają prawa spadkobiercom do ubiegania się o zwrot poniesionych wydatków przez spadkodawców. Jednakże art. 7 powołanej ustawy stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem par. 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Definicję przepisów prawa podatkowego zawiera pkt 2 art. 3 powołanej ustawy, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie (Ordynacji podatkowej) jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Natomiast w myśl pkt 1 cytowanego artykułu 3, ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatników, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w myśl przytoczonej powyżej definicji nie jest przepisem prawa podatkowego, tj. nie jest ustawą podatkową ani aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

Ponadto uprawnienie do żądania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych związanych z remontem budynku mieszkalnego jest uprawnieniem ściśle osobistym i niepodlegającym sukcesji. Przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa nie dają zatem spadkobiercom możliwości żądania takiego zwrotu na podstawie faktur wystawionych na osobę fizyczną (spadkodawcę).

Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy organ podatkowy stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku postanowił uznać za nieprawidłowe.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia.
Słowa kluczowe: spadkobiercy, zwrot wydatków związanych z budownictwem
Data aktualizacji: 17/01/2013 00:00:01

Czy można odliczyć podatek VAT z faktur od usług i zakupów przy wymianie nawierzchni na pl...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do...

Prawidłowe rozliczenie wystawionej faktury korygującej wewnątrzwspólnotową dostawę i eksport

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z f...

Wnioskiem z dnia 29 września 2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego - 03.10.2005r.), Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej naprawę...

Biura rachunkowe Poznań

Prowadząc biuro rachunkowe w Poznaniu musisz wiedzieć, że możemy wskazać kilka grup podatników VAT: 1) podatnicy VAT czynni (czyli ci, którzy płacą podatek), 2) podatnicy VAT zwolnieni (czyli ci, którzy sprzedają na tyle mało, że obejmuje ich limit...

Czy Wnioskodawca może dokumentować sprzedaż usług montażu systemów osłonowych fakturą zawi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik pyta o możliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku wystapienia różnic kursowychSposób potwierdzenia odbioru faktur korygującychCzy zwrócone przez Biuro Rachunkowe odsetki stanowią przychód?Kto powinien wystawić fakturę korygującą?Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług z realizacją projektu stypendialnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.