Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi

Wnioskiem z dnia 12 lutego 2007r. (uzupełnionym w dniu 19.02.2007r.) Podatnik wystąpił z zapytaniem dotyczącym możliwości wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi.

Jak wynika z treści pism w sprawie udzielenia interpretacji wnioskodawca prowadzi sprzedaż hurtową na rzecz podmiotów zarejestrowanych dla potrzeb VAT, jak i dla osób fizycznych nie będących podatnikami podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnoszącego zapytanie podmiotem uprawnionym do wystawienia noty korygującej, w przypadkach określonych w § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, jest każdy nabywca towaru lub usługi, nawet jeżeli jest podmiotem niezarejestrowanym jako podatnik VAT.

Zgodnie z treścią art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (.) (art. 15 ustawy o VAT).

W myśl § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto; stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Powołane rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. określa przypadki, w których dopuszczalne jest wystawienie przez sprzedawcę faktur korygujących (§ 16 oraz § 17), jak i skorygowanie faktury przez nabywcę (§ 18).

Zgodnie z § 18 ust. 1 i 5 nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy NOTA KORYGUJĄCA.

Podsumowując, podmiotem, któremu ustawodawca przyznał prawo wystawienia noty korygującej jest nabywca towaru lub usługi, który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego art. 15 ustawy o VAT.

Analizując treść § 18 (§ 16 oraz § 17) rozporządzenia w związku ze wskazanymi uregulowaniami ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, iż nota korygująca jest rodzajem faktury (nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki (.) może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą). Natomiast stosownie do przepisów ustawy o VAT podmiotem uprawnionym (zobowiązanym) wystawić fakturę jest podatnik podatku VAT, określony w art. 15 tej ustawy (tj. prowadzący działalność gospodarczą).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.
Słowa kluczowe: faktura, nabywca, nota korygująca, podatnik, towar, usługi
Data aktualizacji: 29/01/2013 15:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją proj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury korygujące...

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki znak DF...

Opodatkowanie czynności polegającej na zastąpieniu produktów Spółki u sprzedawców detalicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Dębica 39-200 ul. Kolejowa 21

Zasięg terytorialny miasta Dębica gminy Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków powiaty dębicki województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 75101015280003582221000000 VAT 25101015280003582222000000 PIT 72101015280003582223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zastosowanie właściwej stawki podatku w przypadku refakturowania usługCzy w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze mogą po podpisaniu umowy o współpracy wystawiać sobie wzajemnie rachunki?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania części zapłaty za wykonaną usługę budowlano-montażową?Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto Wrocław 53-654 ul. Inowrocławska 4Pytanie dotyczy wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży produktów niemieckiego kontrahenta
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.