Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Opodatkowanie czynności, za które wypłacane są premie pieniężne oraz sposób ich dokumentowania

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.), uzupełnionym w dniu 30 listopada 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, za które wypłacane są premie pieniężne oraz sposobu ich dokumentowania - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 28 września 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 30 listopada 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, za które wypłacane są premie pieniężne oraz sposobu ich dokumentowania.W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży sprzętu oświetleniowego, w tym specjalistycznych opraw oświetleniowych. W umowach zawartych z hurtowniami elektrycznymi, określone zostały warunki, po spełnieniu których nabywcy otrzymują od Spółki dodatkową premię pieniężną, tzw. bonus. Wartość tej premii jest wynikiem iloczynu zrealizowanych obrotów netto i ustalonego w umowie procentu. Warunkiem jej uzyskania jest m.in. zrealizowanie zakupów według określonych w umowie progów ich wartości. Nie jest ona związana z konkretną dostawą i jest wypłacana po zakończeniu kwartału. Ponadto w zawartych umowach występuje zapis o terminowej płatności wobec dostawcy, odpowiednim eksponowaniu wybranych towarów nabytych od Spółki w punktach sprzedaży, reklamie tych towarów w biuletynach wewnętrznych news letter rozsyłanych pocztą elektroniczną.W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy przekazywane przez Spółkę premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za usługi świadczone przez kontrahentów (hurtownie) i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Czy premie pieniężne mogą być dokumentowane fakturami VAT lub notami księgowymi uznaniowymi lub obciążeniowymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść przepisu art. 8 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, usługa ma charakter odpłatny wtedy, gdy świadczący ją podmiot uzyskuje świadczenie wzajemne od odbiorcy, pod warunkiem, że między usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym istnieje bezpośredni związek.

Wskazano, że Spółka przeprowadza prezentacje wyrobów i szkolenia u odbiorców i ich klientów oraz reklamuje swoje wyroby w czasopismach branżowych, udostępnia katalogi oraz foldery reklamowe produktów.

W ocenie Wnioskodawcy, premia nie ma charakteru dobrowolnego, lecz zależy od określonego zachowania nabywcy. Pomiędzy stronami istnieje zatem relacja zobowiązaniowa, którą należy uznać za świadczenie usług za wynagrodzeniem, którego wysokość została określona jako procent wartości sprzedanych towarów. Podkreślono, że premie pieniężne przyznawane nabywcom stanowią dodatkową korzyść za spełnienie określonych zachowań, pozostając w bezpośrednim związku przyczynowym z obrotem towarów w ramach zawartej umowy. Premie są odrębnym przedmiotem opodatkowania.

Reasumując Spółka stwierdziła, że na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wypłacone premie pieniężne stanowią zapłatę za świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych i należy je dokumentować za pomocą faktur VAT.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W świetle art. 8 ust. 1 ustawy za świadczenie usług uznaje się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że pojęcie świadczenie usług, ma bardzo szeroki zakres, nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz także ich zaniechania poprzez zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Usługa w rozumieniu omawianej regulacji jest transakcją gospodarczą, co oznacza, że stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. Aby uznać jakieś świadczenie za odpłatne świadczenie usług musi wystąpić stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podmiotami biorącymi w nim udział, czyli jedna ze stron musi zobowiązać się do określonego działania bądź powstrzymania się od dokonania określonych czynności (np. w zawartej umowie), a druga do stosownej zapłaty.

Przykładem takich zachowań może być podejmowanie przez uczestników obrotu handlowego różnorodnych działań zmierzających do intensyfikacji sprzedaży towarów, których efektem może być wypłata odrębnych - w sensie finansowym - od tych dostaw dodatkowych gratyfikacji, np. w postaci tzw. premii pieniężnych. Ewentualne skutki podatkowe związane z przekazaniem (z drugiej strony otrzymaniem) premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników i złożoności danej sytuacji, m. in. od ustalenia, za co faktycznie premie te zostały wypłacone, tzn. czy podmiot otrzymuje je w związku z zachowaniem o charakterze wzajemnym, odrębnym od obrotu towarami, i czy w efekcie mogą one stanowić wynagrodzenia za usługę, w rozumieniu regulacji z zakresu podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że warunkiem wypłaty przez Spółkę premii pieniężnej jest m.in. zrealizowanie przez nabywców (hurtownie elektryczne) zakupów towarów według określonych umownie progów. Wartość premii nie jest związana z konkretną dostawą i jest ona wypłacana po zakończeniu kwartału. Ponadto w zawartych umowach występuje zapis o terminowej płatności wobec dostawcy, odpowiednim eksponowaniu wybranych towarów nabytych od Spółki w punktach sprzedaży, reklamie tych towarów w biuletynach wewnętrznych news letter rozsyłanych pocztą elektroniczną. Spółka wskazała, że premia nie ma charakteru dobrowolnego, lecz zależy od określonego zachowania nabywcy. Wobec powyższego, pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy uznać za świadczenie usług za wynagrodzeniem, którego wysokość została określona jako procent wartości sprzedanych towarów. Podkreślono, że premie pieniężne przyznawane nabywcom stanowią dodatkową korzyść za spełnienie określonych zachowań, pozostając w bezpośrednim związku przyczynowym z obrotem towarów w ramach zawartej umowy.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż z relacji handlowych, funkcjonujących między Wnioskodawcą, a kontrahentami wynika, że premie pieniężne przyznawane są nie tylko w zamian za osiągnięcie określonego umownie progu zakupów w danym okresie rozliczeniowym, ale są również wynikiem realizacji dodatkowych czynności, niezależnych od wolumenu osiągniętych nabyć. Treść wniosku wskazuje, że Wnioskodawca przyznaje ww. premie również za działania o charakterze marketingowym i promocyjnym (odpowiednie eksponowanie wybranych towarów w punktach sprzedaży, reklama tych towarów w biuletynach wewnętrznych news letter rozsyłanych pocztą elektroniczną). Przedmiotowe premie mają bezpośredni wpływ na wielkość dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży towarów, stanowiącej czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że kontrahenci świadczą na rzecz Wnioskodawcy usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za które otrzymują od niego wynagrodzenie nazwane premią pieniężną.

W myśl postanowień art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W świetle powyższego kontrahenci Spółki (hurtownie elektryczne) - o ile są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług - są obowiązani z tytułu świadczonych usług, za które otrzymują wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej, do wystawienia faktury VAT, stwierdzającej dokonanie sprzedaży, zgodnie z art. 106 ustawy.

Jednocześnie informuje się, że kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wykonanie przedmiotowych usług, rozstrzygnięto w interpretacji ITPP2/443-807b/09/AW.

Nadmienić należy, iż w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prawnej zachowania Spółki wobec odbiorców i ich klientów, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Końcowo wskazuje się, że interpretacja została wydana na wniosek Spółki, jako nabywcy przedmiotowych usług, wobec czego nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa, dla podmiotów świadczących te usługi.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura VAT, premia pieniężna, świadczenie usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 22/01/2013 15:00:01

Nabycie wewnątrzwspólnotowego - obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez kontrahenta - do...

Z ww. wniosku wynika, że Spółka otrzymała faktury korygujące do uprzednio wystawionych rachunków. W momencie wystawiania faktur korygujących kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, natomiast w momencie wystawiania rachunków...

W jakim terminie powinny być wystawiane faktury dokumentujące wykonane usługi transportowe

Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów. Działalność ta wykonywana jest na terenie Unii Europejskiej na rzecz podmiotów duńskich zidentyfikowanych na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Z...

Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej na płycie CD-ROM?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03.08.2006r...

Dotyczy momentu powstania przychodów w związku z otrzymywanymi premiami, zwanymi w nomenkl...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie not korygujących onlineCzy na fakturze należy wyodrębnić prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz wartość budynku i budowli?Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT na okoliczność naliczenia odsetek od kredytu kupieckiegoNa jakiej podstawie dokumentować zakup palet od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ?Urząd Skarbowy Pruszków 05-800 ul. Staszica 1
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.