Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Świadczenia usług architektonicznych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2009r. (data wpływu 9 lutego 2009r.), uzupełnionym pismem z 9 marca 2009r. (data wpływu 10 marca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie miejsca świadczenia usług architektonicznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2009r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 marca 2009r. (data wpływu 10 marca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług architektonicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest biurem wykonującym projekty konstrukcji budowlanych, prowadzi rozmowy z firmą niemiecką dotyczące zlecenia wykonania projektu konstrukcyjnego szkoły. Szkoła zostanie wybudowana w . Projekt konstrukcyjny zostanie wykonany na podstawie projektu architektonicznego oraz wytycznych otrzymanych od kontrahenta niemieckiego. Przedmiotowa usługa została zakwalifikowana do symbolu PKWiU 71.12.12.0 - Usługi projektowania technicznego budynków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy firma nasza, wystawiając fakturą za wykonanie projektu konstrukcyjnego, powiną naliczyć podatek należny VAT 22% i odprowadzić podatek VAT do polskiego urzędu skarbowego . Czy należy wystawić fakturę bez podatku VAT a VAT należny rozliczy nabywca usługi czyli kontrahent niemiecki .Zdaniem Wnioskodawcy, usługa wykonana przez Wnioskodawcę (projekt konstrukcyjny) jako usługa niematerialna, powinna być opodatkowana przez nabywcę usługi czyli kontrahenta niemieckiego zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 pkt 3d. Wnioskodawca uważa, że zastrzeżenie ust. 2 pkt 3 lit. d nie dotyczy Wnioskodawcy, ponieważ nie jest to jeszcze usługa związana z nieruchomością ponieważ przedmiotowa szkoła powstanie w przyszłości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 27 ust. 1 wspomnianej ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości (art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

A zatem z treści przywołanych przepisów wynika, że za miejsce świadczenia usług architektonicznych związanych z konkretną nieruchomością uznaje się miejsce położenia tej nieruchomości.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Miejscem świadczenia usługi związanej z przygotowaniem projektu technicznego budynku jest miejsce położenia nieruchomości, czyli gruntu na którym ma powstać przedmiotowy budynek.

Stosownie do art. 29 ust. 1. ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 41 ust. 1 wspomnianej ustawy stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1337).

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT, dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawki podatku, sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jest biurem wykonującym projekty konstrukcji budowlanych, prowadzi rozmowy z firmą niemiecką dotyczące zlecenia wykonania projektu konstrukcyjnego szkoły. Szkoła zostanie wybudowana w . Projekt konstrukcyjny zostanie wykonany na podstawie projektu architektonicznego oraz wytycznych otrzymanych od kontrahenta niemieckiego. Przedmiotowa usługa została zakwalifikowana do symbolu PKWiU 71.12.12.0 - Usługi projektowania technicznego budynków. Miejscem świadczenia usług projektowania technicznego jest miejsce położenia nieruchomości. Wobec powyższego miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest nieruchomość położona w Warszawie. Przedmiotowa usługa jest opodatkowana 22% stawką podatku. Zgodnie z brzemieniem art. 106 ust. 1 Wnioskodawca jest obowiązany wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, miejsce świadczenia usług, usługi architektoniczne
Data aktualizacji: 18/01/2013 15:00:01

Czy możliwe jest ewidencjonowanie usług transportowych dla potrzeb podatku VAT w dacie wys...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 14 grudnia 2005 r....

Wybór metody prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz sposobu rozliczenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim terminie powinny być wystawiane faktury dokumentujące wykonane usługi transportowe

Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów. Działalność ta wykonywana jest na terenie Unii Europejskiej na rzecz podmiotów duńskich zidentyfikowanych na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Z...

Czy prawidłowo stosowana jest stawka 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy...

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 18.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu...

Czy w przypadku utraty na mocy art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT statusu zarejestrowanego p...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.01.2006 r. (data wpływu 24.02.2006 r.), uzupełnionego w dniach 28.03.2006 r...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług na cele realizowanych projektów szkoleniowychCzy darowizna pieniężna przekazana na rachunek szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i jak tą czynność należy dokumentować ?W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia wkładu do Spółki komandytowej lub komandytowo - akcyjnejCzy wartość netto wystawionej przez Spółkę faktury będzie kosztem dla obecnego użytkownika wieczystego gruntuPytanie dotyczy wystawiania rachunków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie nauczania i tłumaczeń
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.