Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

CIT - w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu świadczenia usług serwisowych oraz udzielenia sublicencji

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.04.2010 r. (data wpływu 06.05.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu świadczenia usług serwisowych oraz udzielenia sublicencji, uzupełnionym pismem z dnia 12.08.2010 r. (data nadania 12.08.2010 r., data wpływu 16.08.2010 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 26.07.2010 r. znak IPPB5/423-268/10-2/AJ (data nadania 26.07.2010 r., data odbioru 10.08.2010 r.) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu z tytułu świadczenia usług serwisowych oraz udzielenia sublicencji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpłatnego świadczenia usług polegających na udzielaniu sublicencji na oprogramowanie komputerowe oraz obsługi serwisowej tegoż oprogramowania. Autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych posiada spółka mająca osobowość prawną z siedzibą i zarządem na terytorium Izraela (zwana dalej Licencjodawcą). Wnioskodawca nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Licencjodawcą.

Wnioskodawca na podstawie zawartych z klientami umów świadczy usługi serwisowe systemu komputerowego. Usługi te mają charakter ciągły i odnawialny. Usługi serwisowe polegają na udzielaniu pomocy wsparcia technicznego, w tym pomoc na odległość w wyodrębnianiu i naprawie defektów, aktualizacje programów i dokumentacji. Rozliczenia dokonywane są na podstawie faktur VAT wystawianych za okresy miesięczne, kwartalne, roczne lub inne określone w umowie, przy czym faktury te wystawiane są przed rozpoczęciem świadczenia usług lub w trakcie ich świadczenia. Płatność za usługi następuje z reguły w trakcie świadczenia usług, zgodnie z terminem płatności określonym w fakturze VAT.

Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej dacie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie opisanych poniżej przykładowych faktur VAT dokumentujących odpłatne świadczenie usługi serwisowej oraz udzielenie sublicencji:

A. data wystawienia faktury 04.01.2010 r.usługi serwisowe za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 r. termin płatności 21.01.2010 r.wpływ należności 20.01.2010 r. B. data wystawienia faktury 28.02.2010 r. usługi serwisowe za okres 01.12.2009 - 28.02.2011 r. termin płatności 21.03.2010 r. wpływ należności zgodnie z terminem płatności C. data wystawienia faktury 01.03.2010 r. usługi serwisowe za okres 01.03.2010 - 28.02.2011 r. termin płatności 21.03.2010 r. wpływ należności zgodnie z terminem płatności D. data wystawienia faktury 31.01.2010 r. za udzielenie sublicencji w dniu wystawienia faktury termin płatności 21.02.2010 r. wpływ należności zgodnie z terminem płatności

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W myśl ust. 3a do art. 12 za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż:wystawienia faktury albouregulowania należności.W myśl ust. 3c jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychody uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Przy prawidłowej wykładni ww. przepisów należy mieć na uwadze zasadę lex specialis derogat legi generali, która nakazuje zastosowanie przepisu szczególnego, który ma pierwszeństwo przed przepisem ogólnym. Zatem w pierwszej kolejności należy ustalić czy zastosowanie w niniejszej sprawie będzie miał jeden z trzech przepisów szczególnych (ust. 3c-3d). Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie w stosunku do przykładowych faktur A, B i C za usługi serwisowe zastosowanie będzie miał przepis art. 12 ust. 3c ww. ustawy, zgodnie z którym, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Zatem obowiązek podatkowy z przykładowych faktur powstanie odpowiednio: faktura A - 31.12.2010 r.; faktura C - 28.02.2011 r.

W przypadku przykładowej faktury B obowiązek podatkowy w części stanowiącej 12/15 przychodu powstanie w dniu 01.12.2010 r., gdyż w tym dniu upłynie rok od momentu rozpoczęcia wykonywania usług, zaś w pozostałej części (3/15) w dniu 28.02.2011 r. Podkreślenia wymaga również, iż w dniu 01.12.2010 r. nie może powstać obowiązek podatkowy od całej kwoty faktury, lecz wyłącznie w udziale proporcjonalnym przypadającym na okres roku (12/15) bowiem w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1) ustawy do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Podkreślenia wymaga również, iż w art. 12 ust. 3c ustawodawca posłużył się wyrażeniem nie rzadziej niż raz w roku a nie nie rzadziej niż raz w roku podatkowym. Zatem rok, o którym mowa w ww. przepisie nie jest tożsamy z rokiem podatkowym, o którym mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy przy obliczaniu daty powstania przychodu należy posłużyć się art. 12 § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Zatem rok od daty rozpoczęcia wykonywania usługi serwisowej udokumentowanej przykładową fakturą B upłynie w dniu 01.12.2010 r.

W odniesieniu do daty powstania przychodu dla przykładowej faktury D za udzielenie sublicencji należy przyjąć, iż powstanie w dniu 31.01.2010 r. tj. z chwilą wystawienia faktury, stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, licencja, oprogramowanie, powstanie przychodu, prawa majątkowe, usługi serwisowe
Data aktualizacji: 01/02/2013 03:00:01

Możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną w formacie PDF

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawiona faktura, obciążająca komisanta, powinna zawierać wyliczoną i należna kwotę...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.09.2005 r. (data wpływu do...

Prawo i termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Do obniżenia kwoty podatku należnego wymagane jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowe rozliczenie faktur korygujących z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówFaktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia podatku należnegoW zakresie terminu rozliczenia faktury korygującej zwiększającej obrótPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji Rewitalizacja Zabytkowego Ratusza - etap ICzy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urząd Skarbowy miał prawo odrzucić tą fakturę?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.