Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.07.2010 r. (data wpływu 27.07.2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 06.09.2010 r. (data wpływu 09.09.2010 r.) na wezwanie z dnia 30.08.2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 09.09.2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o. o. i Spółka spółka komandytowa (dalej: Wnioskodawca) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze handlu detalicznego. Z uwagi na dużą skalę prowadzonej działalności Wnioskodawca w każdym miesiącu dokonuje dużej liczby transakcji. Między innymi Wnioskodawca dokonuje dużej liczby transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT) oraz importu usług. Niektórzy unijni kontrahenci wysyłają do Wnioskodawcy wyłącznie fakturę dokumentującą WNT oraz import usług faksem lub drogą e-mailową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy w sytuacji, o której mowa w art. 20 ust. 6 ustawy o VAT, Wnioskodawca ma obowiązek rozpoznania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT), w dacie wystawienia faktury przez unijnego dostawcę przesłanej do Wnioskodawcy drogą e-mailową w formie skanu lub faksem.Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę drogą e-mailową w formie skanu lub faksem faktury wystawionej przez unijnego dostawcę dotyczącej importu usług, Wnioskodawca ma obowiązek rozpoznania obowiązku podatkowego w związku z importem usług, na zasadach określonych w art. 19 ust. 19-19b ustawy o VAT.Ad 1)

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 4 Ustawy o VAT), rozumie się — w myśl art. 9 ust.1 tej ustawy - nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT ustawodawca określił w treści art. 20 ust. 5-9 Ustawy o VAT. Zgodnie z art. 20 ust. 5 Ustawy o VAT podstawowym momentem powstania obowiązku podatkowego jest 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. W przypadku jednak gdy przed terminem, o którym mowa w art. 20 ust. 5 Ustawy o VAT, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Rozwiązanie takie pozostaje w zgodzie z regulacjami art. 67 ust. 2 Dyrektywy 2006/112, zgodnie z którym podatek VAT staje się wymagalny z chwilą wystawienia faktury, jeżeli faktura ta została wystawiona przed 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w ramach WNT, w przypadku wystawienia faktury dokumentującej dane nabycie towarów, w sytuacji o której mowa w art. 20 ust. 6 Ustawy o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez unijnego dostawcę. Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy, przesłanie przez unijnego dostawcę kopii faktury dokumentującej WNT drogę emailową w formie skanu, czy też faksem, powoduje że Wnioskodawca znając datę wystawienia faktury oraz wszystkie inne niezbędne informacje do określenia wysokości należnego podatku VAT z tytułu WNT, tj. jak: ilość, rodzaj, cena towarów stanowiących przedmiot WNT obowiązany jest w takim przypadku do wykazania obowiązku podatkowego. Dodatkowo Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę na inny aspekt związany z fakturami dokumentującymi WNT. Stosownie do art. 106 ust. 7 Ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, WNT, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Czyli w przypadku WNT, istotnym dokumentem potwierdzającym prawidłowość rozliczeń VAT jest wystawiona przez Wnioskodawcę faktura wewnętrzna, a nie faktura wystawiona przez unijnego dostawcę. Faktura VAT wystawiona przez unijnego dostawcę będzie stanowiła podstawę do określenia podstawy opodatkowania kursu waluty itp. Jednakże informacje ta mogą zostać pobrane przez Wnioskodawcę również z obrazu faktury przesłanej e-mailem lub faksem. Nie jest zatem istotne do wystawienia faktury VAT wewnętrznej dokumentującej transakcję WNT posiadanie w swej dokumentacji oryginału faktury wystawionej przez unijnego dostawcę.

Podsumowując, Wnioskodawca dysponując kopią faktury wystawionej przez unijnego dostawcę otrzymaną drogą e-mailową lub faksem, która w jednoznaczny sposób świadczy o dacie wystawienia faktury oraz zawiera wszelkie dane istotne dla obliczenia kwoty należnego podatku VAT z tytułu WNT powinien rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu WNT w dacie wystawienia faktury przez unijnego dostawcę.

Ad 2)

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy o VAT importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest nabywca. Z kolei podatnikami (w odniesieniu do importu usług) są osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium kraju. Moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług został określony w art. 19 ust. 19 ustawy o VAT, który stanowi iż w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b) i c), pkt 2, 4, 7-9 oraz ust.14 -16, z zastrzeżeniem ust.19a i 19b. Wobec powyższego obowiązek podatkowy z tytułu importu usług w podatku VAT powstaje na zasadach określonych w art. 19 ust. 19-19b ustawy o podatku VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy, przesłanie przez unijnego dostawcę kopii faktury dokumentującej import usług drogą e-mailową w formie skanu lub faksem, powoduje, że Wnioskodawca znając rodzaj usługi moment jej wykonania, wartość oraz inne niezbędne informacje do określenia wysokości należnego podatku VAT z tytułu importu usług, obowiązany jest w takim przypadku do wykazania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19 ust. 19-19b ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawarta jest definicja importu usług. Zgodnie z tym zapisem jest to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Z kolei wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, to w myśl art. 9 ust. 1 ustawy - nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. W świetle art. 9 ust. 2 ustawy przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:nabywcą towarów jest:podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem art. 10; dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.W myśl art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, (.). Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług zastosowanie znajdują przepisy art. 19 ust. 19, 19a i 19b ustawy.

Moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ustawodawca określił w treści art. 20 ust. 5-9 ustawy.

Z zasady wyrażonej w art. 20 ust. 5 ustawy wynika, że w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, 2. kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.Katalog czynności dokumentowanych fakturami określony został w art. 106 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym faktura dokumentuje dokonanie sprzedaży. Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o sprzedaży, należy przez to rozumieć odpłatną dostawę towarów na terenie kraju, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przepis ten nie wymienia wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik dokonujący tej czynności jest nabywcą będących przedmiotem tej czynności towarów, a faktura jest wystawiana przez dostawcę (a więc podatnika dokonującego w innym państwie członkowskim wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów). Pamiętać należy, że obok faktur zwykłych funkcjonują także tzw. faktury wewnętrzne. W tym zakresie przepis art. 106 ust. 1 ustawy uzupełnia brzmienie ust. 7 tego artykułu.

Stosownie do art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako polski podmiot gospodarczy, dokonuje w każdym miesiącu dużej ilości transakcji, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług. Wnioskodawca w wielu sytuacjach dysponuje wyłącznie fakturami dokumentującymi WNT czy import usług w formie faksu, bądź przesłanych od kontrahenta drogą mailową. Wątpliwości Spółki związane są z określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług, w sytuacji, gdy zna datę wystawionej faktury i wszelkie niezbędne informacje potrzebne do określenia wysokości podatku VAT z tytułu transakcji z dokumentu przesłanego drogą mailową czy w formie faksu.

Odnosząc powyższe zdarzenie przyszłe do przywołanych przepisów ustawy, stwierdzić należy, że obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, chyba że przed tym dniem unijny podatnik VAT, będący dostawcą nabywanych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wystawił fakturę, bo wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Należy podkreślić, że w sytuacjach, gdy powstanie obowiązku podatkowego zostało powiązane z wystawieniem faktury przez unijnego podatnika, dla powstania tego obowiązku nie ma znaczenia, kiedy faktura została przez polskiego podatnika otrzymana.

Równie ważną kwestią w sytuacji zaistnienia po stronie polskiego podatnika importu usług bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia, jest prawidłowe określenie podstawy opodatkowania, co w ustawie reguluje zapis odpowiednio art. 29 ust. 17, który stwierdza, że podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę. Natomiast w art. 31 ust. 1 zawarte jest stwierdzenie, że podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

Wnioskodawca podaje, że z faktury, którą posiada w formie faksu bądź wydruku mailowego, jest w stanie ustalić informacje o dacie wystawienia faktury, ilości, rodzaju i cenie nabywanego towaru. Są to wszystkie niezbędne dane dla podatnika, na którym ciąży obowiązek rozliczenia tego rodzaju transakcji. Co istotne, w sytuacji zaistnienia wewnątrzwspólnotowego nabycia polski podatnik VAT zobowiązany jest do wystawienia faktury wewnętrznej, która zawiera wszystkie najistotniejsze elementy faktury VAT, tj. powołując się na § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 roku (Dz.U. z 2008 r. Nr 212 poz. 1337 z póżn. zm.) w sprawie (.) wystawiania faktur, nazwy stron transakcji, nazwę towaru, jego ilość i rodzaj, wartości transakcji. Dokumenty te mogą nie zawierać natomiast numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Zatem, to te faktury są istotnymi dowodami zawierającymi rozliczenie podatku dla transakcji WNT oraz importu usług, która musi być przechowywana przez podatnika podatku VAT wraz z pozostałą dokumentacja podatkową.

Żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług nie reguluje kwestii posiadania oryginału faktury od kontrahenta unijnego, wystawionej z tytułu WNT czy importu usług. Oczywiście dokument źródłowy jest informacją dla podatnika na podstawie którego jest w stanie określić przedmiot i wartość towaru a co za tym idzie wyliczyć prawidłowo podatek należny z tytułu transakcji. Wnioskodawca podaje, że przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia dysponować będzie kopią faktury wystawiona przez unijnego dostawcę, którą otrzymuje drogą mailową lub faksem. W przypadku wystąpienia importu usług faktura przesyłana jest przez unijnego dostawcę w formie skanu drogą mailową lub faksem.

Polskie przepisy podatkowe przewidują możliwość wystawienia faktury w innej formie niż papierowa, tj. jako faktury elektronicznej. W świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest doręczenie faktury kontrahentowi z wykorzystaniem drogi elektronicznej, jednak z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Jeden z tych warunków określony jest w § 4 tego rozporządzenia i zgodnie z nim faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych), jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.Przepisy dotyczące faktur oraz pewien formalizm, który jest wymagany na gruncie podatku od towarów i usług służyć ma zapewnieniu pewności i bezpieczeństwa obrotu. Wprowadzenie faktury do obrotu prawnego ma istotne konsekwencje prawne, przede wszystkim w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego u odbiorcy takiej faktury. Należy jednak wskazać, że te wymogi dotyczą obrotu krajowego, gdzie właśnie realizacja prawa do odliczenia z dokumentów jakimi są faktury jest najistotniejsza dla podatników podatku VAT. W zdarzeniach przyszłych opisanych przez Wnioskodawcę mamy do czynienia z przeniesieniem obowiązku podatkowego ze sprzedawcy-podmiotu unijnego na nabywcę-podmiot polski. Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz przy imporcie usług, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 2 pkt 4 jest jednocześnie podatkiem podlegającym u tego podatnika odliczeniu. Przepisy ustawy przewidują, że czynności powyższe dokumentowane są fakturą wewnętrzną, na której widoczna będzie również kwota podatku podlegającego odliczeniu. Równocześnie, należy stwierdzić, że nawet w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu Wnioskodawca nie otrzyma faktury od kontrahenta unijnego, ale będzie posiadał wiedzę na temat dokonanej przez niego dostawy wewnatrzwspólnotowej, tzn. daty wystawienia faktury i innych niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego określenia momentu obowiązku podatkowego, i tak ma on obowiązek wykazania tych transakcji w dokumentacji podatkowej, tj. odpowiednio wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług.

Zatem, podsumowując, należy stwierdzić, że Wnioskodawca powinien rozpoznać moment obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w dacie wystawienia faktury przez unijnego dostawcę, przesłanej drogą mailową lub faksem, jeżeli faktura ta została wystawiona przed 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przemieszczenie towaru. Również w przypadku rozpoznania przez Wnioskodawcę importu usług z faktury przesłanej e-mailem w formie skanu, obowiązek podatkowy powinien być określony według przepisów art. 19 ust. 19 i z zastrzeżeniem ust. 19a i 19b ustawy.

Zatem stanowisko przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, faktura wewnętrzna, import usług, nabycie wewnątrzwspólnotowe, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 08/01/2013 15:00:01

Brak obowiązku umieszczania na wystawianych fakturach VAT oznaczenia "zpchr"

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:Spółka Akcyjna od 1997 r. posiada status zakładu pracy chronionej. Od tego czasu umieszczała na wszystkich fakturach skrót zpchr . Obecnie - Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 1 stycznia 2004...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem zgłoszenia rejestracy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment dokonania rozliczenia podatku VAT z faktury korygującej

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2005 r., który...

Jak ma wyglądać ewidencja księgowa/podatkowa w filii położonej w Niemczech, czy zgodnie z...

Na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60) w podanym stanie faktycznym sprawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu - 04.02.2005 r.), złożonego przez:...

Stawki podatku dla usług związanych ze sportem i rekreacją

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur proforma onlineWpłaty za dalsze miesiące, poza tymi wynikającymi z umowy stanowią rodzaj wpłaty wskazanej w art. 14 ust. 3 pkt 1, tj. zaliczkiCzy Wnioskodawca może wystawić fakturę VAT, dotyczącą czynności niepodlegających podatkowi od towarów i usług?Czy notą korygującą można korygować nabywcę towaru na fakturze VAT?Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy wydatkach związanych z realizacją Projektu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.