Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy obowiązku prowadzenia w roku 2006 ksiąg rachunkowych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 06.04.2006r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie braku obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli przychody z tyt. prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 800.000 euro za prawidłowe.

W dniu 07.04.2006r. złożył Pan w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan od 1993r. pozarolniczą działalność gospodarczą.

W związku z tym iż przychody z tego źródła przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy kwotę 800.000 euro był Pan obowiązany i zaprowadził Pan na rok 2006 księgi rachunkowe - zgodnie z regulacją zawartą w art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 ze zm.).

Od 18 lutego 2005r. prowadzi Pan również działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu norm szacunkowych określonych art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 199Ir. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm.).

Uważa Pan. iż nie jest Pan obowiązany do prowadzenia w roku 2006 ksiąg rachunkowych ze źródła przychodów określonych art. 10 ust. 1 pkt 4 updof tj. działów specjalnych produkcji rolnej, bowiem przychody z tego źródła w roku 2005 nie przekroczyły kwoty 800.000 euro.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza co następuje.

Katalog źródeł przychodu dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawiony został w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm.) rozróżniając jako dwa odrębne źródła:pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 3 cytowanego przepisu oraz działy specjalne produkcji rolnej wymienione w pkt 4 tego artykułu.Wyboru sposobu ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, tj. na podstawie ksiąg, bądź norm szacunkowych - dokonuje sam podatnik. Jednakże możliwość wyboru sposobu ustalania dochodu z tego źródła jest ograniczona wielkością uzyskanego przychodu z tego źródła - należy mieć bowiem na uwadze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 ze zm.).Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały enumeratywnie wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy o rachunkowości, a wśród nich między innymi - osoby fizyczne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO.Jeżeli zatem z tego źródła przychodów, tj. działów specjalnych produkcji rolnej - przychody za rok 2005 nie przekroczyły kwoty określonej art. 3 ust. 3 powołanej wyżej ustawy o rachunkowości - to nie jest Pan obowiązany do prowadzenia w roku 2006 - ksiąg rachunkowych z tego źródła przychodu.

W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe i postanowił jak w sentencji.Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę istanu prawnego obowiązującego wr dacie zaistnienia tego zdarzenia.Stosownie do art. 14b § 1 interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lubinkasenta. Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dlawnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy - Ordynacjapodatkowa.Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia doDyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowegow Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1Ordynacji podatkowej).

Zażalenie zgodnie z zapisem art. 222 wyżej cyt. ustawy - Ordynacja podatkowawinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącegoprzedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Strona wnosząca zażalenie winna uiścić z góry opłatę skarbową w wysokościokreślonej art. 1 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 253, poz. 2532 ze zm.), tj. w kwocie 5 zł na zażalenie oraz 0.50zł odkażdego załącznika.
Słowa kluczowe: działy specjalne produkcji rolnej, księgi rachunkowe
Data aktualizacji: 12/01/2013 15:00:01

Prawa do wystawienia faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT, klasyfikacja bud...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług wraz z ponoszonymi opłatami poczto...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przechowywanie faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy bezpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta zagranicznego podlegaja opodatkowaniu VAT...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: -art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), -art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca...

Odliczanie podatku naliczonego z faktur V A T za raty leasingowe (czynsz) oraz nabywanego...

POST ANO WIE NIE Działając na podstawie art. 216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku oddania nieruchomości gruntowych do wieczystego użytkowania po dniu 1 maja 2004 r.?Od jakiego limitu przychodów z działalności gospodarczej Spółki należy zaprowadzić księgi rachunkowe?Kiedy należy wystawić refakturę dokumentującą odsprzedaż energii elektrycznej?Bezumowne korzystanie ze sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług i wymaga udokumentowania fakturą VATPrzechowywanie faktur wystawionych w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.