Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Fakturowanie usług najmu i doręczanie faktur

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2009 r. (data wpływu do organu) uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania usług najmu i doręczenia faktur VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 marca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania usług najmu i doręczenia faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia świadczy na rzecz osób fizycznych usługi najmu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych (pralni, suszarni, zabudów korytarzy itp.), których świadczenie od 1 listopada 2008 roku dokumentowane jest fakturami VAT. Faktury za najem lokali, wystawiane zgodnie z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług, są ujmowane w rejestrze sprzedaży oraz w konsekwencji w deklaracji VAT-7. Z tytułu świadczenia usług najmu lokali na rzecz osób fizycznych, Spółdzielnia korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących, które wynika z pozycji 15 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących - sprzedaż dokumentowana fakturą. Faktury za najem wraz z blankietami opłat co miesiąc są doręczane mieszkańcom za pośrednictwem wyznaczonego do tego celu pracownika. Najemca pisemnie potwierdza odbiór faktury za najem. W przypadku nieobecności najemcy, po kilku nieudanych próbach doręczenia faktury, są one wysyłane za pośrednictwem poczty. Taki sposób działania Spółdzielni spowodował powstanie wysokich kosztów związanych z doręczaniem faktur, a także z ich drukowaniem - faktury drukowane są w dwóch egzemplarzach, z czego oryginał otrzymuje odbiorca a kopia pozostaje w aktach Spółdzielni. Nadmieniamy, że do 31 października 2008 roku Spółdzielnia na początku każdego kwartału doręczała wyłącznie blankiety opłat (z góry na trzy miesiące), które były wrzucane do znajdujących się w budynkach skrzynek pocztowych przypisanych do poszczególnych lokali. Na każdym blankiecie wykazana była kwota czynszu do zapłaty (wynikająca z umowy) oraz termin zapłaty. Faktury za najem lokalu były natomiast wystawiane oraz doręczane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, tylko w przypadku gdy najemca jej zażądał.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wymagane jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury VAT za najem lokalu, wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, aby móc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej oraz czy należy co miesiąc drukować kopie tych faktur, jeżeli faktury te są archiwizowane w systemie komputerowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, z pozycji 15 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wynika, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących podlegają usługi o symbolu PKWiU ex 70.2 - usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą. W ocenie Wnioskodawcy udokumentowanie sprzedaży fakturą" polega na wystawieniu faktury potwierdzającej (dokumentującej) daną sprzedaż. Brak natomiast potwierdzenia odbioru faktury przez najemcę, w przypadku gdy faktura zostanie na przykład doręczona poprzez wrzucenie jej do skrzynki pocztowej, nie stanowi przeszkód w skorzystaniu ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących. wpłaty czynszu za najem dokonywane są za pośrednictwem poczty lub banku a także w kasie Spółdzielni. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że nie musi drukować kopii faktur co miesiąc, gdyż rejestry sprzedaży są prowadzone przy użyciu komputera i tym samym wszystkie faktury sprzedaży generowane przez system są automatycznie wprowadzane do rejestru. Rejestry sprzedaży prowadzone są chronologicznie, zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego, w sposób pozwalający na prawidłowe wyliczenie podatku należnego w danym okresie. Oznacza to również, że każda faktura wprowadzona do rejestru sprzedaży posiada numer kolejny w ewidencji i może być wydrukowana o każdym czasie, a więc gromadzenie faktur w tym przypadku w formie papierowej jest zbędne.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).

Na podstawie zapisów zawartych w § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 15 załącznika do powołanego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2009 r. zwolniono z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenia przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 6.

W oparciu o ust. 4 podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Zasadą jest zatem wystawianie faktur VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jedynie w przypadku, gdy tego zażądają.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 212, poz. 1337).

Zakres spraw objętych ww. rozporządzeniem poprzednio regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 ze zm.).

Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 19 ust. 1 powołanego rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Zgodnie z ust. 2 oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz "ORYGINAŁ", a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz "KOPIA".

Z powyższego przepisu wynika, iż faktury powinny być wystawiane w formie materialnej - w liczbie, co najmniej dwóch egzemplarzy - dwie sztuki tego samego dokumentu, gdzie oryginał faktury i faktury korygującej, którą otrzymuje nabywca, powinien zawierać wyraz "ORYGINAŁ", a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz "KOPIA.

Ponadto z powołanej regulacji prawnej jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymuje oryginał faktury. Otrzymanie faktury związane jest niewątpliwie z jej doręczeniem (doręczać, zgodnie z definicją Współczesnego słownika języka polskiego, Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa 2007 r. - to dostarczyć coś komuś i oddać do jego rąk, natomiast dostarczać - to powodować, żeby coś znalazło się określonym miejscu).

Niemniej jednak, zarówno przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do tej ustawy nie nakazują, aby nabywca towaru lub usługi potwierdzał na fakturze fakt jej otrzymania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółdzielnia, chcąc wypełnić warunki co do możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określone na podstawie § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 15 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentuje usługi najmu nieruchomości fakturami VAT. Faktury te, wraz z blankietami opłat, za pośrednictwem wyznaczonego do tego celu pracownika, są co miesiąc dostarczane mieszkańcom, którzy pisemnie potwierdzają odbiór faktury za najem. W przypadku nieobecności najemcy, po kilku nieudanych próbach doręczenia faktury, są one wysyłane za pośrednictwem poczty. Z uwagi na wysokie koszty takiego postępowania, Spółdzielnia zamierza zaprzestać drukowania kopii faktur, które - generowane przez system - są automatycznie wprowadzane do rejestru.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że udokumentowanie transakcji fakturą oraz zapewnienie otrzymania przez najemców faktury VAT, czy to poprzez doręczenie jej przez wyznaczonego pracownika Spółdzielni, czy za pośrednictwem poczty lub poprzez bezpośrednie umieszczenie w skrzynce pocztowej nabywcy, bez potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę, nie uchybia wymogom warunkującym możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej, o którym mowa w § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), przy spełnieniu pozostałych warunków dotyczących ww. zwolnienia.

Nie można się jednak zgodzić z twierdzeniem Spółdzielni, iż nie ma obowiązku drukowania kopii wystawionych faktur. Jak bowiem wynika z cytowanego wcześniej § 19 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktury dokumentujące sprzedaż należy wystawiać co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których kopię zatrzymuje sprzedawca. Stąd też, stanowisko Spółdzielni należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo tutejszy organ informuje, iż w niniejszej interpretacji nie rozstrzygnięto kwestii zwolnień określonych w § 2 pkt 2 poz. 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, jak również nie zawarto we wniosku własnego stanowiska w sprawie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura vat, najem
Data aktualizacji: 04/11/2012 22:05:54

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma możliwość korygowania błędnie ustalon...

Zgodnie z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub...

Dot. refakturowania usługi pocztowej

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani X z dnia 9 grudnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej...

Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinny być uwzględniane w propor...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy wykonawca ma prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2006 r. (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?Ustalenie kursu walut oraz terminu rozliczania korekt dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowychPodatnik zapytuje czy podstawą opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia jest kwota brutto wskazana w fakturzeWystawianie not korygujących a prawo do odliczenia podatku naliczonego po dniu przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.oCzy wystawiona faktura może opiewać na 90% wartości działki zabudowanej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.