Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydatki poniesione na kontynuację i zakończenie budowy winny być udokumentowane fakturami VAT ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podziela pogląd przedstawiony w piśmie z dnia 12.02.2007r. (wpływ do Urzędu w dniu 16.02.2007r.), stanowiącym wniosek w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2004 roku zaciągnął Pan kredyt hipoteczny w walucie polskiej na zakup na rynku wtórnym nieruchomości, działki oraz na dokończenie budowy zakupionej nieruchomości. Łączna kwota kredytu wyniosła 241.000, -zł.

Nabycie w maju 2004 roku nieruchomości sfinansował Pan kredytem w kwocie 141.700, -zł. i gotówką w kwocie 46.300, 00 zł. Pozostała kwota kredytu, tj. 100.000, 00 zł. wykorzystana została na dokończenie budowy zakupionej nieruchomości. Wydatki z tytułu budowy udokumentowane zostały fakturami VAT, rachunkami od podmiotów zwolnionych z VAT oraz paragonami fiskalnymi.

Decyzją Nr 00/2004 Starosta Łódzki Wschodni przeniósł na Pana pozwolenie na budowę. Natomiast potwierdzenie możliwości przystąpienia do użytkowania budynku mieszkalnego uzyskał Pan w 2006r. W 2006r. dokonał Pan przewalutowania zaciągniętego kredytu hipotecznego ze spłacanego w PLN na spłacany we frankach szwajcarskich.

Wątpliwości z Pana strony budzi zagadnienie, czy wydatki poniesione na kontynuację i zakończenie budowy winny być udokumentowane fakturami VAT ?

W Pana ocenie art. 26 b w żadnym z punktów nie zawiera zapisu, że do ulgi odsetkowej należy brać pod uwagę wydatki wyłącznie udokumentowane fakturami VAT. Jedynie ust. 2 pkt 5 tegoż artykułu zobowiązuje podatnika do złożenia stosownego oświadczenia, w którym należy tylko podać wysokość wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku VAT nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku. Zapis taki zdaniem Pana nie oznacza, że wydatki udokumentowane innymi dowodami zakupu należy wyłączyć z kwoty wydatków na budowę, dla celów ulgi odsetkowej.

Mając na uwadze stan faktyczny w przedstawionej sprawie Organ Podatkowy stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 26 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4 faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej m.in. z budową budynku mieszkalnego.

Z treści tego przepisu wynika, że celem na jaki wydatkowane powinny zostać środki uzyskane z kredytu, aby możliwe było odliczenie odsetek od tego kredytu, jest m.in. budowa budynku mieszkalnego.

Natomiast przepis art. 26 b ust. 2 pkt 5 ustawy stanowi, że do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Jak wynika z powyższego wszystkie poniesione wydatki związane z daną inwestycją stanowią podstawę do obliczenia przysługującej ulgi odsetkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe Organ Podatkowy podziela Pana stanowisko co do sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Zgodnie z przepisami art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w § 5 w/w artykułu.
Słowa kluczowe: faktura, faktura VAT, kontynuacja ulgi budowlanej, podatek dochodowy od osób fizycznych, podstawa opodatkowania, ulga budowlana, zeznanie podatkowe
Data aktualizacji: 14/01/2013 18:00:01

Jaka jest data powstania przychodu z tytułu dzierżawy gruntu i budynków gospodarczych na c...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Cit w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy rozliczania podatku od towarów i usług w związku z realizacją kontraktu na...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa...

Jakie istnieją formy potwierdzenia faktur korygujących?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 24.06.2004 r. wyjaśnia co...

Czy na dokonane wpłaty przez podatnika podatku VAT Spółdzielnia Mieszkaniowa winna wystawi...

Działając na podstawie przepisów art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2007 r. o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakim terminie należy wystawić fakturę VAT w przypadku świadczenia usług wywozu śmieci?Czy prawidłowo będzie dokumentowana sprzedaż dokumentem fakturą VAT fiskalną na osobę prywatną właściciela firmy?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu ciężarowegoPodatnik zapytuje czy podstawą opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia jest kwota brutto wskazana w fakturzeCzy faktury wysyłane pocztą elektroniczną do Wnioskodawcy za jego zgodą mogą być podstawą do odliczenia podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.