Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do Urzędu 04.07.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej obowiązku dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 28.06.2005 r., uzupełnionym w dniu 29.08.2005 r. i na wezwanie tutejszego organu podatkowego z dnia 02.09.2005 r. nr 1434/PV/443-144/05/MAS w dniu 10.09.2005 r., Strona wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii obowiązku dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz akt podatkowych wynika, że jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług konsultingowych i doradczych pod nazwą J. Świadczone usługi opodatkowuje Pan podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% i dokumentuje je fakturami VAT.Przedstawia Pan stanowisko, iż w wyżej opisanym zakresie działalności jest obowiązany do wystawiania faktur VAT.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm./ podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie zaś do ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Zgodnie natomiast z art. 106 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Reasumując, w zakresie wyżej opisanej działalności jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług a więc jest Pan obowiązany do dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT, z wyjątkiem wykonywania tych czynności na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku których obowiązek wystawienia faktury powstaje tylko w przypadku zgłoszenia przez nich takiego żądania, stosownie do przepisów art. 106 ust. 4 wyżej powołanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia, tj. na dzień złożenia wniosku i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, stawki podatku, usługi doradcze, usługi konsultingowe
Data aktualizacji: 26/12/2012 12:00:01

Opodatkowanie premii pieniężnej podatkiem od towarów i usług otrzymanej od kontrahenta uni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnika do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego z tytułu zwrotu zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik może w zeznaniu za 2006 r. odliczyć od przychodu poniesione w tym roku wydatk...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu...

Stawki podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy osoba fizyczna musi podawać na fakturach swoje imię i nazwisko czy wystarczy nazwa, ad...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek naliczony w fakturach zakupu wystawianych za druk, wysyłkę i plakatowanie w całości podlega odliczeniu od podatku należnego?Opodatkowanie środków pieniężnychOpodatkowanie i fakturowanie usługi wynajmu budynku na cele użytkowe, stanowiącego współwłasnośćCzy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących zakupu paliwa?Termin obniżenia podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.