Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2008 r. (data wpływu 24 grudnia 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy własnych zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na wynajem oraz zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych. Podstawową działalnością Spółki jest gospodarowanie budynkami mieszkalnymi na zasadach najmu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W związku z tym prowadzi szczegółową ewidencję lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, zawartych umów najmu, rozliczeń opłat dokonywanych przez najemców. Czynsz i inne opłaty (media) regulowane są przez najemców miesięcznie za pośrednictwem banku lub poczty. Z ewidencji dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej transakcji zapłata dotyczy. Usługi te nie są dokumentowane fakturą VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej w 2008 i 2009 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest zwolniona z ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie treści poz. 38 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.06.2008 r., ponieważ za wymienione świadczenie usług zapłata następuje za pośrednictwem rachunku bankowego, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej transakcji zapłata dotyczyła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2008r. Nr 228 poz. 1510) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:do dnia 31 marca 2009 r. - podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720), do których nie ma zastosowania zwolnienie określone w § 3 ust. 1 pkt 1;do dnia 31 grudnia 2009 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.W pozycji 15 załącznika do w/w rozporządzenia, ujęto usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Zgodnie z § 17 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008r. Nr 212 poz. 1337 z późn. zm.) za fakturę uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87 i 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 4, 5, 7-14, 16-20 i 22.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) należy uznać, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi wynajmu lokali mieszkalnych są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2009r. zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie kas rejestrujących, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej dokumentacji wykonywanych czynności.

Można skorzystać z jeszcze jednej możliwości zwolnienia. Otóż w części II załącznika do rozporządzenia, w pozycji 38 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Aby świadczenie usług mogło zatem zostać uznane za zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, przy użyciu kasy rejestrującej, zgodnie z przytoczonymi przepisami muszą być spełnione wskazane powyżej warunki.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż Wnioskodawca świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi wynajmu lokali mieszkalnych. Zapłata za świadczoną usługę dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczy zapłata, a sprzedaż w/w usług nie była ewidencjonowana przy użyciu kas rejestrujących przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Reasumując, zgodnie z ww. przepisem świadczenie usług może zostać zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, pod warunkiem, że zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy, a podatnik posiada dowody, stwierdzające której konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zainteresowany spełnia wymagane przepisami warunki, jest więc upoważniony do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczonych usług, dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r., o którym mowa powyżej, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009r., było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

Zwolnienie z poz. 38 załącznika nie dotyczyło podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 lipca 2008r.

Kwestia opodatkowania usługi podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi przedmiot odrębnej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C.Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: ewidencja sprzedaży, faktura VAT, kasa rejestrująca
Data aktualizacji: 28/12/2012 21:00:01

Rachunek czy faktura - oto jest pytanie

Do tej pory funkcjonował pewien podział: płatnicy VAT wystawiali faktury, a cała reszta przedsiębiorców – rachunki. Sytuacja ta była dość mocno nielogiczna, ponieważ pierwsze słowa definicji faktury brzmią: „faktura VAT jest to rodzaj...

Nagrody cashback

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czynsz inicjalny może być zaliczony w koszty podatkowe jednorazowo, w dacie poniesieni...

Spółka zawarła umowę leasingu na użytkowanie urządzenia do produkcji brykietów drewnianych. Zgodnie z umową leasingową Spółka opłaciła tzw. czynsz inicjalny na podstawie otrzymanej faktury VAT. Zdaniem Spółki, powyższy wydatek nie jest kosztem...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu importu usług elek...

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, które został...

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 31.01.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 9.03.2005r. podatnik otrzymał refundację z Urzędu Pracy z tytułu wydatków poniesionych na zakup wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Rybnik 44-200 ul. plac Armii Krajowej 3Czy na fakturze dla os. fizycznej prowadzacej działalność gospodarczą podać jej imię i nazwisko?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację konferencji branżowejMożliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup opcji, które wygasły bez rozliczenia finansowegoMożliwość skorzystania z prawa do skorzystania z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną na fakturze za nieprawidłowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.