Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydatki poniesione na kontynuację i zakończenie budowy winny być udokumentowane fakturami VAT ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), podziela pogląd przedstawiony w piśmie z dnia 12.02.2007r. (wpływ do Urzędu w dniu 16.02.2007r.), stanowiącym wniosek w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2004 roku zaciągnął Pan kredyt hipoteczny w walucie polskiej na zakup na rynku wtórnym nieruchomości, działki oraz na dokończenie budowy zakupionej nieruchomości. Łączna kwota kredytu wyniosła 241.000, -zł.

Nabycie w maju 2004 roku nieruchomości sfinansował Pan kredytem w kwocie 141.700, -zł. i gotówką w kwocie 46.300, 00 zł. Pozostała kwota kredytu, tj. 100.000, 00 zł. wykorzystana została na dokończenie budowy zakupionej nieruchomości. Wydatki z tytułu budowy udokumentowane zostały fakturami VAT, rachunkami od podmiotów zwolnionych z VAT oraz paragonami fiskalnymi.

Decyzją Nr 00/2004 Starosta Łódzki Wschodni przeniósł na Pana pozwolenie na budowę. Natomiast potwierdzenie możliwości przystąpienia do użytkowania budynku mieszkalnego uzyskał Pan w 2006r. W 2006r. dokonał Pan przewalutowania zaciągniętego kredytu hipotecznego ze spłacanego w PLN na spłacany we frankach szwajcarskich.

Wątpliwości z Pana strony budzi zagadnienie, czy wydatki poniesione na kontynuację i zakończenie budowy winny być udokumentowane fakturami VAT ?

W Pana ocenie art. 26 b w żadnym z punktów nie zawiera zapisu, że do ulgi odsetkowej należy brać pod uwagę wydatki wyłącznie udokumentowane fakturami VAT. Jedynie ust. 2 pkt 5 tegoż artykułu zobowiązuje podatnika do złożenia stosownego oświadczenia, w którym należy tylko podać wysokość wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku VAT nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku. Zapis taki zdaniem Pana nie oznacza, że wydatki udokumentowane innymi dowodami zakupu należy wyłączyć z kwoty wydatków na budowę, dla celów ulgi odsetkowej.

Mając na uwadze stan faktyczny w przedstawionej sprawie Organ Podatkowy stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 26 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4 faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej m.in. z budową budynku mieszkalnego.

Z treści tego przepisu wynika, że celem na jaki wydatkowane powinny zostać środki uzyskane z kredytu, aby możliwe było odliczenie odsetek od tego kredytu, jest m.in. budowa budynku mieszkalnego.

Natomiast przepis art. 26 b ust. 2 pkt 5 ustawy stanowi, że do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Jak wynika z powyższego wszystkie poniesione wydatki związane z daną inwestycją stanowią podstawę do obliczenia przysługującej ulgi odsetkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe Organ Podatkowy podziela Pana stanowisko co do sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Zgodnie z przepisami art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w § 5 w/w artykułu.
Słowa kluczowe: faktura, faktura VAT, kontynuacja ulgi budowlanej, podatek dochodowy od osób fizycznych, podstawa opodatkowania, ulga budowlana, zeznanie podatkowe
Data aktualizacji: 14/01/2013 18:00:01

W jakim momencie spółka jest zobowiązana rozliczyć podatkowo poniesione koszty związane z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy dokonując sprzedaży ciągłej podatnik prawidłowo określa na fakturze w rubryce data spr...

Wyżej wymienionym pismem Strona informuje, że na podstawie podpisanej z XS.A. prowadzi w ramach działalności gospodarczej stację paliw we Wrocławiu. Celem zachęcenia klientów do zakupu paliw na stacjach X S.A. Koncern wdrożył program pod nazwą Twój...

Czy wpłaty komitetu budowy wodociągu na rachunek gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem o...

Na podstawie art. 216 par. 1 i art. 14 a par. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005 r.), w związku z wnioskiem Urzędu Gminy .z dnia 13 lipca 2006 roku Naczelnik Urzędu...

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zmiana zapisów faktury VAT a możliwość wystawienia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktury elektroniczne - proces wymiany danych w związku z wystawieniem e-fakturMoment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechaną inwestycjęCzy usługi księgowe świadczone na rzecz firmy mającej siedzibę na terenie Niemiec należy opodatkować w Polsce?Urząd Skarbowy Piła 64-920 ul. Kossaka 106PIT - w zakresie prawidłowości zakwalifikowania faktur wystawianych za opłaty eksploatacyjne jako miesięczny przychód z działalności gospodarczej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.