Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Opodatkowanie transakcji zbycia nieruchomości i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.08.2010 r. (data wpływu 30.08.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.08.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

R. z siedzibą w E., Niemcy (dalej: Nabywca lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości na rzecz innych podmiotów. Wnioskodawca posiada oddział w Polsce i jest też w Polsce zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług jako podatnik czynny. Wnioskodawca zamierza nabyć dwie nieruchomości:od spółki G. T. Sp. z o.o. (dalej: G. T.) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy D. w W., obejmującej dwie działki gruntu (oznaczone numerami ewidencyjnymi xx/x oraz xx/x) o łącznym obszarze 5.397 m2 (dalej: Nieruchomość T.) wraz z prawem odrębnej własności budynku zlokalizowanego na Nieruchomości T. (dalej: Budynek T.) oraz od spółki G. N. Sp. z o.o. (dalej: G. N.) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy D., obejmującej dwie działki gruntu (oznaczone numerami ewidencyjnymi xx/x oraz xx/x) o łącznym obszarze 7.516 m2 (dalej: Nieruchomość N.) wraz z prawem odrębnej własności budynku zlokalizowanego na Nieruchomości N. (dalej: Budynek N.).W dalszej części wniosku Nieruchomość N. oraz Nieruchomość T. będą określane łącznie jako Nieruchomości, a Budynek N. oraz Budynek T. jako Budynki.

Budynek T. został oddany do użytkowania w dniu 19 stycznia 2006 r., a Budynek N. w dniu 8 kwietnia 2008 r. Wydatki poniesione przez G. T. i G. N. na ulepszenie wskazanych Budynków począwszy od dnia oddania ich do użytkowana stanowiły mniej niż 30% ich wartości początkowej.

W chwili obecnej powierzchnia w Budynku T. jest wynajmowana przez G. T. na rzecz 12 najemców, a powierzchnia w Budynku N. jest wynajmowana przez G. N. na rzecz 14 najemców.

Przedmiotem sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawo odrębnej własności Budynków. Jednocześnie, zgodnie z art. 678 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm., w dalszej części wniosku określanej jako Kodeks Cywilny) Nabywca przejmie prawa i obowiązki G. T. i G. N. wynikające z umów najmu zawartych z poszczególnymi najemcami. Ponadto, na Nabywcę przejdą związane z Nieruchomościami oraz Budynkami:wyposażenie Budynków (w tym także jako części składowe lub odrębne środki trwałe), prawa do projektu architektonicznego Budynków wynikająca z umów zawartych z J. Architekci (umowa z 16 kwietnia 2004 r. dla Budynku T. oraz umowa z dnia 15 marca 2006 r. dla Budynku N.), licencja na oprogramowanie dotycząca systemu zarządzania Budynkami udzielone przez firmę H. Sp. z o.o., gwarancje budowlane, udzielone przez generalnego wykonawcę Budynków, zabezpieczenia ustanowione przez poszczególnych najemców.G. T. przeniesie również na Nabywcę prawa i obowiązki z umowy najmu powierzchni parkingowej zawartej z R. Sp. z o.o., niezbędne do zapewniania odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla najemców w Budynku T.

Prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz odrębna własność Budynków zostaną przeniesiona przez G. T. oraz G. N. na Nabywcę w stanie wolnym od obciążeń. Na Nabywcę nie przejdą zobowiązania G. T. oraz G. N. wynikające z umów kredytowych zawartych z bankiem E. AG. Ponadto na Nabywcę nie przejdą m.in.:prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących transakcji terminowych dotyczących zarządzania ryzykiem zmiany stop procentowych, prawa i zobowiązania G. T. oraz G. N. wynikające z umów o współpracy oraz umów o zarządzanie Budynkami, zawartych z G. S.A., prawa i zobowiązania G. T. oraz G. N. wynikające z umów o obsługę księgową, prawną i podatkową, prawa i zobowiązania G. T. oraz G. N. wynikające z umów dotyczących bieżącej obsługi Budynków, w tym umów zawartych z dostawcami mediów, usług sprzątania powierzchni, usług ochroniarskich, księgowych i innych, środki pieniężne zgromadzone przez G. T. oraz G. N. w kasie i na rachunkach bankowych, księgi rachunkowe G. T. oraz G. N. oraz inne dokumenty związane z prowadzaniem przez G. T. oraz G. N. przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa G. T. oraz G. N., know-how związany z wyszukiwaniem i utrzymaniem portfolio najemców o zróżnicowanym profilu działalności.G. T. oraz G. N. nie zatrudniają pracowników, jako że wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administracją Budynków oraz bieżącą obsługą prawną, podatkową i księgową G. T. oraz G. N. są wykonywane na podstawie umów zawartych przez G. T. oraz G. N. z podmiotami trzecimi. G. T. oraz G. N. posiadają jedynie menadżerów, którzy pełnią funkcję członków zarządu na podstawie uchwał właściwych organów. Menadżerowie pozostaną członkami zarządów G. T. oraz G. N. również w okresie po sprzedaży.

Nieruchomości wraz z Budynkami będące przedmiotem planowanych transakcji nie stanowią finansowo i organizacyjnie wyodrębnionej części przedsiębiorstwa G. T. i G. N. G. N. i G. T. wystawią faktury VAT dokumentujące ww. transakcje na R. Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Wnioskodawca będąc zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT po zakupie Nieruchomości wraz z Budynkami od G. T. i G. N. będzie prowadzić działalność obejmującą wynajem powierzchni w Budynku T. i Budynku N., podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania te Wnioskodawca planuje wykonywać jednak przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny - wypracowany już w tym zakresie - know-how. Dodatkowo, ponieważ jak to zostało wskazane powyżej, na Wnioskodawcę nie przejdą umowy dotyczące bieżącej obsługi Nieruchomości, Wnioskodawca będzie musiał zawrzeć nowe umowy z podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne czynności (np. dotyczące ochrony, dostawy mediów itp.), które to prace będą niezbędne do prawidłowego korzystania z Nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, czy:planowane transakcje nabycia Nieruchomości wraz z Budynkami będą podlegały zwolnieniu z opodatkowanie VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym strony będą uprawnione do zrezygnowania z powyższego zwolnienia oraz wyboru opodatkowania przedmiotowych transakcji 22% VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, jeżeli strony zdecydują się na skorzystanie z opcji opodatkowania VAT, z zachowaniem warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia należnego VAT o VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości wraz z Budynkami zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT, oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym zgodnie z regulacjami art. 87 Ustawy o VAT, ponieważ:przedmiotowe transakcje stanowią dla G. T. i G. N. odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, przedmiotowe transakcje nie mieszczą się w katalogu transakcji określonych w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, nabywane Nieruchomości wraz z Budynkami będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Prawo do wyboru opodatkowania VAT transakcji zbycia Nieruchomości T. i N. wraz z Budynkami

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane transakcje nabycia Nieruchomości wraz z Budynkami będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym strony będą uprawnione do zrezygnowania z powyższego zwolnienia i wyboru opodatkowania przedmiotowych transakcji 22% VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT. W rezultacie, jeżeli strony wybiorą opodatkowanie VAT transakcji, przedmiotowe transakcje będą podlegały opodatkowaniu 22% VAT.

W celu rozstrzygnięcia, czy transakcje nabycia Nieruchomości T. i N. wraz z Budynkami mogą podlegać opodatkowaniu VAT konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy przedmiotowe transakcje mieszczą się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem VAT zawartym w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT oraz nie znajdzie do nich zastosowania żadne z wyłączeń wskazanych w art. 6 Ustawy o VAT.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W świetle powyższej definicji towaru, jak również z uwagi na fakt, iż planowane transakcje będą przeprowadzane za wynagrodzeniem, zdaniem Wnioskodawcy mieszczą się one w katalogu czynności opodatkowanych VAT jako odpłatna dostawa towarów.

Ponadto - zdaniem Wnioskodawcy - transakcje sprzedaży Nieruchomości T. i N. wraz z Budynkami nie będą wyłączone z zakresu opodatkowania VAT jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

Przepisy Ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa dla celów niniejszej ustawy. Ze względu na powyższe oraz uwzględniając definicję przedsiębiorstwa zawartą w innych ustawach podatkowych, w doktrynie prawa podatkowego jest powszechnie akceptowalne, iż - dla celów Ustawy o VAT - pojęcie przedsiębiorstwa powinno być rozumiane zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego. W myśl regulacji zawartej w tym artykule, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawe rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.Z kolei przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - w myśl art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z uwagi na fakt, iż w ramach przedmiotowych transakcji Wnioskodawca nabędzie Nieruchomości i Budynki wraz z wybranym wyposażeniem, oraz z mocy prawa przejmie prawa i obowiązki wynikające z określonych zawartych przez G. T. i G. N. umów związanych z Nieruchomościami i Budynkami (np. umów najmu) - zdaniem Wnioskodawcy - nie można uznać, iż elementy te stanowią przedsiębiorstwo G. T. i G. N. Przedmiot planowanych transakcji nie wyczerpuje bowiem przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa z art. 55 Kodeksu Cywilnego. Wynika to z faktu, iż transakcjom nie będzie towarzyszył transfer innych kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji i determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa G. T. i G. N., obejmujących w szczególności należności i zobowiązania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, część umów o świadczenie usług związanych z Nieruchomościami i Budynkami (w tym umowy o zarządzanie Nieruchomościami, umowy dotyczące bieżącej obsługi Budynków), know-how, księgi rachunkowe oraz szereg innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem G. T. i G. N.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zbywane składniki majątkowe nie stanowią przedsiębiorstwa jest poparte interpretacją przepisów prawa dokonaną przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską /odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie poselskie nr 1778 z dnia 13.06.2003 r. Odpowiedź udzielona przez Ministra Finansów dotyczy treści art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże w przekonaniu Wnioskodawcy konkluzja zawarta w tej odpowiedzi może mieć zastosowanie w rozpatrywanym przypadku/ (która - co należy zaznaczyć - była niejednokrotnie przytaczana przez organy podatkowe w praktyce) /Postanowienie Naczelnika II Mazowieckiego US w Warszawie z 21.03.2005 r. (1472/ROP1/423-51-33/05/AJ) oraz Postanowienie Naczelnika US Poznań-Winogrady z dnia 24.03.2005 r. (DG-P/423/1/05)/.

Z interpretacji Ministra Finansów można wywnioskować, iż za sprzedaż przedsiębiorstwa nie można uznać sprzedaży samego budynku, nawet wówczas, kiedy znane jest jego przeznaczenie, np. na wynajem. Przedsiębiorstwo, bowiem, może stanowić budynek wraz ze wszystkimi wierzytelnościami i zobowiązaniami, zawartymi umowami najmu, zarządzania, dostawy mediów i innymi umowami związanymi z tym budynkiem i działalnością polegającą na wynajmie. Tymczasem - jak zaznaczono w stanie faktycznym w analizowanym przypadku przedmiotowej transakcji nie będzie towarzyszył transfer żadnych wierzytelności ani zobowiązań G. T. i G. N. W konsekwencji, po dacie przedmiotowej transakcji, w aktywach i pasywach G. T. i G. N. pozostaną obecne, odpowiednio, wszelkie należności i zobowiązania bezpośrednio związane z Nieruchomościami i Budynkami, a także inne zobowiązania w postaci kredytów/pożyczek (z wyłączeniem kredytów/pożyczek zabezpieczonych hipoteką na Nieruchomości i Budynkach, które staną się wymagalne z dniem jej sprzedaży przez Zbywcę).

Kolejnego argumentu przemawiającego za tym, iż przedmiotem analizowanej transakcji nie jest przedsiębiorstwo G. T. i G. N. dostarczają orzeczenia sądów (Wyrok NSA z dnia 6.10.1995 r., sygn. akt: S.A./Gd 1959/94), w których wyrażana jest teza o tym, iż zbycie przez podatnika tylko części jego aktywów z definicji nie może być zakwalifikowane jako zbycie przedsiębiorstwa, choćby nawet przedmiotem zbycia była zdecydowana większość składników majątkowych funkcjonującego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia musi bowiem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Tymczasem, transakcjom sprzedaży Nieruchomości wraz z Budynkami na rzecz Wnioskodawcy nie będzie towarzyszył transfer wszystkich aktywów G. T. i G. N. A mianowicie, w ramach przedmiotowych transakcji Wnioskodawca nabędzie jedynie środki trwałe w postaci Nieruchomości wraz z wyposażeniem Budynku T. i N., prawo do projektów technicznych opracowanych w związku z budową Budynku T. i N. jak również wszelkie gwarancje budowlane związane z tą budową. W konsekwencji, po dacie przedmiotowej transakcji - oprócz wspomnianych powyżej wierzytelności - w rękach G. T. i G. N. pozostaną pewne aktywa należące obecnie do ich przedsiębiorstw, tj. wszelkie tajemnice przedsiębiorstwa G. T. i G. N. oraz własny know-how.

Ważne jest również, iż w związku z przedmiotową transakcją nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę ksiąg rachunkowych G. T. i G. N. i innych dokumentów związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej, jak również praw i obowiązków wynikających z umów o zarządzanie Budynkiem T. i Budynkiem N. oraz umów dotyczących bieżącej obsługi Budynków (w tym umów zawartych z dostawcami mediów, usług sprzątania powierzchni, usług ochroniarskich, księgowych itp.). W konsekwencji - po nabyciu Nieruchomości wraz z Budynkami od G. T. i G. N. - Wnioskodawca prowadził będzie działalność obejmującą wynajem powierzchni w Budynku T. i N. przy wykorzystaniu własnych zasobów. Zdaniem Wnioskodawcy, ten fakt dodatkowo potwierdza tezę, że w wyniku planowanej transakcji nie dojdzie do przeniesienia całości przedsiębiorstwa G. T. i G. N. (Wyrok NSA z dnia 4.03.1996 r., sygn. akt: SA/Lu 476/95), a jedynie poszczególnych (choć znaczących) składników jego majątku.

Na uwagę zasługuje również podniesiona w ustawowej definicji przedsiębiorstwa niejednokrotnie podkreślana w orzecznictwie sądów kwestia (Wyrok NSA z dnia 22.01.1997 r., sygn. akt: SA/Sz 2724/95 oraz wyrok NSA z dnia 24.11.1999 r. sygn. akt: I SA/Kr 1189/99), iż przedsiębiorstwo nie jest tylko sumą jego składników, lecz ich zorganizowanym zespołem. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nabędzie jedynie wybrane składniki majątkowe G. T. i G. N., obejmujące w szczególności Nieruchomość T. i Nieruchomość N. i Budynki wraz z wybranym wyposażeniem, nie można - zdaniem Wnioskodawcy - uznać, iż (i) jest to zespół elementów, oraz że (ii) elementy te łączy więź o charakterze organizacyjnym. Z powyższych względów, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw, aby sprzedaż Nieruchomości T. i Nieruchomości N. wraz z Budynkami zaklasyfikować jako zbycie przedsiębiorstwa. Ponadto, działalność polegająca na wynajmie Budynku T. i N. nie stanowi też zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez G. T. i G. N. Słuszność powyższej tezy Wnioskodawcy dodatkowo potwierdza fakt, iż wybrane składniki majątkowe będące przedmiotem analizowanych transakcji nie są finansowo i organizacyjnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie G. T. oraz w przedsiębiorstwie G. N. Dodatkowo, przenoszone w ramach przedmiotowych transakcji składniki majątkowe nie stanowią zespołu składników, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze. Tym samym, sprzedawane składniki majątkowe nie będą spełniały definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowe transakcje będą stanowiły odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT i nie będą mieściły się w katalogu czynności niepodlegających przepisom Ustawy o VAT, określonym w art. 6 Ustawy o VAT.

Dodatkowo, należy zweryfikować, czy planowane transakcje sprzedaży Nieruchomości T. i N. wraz z Budynkami nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z podatku VAT z wyjątkiem gdy:dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:wybudowaniu lubulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze powyższe przepisy, planowane transakcje nabycia Nieruchomości T. i N. waz z Budynkami spełniają przesłanki zwolnienia z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Przedmiotem planowanych transakcji będzie dostawa Budynku T. i Budynku N., przy czym pierwsze zasiedlenie miało w odniesieniu do tych budynków miejsce 1 stycznia 2006 r. i, odpowiednio, 8 kwietnia 2008 r. Zgodnie bowiem z protokołami odbioru najmowanej powierzchni podpisanymi przez poszczególnych najemców, Budynek T. i Budynek N. zostały w tych dniach oddane do dyspozycji (użytkowania) pierwszym najemcom w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (tj. najmu powierzchni podlegającego opodatkowaniu 22% VAT). W analizowanym stanie faktycznym dostawa nie będzie zatem dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą Budynku T. i Budynku N. upłynęło już ponad dwa lata.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;złożą przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.Zarówno Nabywca, jak i G. T. oraz G. N. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, będą oni uprawnieni na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT do wyboru opodatkowania przedmiotowych transakcji VAT, pod warunkiem złożenia, przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości T. i N. wraz z Budynkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla Nabywcy, zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania VAT analizowanych dostaw.

Jednocześnie, Nabywca pragnie zauważyć, iż w analizowanej sytuacji nie będzie miało zastosowanie obowiązkowe zwolnienie z VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Zgodnie z powołanym przepisem zwalnia się od VAT również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10. Mając na uwadze, iż jak Wnioskodawca wskazał powyżej zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT będzie mogło być zastosowane w analizowanym stanie faktycznym, w konsekwencji nie znajdzie zastosowania zwolnienie określone w ust. 10a powołanego powyżej przepisu Ustawy o VAT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, planowane transakcje nabycia Nieruchomości wraz z Budynkami będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym strony będą uprawnione do zrezygnowania z powyższego zwolnienia i wyboru opodatkowania przedmiotowych transakcji 22% VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT.

Ad. 2.

Prawo do obniżenia należnego VAT o VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości wraz z Budynkami i zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli strony zdecydują się na skorzystanie z opcji opodatkowania VAT, z zachowaniem warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT, po dokonaniu transakcji i otrzymaniu faktur potwierdzających ich dokonanie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia należnego VAT o VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości wraz z Budynkami zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT, oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym zgodnie z regulacjami art. 87 Ustawy o VAT, ponieważ:przedmiotowe transakcje stanowią dla G. T. i G. N. odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, przedmiotowe transakcje nie mieszczą się w katalogu transakcji określonych w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, nabywane Nieruchomości wraz z Budynkami będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.Zdaniem Nabywcy, kluczowym dla rozstrzygnięcia o jego prawie do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości wraz z Budynkami zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT, oraz prawie do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym zgodnie z regulacjami art. 87 Ustawy o VAT jest potwierdzenie faktu, iż Nieruchomości wraz z Budynkami będące przedmiotem planowanej transakcji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a ich nabycie nastąpi w wykonaniu odpłatnej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu VAT - zasadniczo - według stawki 22%.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług w zakresie w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli zatem dane towary lub usługi są wykorzystywane tylko do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich zakupie o ile nie znajdą zastosowania inne ograniczenia (w szczególności wynikające z art. 88 Ustawy o VAT).

Wnioskodawca jest zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT i spełnia ustawową definicję podatnika zawartą w art. 15 Ustawy o VAT. Po nabyciu przedmiotowych Nieruchomości i Budynków, Wnioskodawca zasadniczo wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu i będzie prowadził działalność polegającą na wynajmie powierzchni w Budynku T. i Budynku N. Taki typ działalności - jako odpłatne świadczenie usług - podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%. W konsekwencji - jak wynika z powyższego - nabyte Nieruchomości wraz z Budynkami będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem, wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W świetle powyższego - zdaniem Wnioskodawcy - po dokonaniu przedmiotowych transakcji i otrzymaniu faktur VAT potwierdzających ich faktyczne dokonanie wystawionych na R. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości wraz z Budynkami, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT. W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 Ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty VAT należnego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym Nabywca otrzyma od G. T. i, odpowiednio, G. N., faktury dokumentujące przedmiotowe transakcje lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Nadwyżka VAT naliczonego nad VAT należnym podlegać będzie zwrotowi na zasadach określonych w art. 87 Ustawy o VAT.

Jednocześnie - zdaniem Wnioskodawcy - jeżeli strony wybiorą opodatkowanie VAT transakcji, nie zajdą okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2, zgodnie z którym podatnik nie jest uprawniony do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z podatku VAT.

Jak już Nabywca uzasadniał w punkcie 1 powyżej, przedmiotowe transakcje stanowią dla Zbywcy odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT i jednocześnie, nie mieszczą się w katalogu transakcji określonych w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

Podsumowując, z uwagi na fakt, iż (i) Nieruchomości wraz z Budynkami będące przedmiotem planowanych transakcji będą wykorzystywane przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, oraz (ii) jeżeli strony zdecydują się na wybór opodatkowania VAT omawianych transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, nie zajdą okoliczności wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT, które pozbawiałyby Wnioskodawcę prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony - zdaniem Wnioskodawcy - będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o VAT naliczony związany z nabyciem przedmiotowych Nieruchomości wraz z Budynkami od G. T. oraz G. N.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych będzie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: nabycie nieruchomości, nieruchomości, obniżenie podatku należnego, obrót nieruchomościami, odliczanie podatku naliczonego, opodatkowanie, podatek naliczony, prawo do odliczenia, prawo do zwolnienia, rezygnacja ze zwolnienia, sprzedaż nieruchomości
Data aktualizacji: 25/01/2013 00:00:01

Czy można za okres od maja 2004 r. do marca 2005 r. wystawić zaległe faktury stwierdzające...

Na podstawie art. 14a - 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika, udziela interpretacji co do...

Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach potwierdzającyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług w zakresie badań i analiz technicznych PKWiU 74.3

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Świdnica czy może firma w Wielkiej Brytanii?

Coraz popularniejsze robi się przenoszenie działalności gospodarczej do rajów finansowych. Choć czasami na myśli mamy wtedy egzotyczne kraje w republikach kokosowych, to jednak częściej bierze się pod uwagę kraje w Unii Europejskiej. Dzięki umowie...

Przechowywanie faktur wystawionych w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można złożyć korektę deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, która nie dokumentowała rzeczywistej sprzedaży?Czy prowizja będzie stanowiła w Spółce koszt uzyskania przychodu?Prawa do wystawienia faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT, klasyfikacja budynku PKOBPrawidłowość wystawiania faktur dokumentujących otrzymanie zaliczkiOpodatkowanie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wypłacane premie pieniężne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.