Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wystawiając fakturę pod datą otrzymania zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy można zastosować stawkę 0%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 07 listopada 2006 roku ( data wpływu: 15.11.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2006 roku wpłynął wniosek, w którym zwrócił się Pan z zapytaniem czy wystawiając fakturę pod datą otrzymania zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy można zastosować stawkę 0%.Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i jest Pan czynnym podatnikiem unijnym podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się Pan m.in. produkcja palet, które są dostarczane do unijnego kontrahenta jako dostawa wewnątrzwspólnotowa. W miesiącu listopadzie miał Pan otrzymać od ww kontrahenta zaliczkę na poczet przyszłych zamówień. Dostawa nie będzie dokonana do końca roku. Według Pana stanowiska przedmiotowa zaliczka winna zostać opodatkowana według stawki 0%.Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zmianami ), jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny.Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 3 powołanej ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku od towarów i usług wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Stosownie zaś do art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa podlega opodatkowaniu według stawki 0%, pod warunkiem że:- podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwsólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawą;- podatnik przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art.99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jest oczywistym, że nie ma możliwości posiadania przez dostawcą odpowiednich, dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy w innym kraju UE, przy zaliczce, która otrzymywana jest przed dostawą towarów.Jednocześnie w przepisach prawa podatkowego brak jest precyzyjnego określenia stawki, według której ma być opodatkowana zaliczka na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W świetle powyższego, zdaniem tutejszego organu - zaliczki podlegają opodatkowaniu stawką VAT 0%, czyli stawką taką samą jak dostawa wewnątrzwspólnotowa. Jednak zastosowanie do ww zaliczki stawki 0% jest uzależnione od spełnienia w momencie jej otrzymania warunków formalnych co do nabywcy i dostawcy, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jedynie w takim przypadku można stwierdzić, że otrzymana zaliczka ma charakter wpłaty na poczet przyszłej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.Zgodnie z art. 42 ust. 12 ustawy w przypadku, gdy po dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatnik w stosownym terminie ( tj. do dnia złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99 ustawy) nie uzyskał dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy, zobligowany jest do zastosowania w stosunku do dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej, stawki podatku odpowiedniej dla dostawy dokonanej na terytorium kraju. W takim przypadku, podatnik traci również prawo do opodatkowania stawką 0% otrzymanej wcześniej zaliczki na poczet przedmiotowej dostawy, w związku z czym powinien on dokonać korekty deklaracji, w której wykazał tę zaliczkę ze stawką 0%, zachowując jednocześnie prawo dokonania ponownej korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej po otrzymaniu ww dokumentów, stosownie do treści art. 42 ust. 13 ustawy.

Jednocześnie Naczelnik tutejszegoUrzędu zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 3 a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. nadanym ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 90, poz. 756 ) do obrotu o którym mowa w ust. 3, wlicza się obrót z tytułu otrzymania należności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 12 albo art. 20 ust. 3, pod warunkiem przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku jaka byłaby należna gdyby obrót ten dotyczył dostawy towarów na terytorium kraju, do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających eksport towarów albo wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów, objętych tą należnością.Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura zaliczkowa, opodatkowanie, stawki podatku, zaliczka
Data aktualizacji: 23/01/2013 15:00:01

Opodatkowanie czynności wniesienia aportu do Spółki osobowej prawa handlowego w postaci zn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących projektu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaconej kwoty odszkodowania dl...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak dokumentować czynności nieobjęte podatkiem VAT świadczone przez organ władzy publicznej?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej uznaje stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozliczenie świadczenia wykonanego w ramach nieważnej czynności prawnejCzy obowiązkowe jest zakładanie konta dla Stowarzyszenia, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej?Dotyczy stawki podatku na usługi remontowe i treści fakturyPrawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu nie posiadającego homologacji pojazdu ciężarowegoMoment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży karty prezentowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.