Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy faktury VAT są wystawione prawidłowo?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2006r. stwierdza, że otrzymanie zaliczki powoduje obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, a w sytuacji gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje całej ceny brutto towaru to po wydaniu towaru sprzedawca wystawia fakturę VAT na zasadach ogólnych, w której wykaże sumę wartości towarów pomniejszoną o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejszy o sumę kwot podatku wykazanego w fakturze dokumentującej pobrane części należności.

Pismem z dnia 05.07.2006r (data wpływu 13.07.2006r.) uzupełnionym w dniu 28.07.2006r. , Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny :W maju 2006r. Spółka podjęła się wykonania urządzenia, którego wartość sprzedaży wynosiła 21.550,00zł netto plus 22% VAT, brutto 26.292,00zł . W dniu 4 maja 2006r Spółka otrzymała od kontrahenta zaliczkę w kwocie 5.000zł na poczet zamówionego urządzenia . Otrzymanie zaliczki Spółka w dniu 04.05.2006r. udokumentowała fakturą VAT - zaliczkową, która wyszczególniała kwoty pobranej zaliczki w kwocie brutto 5.000zł oraz wartość netto 4.098,34zł i podatek VAT 901,64zł. Gdy urządzenie zostało wykonane Spółka w dniu 14.05.2006r. wydała je odbiorcy. W tym samym dniu wystawiła też fakturę VAT, w której uwzględniła cenę i wartość sprzedanego wyrobu, tj. 21.50,00zł netto+ VAT 22% oraz informację o otrzymanej wcześniej zaliczce w wysokości 4.098,36zł netto+ VAT 22%. W związku z tym wartości do zapłaty na fakturze sprzedaży wyrobu zostały pomniejszone o zaliczkę i wynosiły : 17.451,64zł, VAT 3.839,36zł, brutto 21.291,00zł .

Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż :Wystawiając obie faktury VAT w każdej z nich Spółka prawidłowo udokumentowała otrzymania zaliczki i wydanie towaru kupującemu. Wystawiając omawiane faktury Spółka prawidłowo zastosowała przepisy prawa podatkowego, w szczególności § 9 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom.... wystawiania faktur.... ( Dz. U. Nr 95, poz 798 ).

Wnioskodawca oświadczył także, iż w sprawie która jest przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani też postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 106 ust. 3 ww. ustawy, przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Na podstawie §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

W myśl § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę). Zgodnie z §14 ust. 4 powołanego rozporządzenia jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 9 i 11-13, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Cytowane wyżej przepisy wskazują na obowiązek wystawienia faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki, w terminie 7 dni od dnia jej uzyskania. Obowiązek ten ciąży na podatniku, który otrzymał zaliczkę przed wydaniem towaru, niezależnie od tego czy wydanie przez sprzedawcę towaru nastąpi przed, czy też po upływie 7 dni, od daty otrzymania zaliczki. Następnie po wydaniu towaru podatnik winien w terminie 7 dni wystawić fakturę VAT, w której wykaże sumę wartości towarów pomniejszoną o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejszy o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka w dniu 4 maja 2006r. otrzymała od kontrahenta zaliczkę na poczet wykonania urządzenia, co zostało udokumentowane wystawioną w tym samym dniu fakturą zaliczkową, przy czym faktura zaliczkowa nie obejmowała całej ceny brutto towaru. Następnie w dniu 14 maja 2006r. Spółka wydała kontrahentowi urządzenie i w tym samym dniu wystawiła fakturę VAT, w której uwzględniła cenę i wartość sprzedanego wyrobu oraz informację o otrzymanej wcześniej zaliczce. W związku z tym wartości do zapłaty na fakturze sprzedaży wyrobu zostały pomniejszone o wysokość zaliczki i wynosiły : 17.451,64zł, VAT 3.839,36zł, brutto 21.291,00zł .

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, iż Spółka miała obowiązek wystawienia faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki. Ponadto w związku z tym, iż otrzymana przed wydaniem towaru zaliczka nie obejmowała całej ceny brutto towaru , sprzedaż towaru Spółka powinna również udokumentować fakturą VAT, w której wartość towaru pomniejszy o wartość otrzymanej zaliczki , a kwotę podatku pomniejszy o kwotę podatku wykazanego w fakturze dokumentujących pobraną zaliczkę. Taka faktura powinna zawierać również numer faktury zaliczkowej .

Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 05.07.2006r., jest prawidłowe.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego informuje, iż dokumenty dołączone do wniosku o udzielenie interpretacji, nie podlegały ocenie przez organ podatkowy.
Słowa kluczowe: faktura vat, faktura zaliczkowa, zaliczka
Data aktualizacji: 25/09/2011 20:01:44

Czy w przypadku, gdy otrzymana przedpłata obejmuje 100% wartości towaru, wystarczy wystawi...

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie: W dniu 18.05.2005 r. Spółka otrzymała od kontrahenta przedpłatę w wysokości 100% wartości towaru.W dniu 24.05.2005r. Spółka wystawiła fakturę VAT dokumentującą otrzymanie...

Kiedy należy ująć w PKPiR pierwszą opłatę leasingową?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca powinien opodatkować wydanie dziennika budowy oraz potwierdzić zaistniały...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wspólnota działa jako pośrednik wystawiając faktury VAT za media?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury elektroniczne-czy różny wygląd czytelnej wersji faktury nie narusza wymogu integra...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowania kosztów z tytułu rat leasingowych oraz kosztów ubezpieczenia na oddział na Słowacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonegoDotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania różnic kursowychUrząd Skarbowy Złotoryja 59-500 ul. Rynek 42Urząd Skarbowy Bytom 41-902 ul. Wrocławska 92Mały podatnik VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.