Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy nalezy ująć w rejestrze sprzedaży korekty faktur VAT?

Postanowienie

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie momentu (miesiąca) ujęcia przez podatnika faktur korygujących w rejestrze sprzedaży VAT

Stwierdza że

stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik wskazuje, iż w miesiącu wrześniu 2004r. otrzymał zapłatę 100% należności za 60 ton mączki rybnej w wysokości 30.000 USD przeznaczonej na eksport do Federacji Rosyjskiej. Podatnik oświadcza, iż dnia 03.09.2004 r. dokonano sprzedaży towaru i wystawiono 3 faktury eksportowe na łączną kwotę 30.000 USD, które zaewidencjonowano w rejestrach VAT. W związku z wprowadzeniem przez stronę rosyjską zakazu importu (od 01.09.2004) środków żywienia zwierząt, samochody zostały cofnięte z granicy dnia 10.09.2004r. i wróciły do eksportera, zaś na dokumentach eksportowych Urząd celny potwierdził anulowanie eksportu - w tym momencie w rejestrach VAT podatnik nie dokonał korekt. Podatnik dodaje, iż jego kontrahent nie otrzymał w/w faktur VAT dokumentujących sprzedaż towaru, gdyż były one wysyłane razem z transportem, a całość dokumentacji powróciła do firmy wnioskodawcy wraz z cofniętym z granicy towarem.

W związku z tym, iż pieniądze otrzymane od kontrahenta rosyjskiego zostały przez podatnika wykorzystane na wyprodukowanie partii mączki - która miała zostać eksportowana - w miesiącu wrześniu wnioskodawca nie dokonał zwrotu otrzymanych od odbiorcy środków. Podatnik oświadcza, iż w miesiącu listopadzie oraz grudniu 2004r. odesłał do Rosji część kwoty, tj. 5.000 USD oraz 6.000 USD jako zwrot należności za towar (pieniądze pochodziły ze sprzedaży części towaru w Polsce). Wobec powyższego, w danych miesiącach, tj. w listopadzie oraz grudniu 2004r. podatnik wystawił do danych płatności faktury korygujące i ujął je w rejestrach VAT miesiąca listopada oraz grudnia 2004r.

Podatnik pyta czy powyższe korekty powinny być ujęte w rejestrze sprzedaży miesiąca września 2004r. czy w rejestrach sprzedaży w tych miesiącach, w których podatnik faktycznie zwrócił część pieniędzy?

Podatnik stoi na stanowisku, iż korekta w zakresie sprzedaży eksportowej winna zostać dokonana w miesiącach, w których nastąpił zwrot otrzymanej należności, tj. odpowiednio w listopadzie i grudniu 2004r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie wskazuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspónotowa dostawa towarów.W myśl art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem eksportu towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1-4, jeżeli wywóz jest dokonywany przez:dostawcę lub w jego imieniu, lubnabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub w jego imieniu.Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl ust. 4 przywołanego art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Stosownie do ust. 12 cyt. art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli otrzymano co najmniej 50% ceny oraz gdy:wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tej części należności;eksporter przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2.Ponadto należy zauważyć, iż zgodnie z art. 106 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 (ust. 1).

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (ust. 2).

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (ust. 3).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik podatku od towarów i usług dokonując eksportu towarów jest obowiązany ten fakt udokumentować fakturą VAT.

Podstawą wystawienia faktury VAT jest jednakże zdarzenie gospodarcze jakie doszło do skutku między podmiotami, które zawarły konkretną transakcję gospodarczą. Jest to bowiem, dokument potwierdzający dokonanie dostawy (eksportu) towaru lub wykonanie usługi.

Zasady wystawiania faktur VAT określają przepisy prawa materialnego regulujące materię podatku od towarów i usług.

Fakturę wystawia się, co do zasady, nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jak powyżej wskazano, podatnicy podatku VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Obowiązek wystawiania faktur istnieje również w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (Polski) lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Powyższe potwierdza także dyspozycja zawarta w § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur oraz listy towarów i usług, co do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 971). We wskazanym §12 ust. 1 postanowiono, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej (...)". Zatem faktura VAT stanowi dokument potwierdzający dokonanie transakcji gospodarczej jaką jest m.in. sprzedaż towaru.

Z pisma podatnika złożonego w tut. Organie dnia 18.01.2005r. wynika natomiast, iż do takiej transakcji gospodarczej nie doszło. Podatnik oświadcza, iż w miesiącu wrześniu 2004r. otrzymał zapłatę 100% należności za 60 ton mączki rybnej przeznaczonej na eksport do Federacji Rosyjskiej. Dnia 03.09.2004r. podatnik wystawił 3 faktury eksportowe na łączną kwotę 30.000 USD, które następnie zaewidencjonował w rejestrach VAT. W związku z wprowadzeniem przez stronę rosyjską zakazu importu (od 01.09.2004r.) środków żywienia zwierząt na jej terytorium samochody przewożące towar zostały dnia 10.09 2004r. cofnięte z granicy i wróciły do eksportera. Na dokumentach eksportowych Urząd Celny potwierdził anulowanie eksportu. Podatnik oświadcza, iż w rejestrach sprzedaży VAT nie dokonał wówczas korekt. Wnioskodawca dodał także, iż kontrahent podatnika nie otrzymał wystawionych dnia 03.09.2004r. faktur gdyż całość dokumentacji powróciła do firmy podatnika wraz z cofniętym z granicy towarem.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, ze mimo otrzymania przez podatnika od kontrahenta zapłaty 100% zaliczki za towar (60 ton mączki rybnej przeznaczonej na eksport) transakcja gospodarcza nie została zrealizowana, a towar ten nie został wywieziony z Polski. Strona rosyjska wprowadziła zakaz importu środków żywienia zwierząt. Samochody z towarem zostały cofnięte z granicy i wróciły do eksportera. Eksport został anulowany co oznacza, że w ogóle nie nastąpił. Kontrahent natomiast, nie otrzymał od podatnika dokumentów w postaci 3 faktur VAT.

Jak już wskazano w przytoczonym powyżej art. 19 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług została uregulowana problematyka powstania obowiązku podatkowego w przypadku eksportu towarów, jeżeli przed wydaniem towaru pobrano co najmniej połowę ceny w formie przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty.

Z dyspozycji art. 19 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż jeśli przed wydaniem towaru pobrano co najmniej połowę ceny w formie przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty obowiązek podatkowy powstaje:z chwilą przyjęcia zapłaty, jeżeli łącznie zostaną spełnione dwie kolejne przesłanki, tj.:wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tej części należności,eksporter przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art.. 87 ust. 2.W omawianej sprawie nie zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 19 ust. 12 ustawy a zatem nie powstał u podatnika obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania 100% należności za towar (gdyż wywóz nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tej należności oraz podatnik nie przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2).

Z powyższego wynika, iż wobec braku spełnienia przesłanek wynikających z art. 19 ust. 12 ustawy, otrzymanie przez podatnika - przed wydaniem towaru - 100% należności, nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług.

W myśl art. 109 ust. 3 ustawy podatnicy z wyjątkiem podatników wykonujących czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art.. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowej.

W oparciu o brzmienie w/w przepisu ewidencja dla potrzeb podatku od towarów i usług musi być prowadzona w sposób zapewniający prawidłowe sporządzanie deklaracji podatkowej oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym sporządzanie korekt tych deklaracji, gdyż deklarację podatkową VAT-7 sporządza się na podstawie danych zawartych w tej ewidencji - oczywiście danych podpartych stosownymi dokumentami źródłowymi.

Zgodnie z dyspozycją cyt. powyżej art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług prawidłowo prowadzona dla celów podatku od towarów i usług ewidencja musi zawierać:kwoty określone w art. 90, tj. kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego i kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi takie prawo nie przysługuje,dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstaw opodatkowania,wysokość podatku należnego,kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,kwotę podatku podlegającą zwrotowi z urzędu skarbowego.Następnie ewidencja dla potrzeb podatku od towarów i usług może zawierać także inne dane, jeżeli służą one do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 przedmiotowej ustawy, ewidencja dla celów podatku VAT, winna natomiast zawierać dane określone tymi przepisami - dane niezbędne do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowej.

Podatnicy podatku od towarów i usług swoje działania gospodarcze (zarówno w postaci dostawy, eksportu, jak i zakupów, importu) - dokonane w konkretnym okresie rozliczeniowym - dokumentują dowodami źródłowymi. Dane zawarte w tych dowodach przenoszone zostają kolejno do ewidencji zakupów oraz ewidencji sprzedaży VAT.

Informacje zawarte w ewidencji zakupu oraz ewidencji sprzedaży VAT stają się następnie podstawą do wykazania i rozliczenia w odpowiedniej deklaracji VAT-7 kwot podatku należnego i naliczonego, a co za tym idzie ustalenia czy w danym okresie rozliczeniowym u podatnika powstała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym czy też powstało zobowiązanie podatkowego podlegające wpłacie do urzędu skarbowego.

W piśmie z dnia 18.01.2004r. wnioskodawca oświadczył, iż w miesiącu wrześniu 2004r. wystawił 3 faktury VAT opiewające na łączną kwotę 30.000 USD a dokumentujące 100% należności za eksport towarów, który dopiero miał nastąpić.

Wskazane faktury VAT zaewidencjonował w rejestrze sprzedaży VAT za miesiąc wrzesień 2004r.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż transakcja dotycząca eksportu towarów nie została zrealizowana. Powyższe oznacza, iż u podatnika we wrześniu 2004r. nie powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Także otrzymana przedpłata z tytułu wyżej wskazanej transakcji w świetle obowiązujących przepisów nie rodzi obowiązku podatkowego. Zatem, Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, iż w opisanym stanie faktycznym brak jest podstaw do uznania, iż wystawione we wrześniu 2004r. faktury eksportowe wywołują jakiekolwiek skutki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług. Tym samym, brak jest podstaw prawnych do dokonania korekt transakcji wynikających z tych faktur w miesiącach wskazanych przez podatnika we wniosku z dnia 18.01.2005r., tj. w miesiącach listopadzie i grudniu 2004r.

Zatem, tut. Organ podatkowy uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatnika wskazane w piśmie z dnia 18.01.2005r.
Słowa kluczowe: eksport wywóz, korekta, obowiązek podatkowy, przedpłaty
Data aktualizacji: 26/10/2012 11:04:00

Możliwość odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących budowy i wyposażenia obi...

P O S T A N O W I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po...

Jak udokumentować fakturą VAT usługi świadczone na rzeczowym majątku ruchomym wykonywane d...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r.- tekst jednolity, z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:- uznaje za prawidłowe...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie mieszkania w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinny być wystawiane faktury VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 11.03.2005 r. ( data stempla pocztowego ), uzupełnionego w...

Urząd Skarbowy Przemyśl 37-700 ul. Lwowska 9A

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Przemyśl gminy Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica powiaty przemyski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 15101015280020332221000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwości anulowania faktury VAT w przypadku braku wprowadzenia jej do obrotu na skutek braku doręczenia przesyłkiPrawo do odliczenia podatku VATBiuro rachunkowe Rybnik nie będziesz mieć problemów z prawemWniosek dotyczy metody rozliczania dodatkowych świadczeń związanych z wynajmem (możliwość refakturowaniaPytanie dotyczy kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji zdeponowanych na wspólnym rachunku maklerskim
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.