Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dokumentowanie usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów świadczonych na rzecz kontrahentów z kraju UE (dane zawarte w wystawionych fakturach

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów świadczonych na rzecz kontrahentów z innego kraju Wspólnoty oraz danych zawartych w wystawianych w związku z tymi usługami fakturach - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 30 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów świadczonych na rzecz kontrahentów z innego kraju Wspólnoty oraz danych zawartych w wystawianych w związku z tymi usługami fakturach.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa w zakresie dostaw towarów. Pośrednictwo to polega na tym, iż od kontrahentów z krajów UE oraz spoza jej obszaru otrzymuje Pani zlecenia wyszukania towarów w cenie nie przekraczającej określonego pułapu. Działając na zlecenie swoich klientów poszukuje Pani potencjalnych dostawców i negocjuje z nimi cenę pożądanych towarów. Dostawcy posiadają siedziby w Polsce, innych krajach Wspólnoty, jak i w krajach trzecich. W przypadku dojścia do skutku dostawy towarów od znalezionego przez Panią dostawcy do nabywcy, w imieniu którego działała Pani jako pośrednik, otrzymuje Pani wcześniej uzgodnione wynagrodzenie.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Jeżeli zlecający wyszukanie towaru pochodzi z kraju UE i podał swój numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, za wykonaną usługę wystawiam fakturę bez podatku z adnotacją, iż podatek rozlicza nabywca. Czy jest to prawidłowe.Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku opisanym w pytaniu należy wystawić fakturę bez podatku z adnotacją, iż podatek rozlicza nabywca.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Stosownie do ogólnej zasady sformułowanej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od powyższej zasady wprowadzono szereg wyjątków, określających inne, niż wynikające z zasady ogólnej miejsce świadczenia usług, z uwagi na ich charakter - np. przy świadczeniu usług pośrednictwa.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 6.

Miejsce dokonania dostawy towarów, o którym mowa wyżej ustalane jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują jak również nie wskazują, jak należy rozumieć pojęcie w imieniu i na rzecz.

Przez usługi pośrednictwa, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć zespół czynności, które mogą być zarówno czynnościami natury faktycznej, jak i prawnej, jeżeli w ich wyniku dojdzie do nawiązania stosunku prawnego (umownego) pomiędzy dostawcą towarów, a ich odbiorcą, w konsekwencji czego nastąpi dostawa towarów. Przepis ten wymaga jednak, aby działania pośrednika miały bezpośredni związek z dokonaną dostawą towarów.

W myśl art. 28 ust. 6 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa - miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

A zatem w przypadku, gdy nabywca usługi podał świadczącemu usługi pośrednictwa, dla celów nabycia tych usług, numer identyfikacji podatkowej nadany nabywcy w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo członkowskie, w którym znajduje się miejsce opodatkowania, miejscem świadczenia usług pośrednictwa będzie państwo członkowskie, którego numerem identyfikacji posłużył się nabywca usług pośrednictwa.

Zasady wystawiania faktur określone zostały w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Na podstawie § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Zgodnie z treścią § 27 ust. 2 cyt. rozporządzenia faktury takie powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Stosownie natomiast do § 27 ust. 4 w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 28 ust. 6 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy przypadku, gdy kontrahent - nabywca usług podał dla celów tej transakcji swój numer identyfikacji podatkowej, pod którym jest zidentyfikowany dla celów podatku od wartości dodanej. Zatem Wnioskodawca prawidłowo przyjął, iż za świadczone usługi pośrednika działającego w imieniu i na rzecz kontrahentów spoza terytorium kraju winien wystawić fakturę bez podatku z adnotacją, iż podatek rozlicza nabywca.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, dostawa towarów, miejsce świadczenia usług, pośrednictwo
Data aktualizacji: 16/01/2013 06:00:01

Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Opodatkowanie wypłaconej kontrahentom premii oraz prawo do odliczenia podatku VAT wynikają...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiona w złotych polskich...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 18.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co...

Czy możliwe jest odliczenie podatku z faktury dokumentującej pobór opłaty za zamówioną, le...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2005 r., który wpłynął w dniu 02.02.2005 r., o udzielenie...

Rozliczenie zaliczki przy proporcjonalnym potrącaniu jej w całym okresie trwania umowy w s...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie czynności wniesienia aportu do Spółki osobowej prawa handlowego w postaci znaku towarowegoKiedy nalezy zaksięgować fakturę korygującą?W którym momencie powstaje przychód w przypadku wystawienia faktury VATCzy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać wartość usług podwykonawczych na podstawie zatwierdzonego dokumentu odbioru robót?Jak obniżyć opłatę za księgowość Bełchatów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.