Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Podatnik zwraca się z zapytaniem, z jaką datą i według jakiego kursu EURO należy wystawić fakturę wewnętrzną z tytułu importu usług?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),

- art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 19 ust. 1, ust. 4, ust. 5, ust. 19, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.),

- § 16 ust. 1, § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 97, poz. 971),

- § 37 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej daty wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu importu usług oraz zastosowania kursu EURO dotyczącego przedmiotowej transakcji, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

Z treści złożonego podania wynika m.in., iż Spółka importuje usługi oddelegownia personelu, mające charakter ciągły, od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. Kontrahenci wystawiali faktury za usługi wykonane w danym miesiącu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia usługi w walucie EURO.

W przedmiotowym piśmie Podatnik zwraca się z zapytaniem, z jaką datą i według jakiego kursu EURO należy wystawić fakturę wewnętrzną z tytułu importu usług?

Wnioskująca wyraża pogląd, iż kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, a w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podatnik stwierdza, iż fakturę wewnętrzną wystawia nie później niż na koniec miesiąca, w którym została wystawiona faktura przez podatnika podatku od wartości dodanej wg wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. Spółka wskazuje, iż w przypadku gdy w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi podatnik podatku od wartości dodanej nie wystawił faktury, faktura wewnętrzna z tytułu importu usług powinna zostać wystawiona wg wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa podatkowego:

- art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm), stosownie do którego podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju,

- art. 19 ust. 1 przywoływanej ustawy podatkowej, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1,

- art. 19 ust. 4 ustawy podatkowej, stosownie do którego jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi,

- art. 19 ust. 19 w/w ustawy podatkowej, zgodnie z którym przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług,

- art. 106 ust. 7 przywoływanej ustawy podatkowej stanowiący, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,

- § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 97, poz. 971), stosownie do którego fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 17 i § 18,

- § 28 ust. 1 przywoływanego rozporządzenia, zgodnie z którym przepisy § 12, § 16 - 20, § 22, § 23 i § 26 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku:

1) czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;

2) dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta,

- § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którym kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

- § 37 ust. 3 w/w rozporządzenia, stosownie do którego w przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Wypowiadając się w kwestii przedstawionej powyżej, stwierdza się co następuje;

Stosownie do przepisów art. 19 ust. 1 przywoływanej ustawy podatkowej, w przypadku świadczenia usług zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi a jeżeli jej wykonanie ma być potwierdzone fakturą, z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania tej usługi (art. 19 ust. 4 w/w ustawy). Usługa jest wykonana, gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usługi.

Zasady wystawiania faktur wewnętrznych, określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971). Zgodnie z § 28 ust. 1 w/w rozporządzenia, przepisy § 12, § 16 - 20, § 22, § 23 i § 26 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy.

Termin wystawiania faktur, co do zasady określony został w § 16 ust. 1 wskazanego rozporządzenia, w którym określono, iż fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 17 i § 18.

Ponieważ w przedstawionym przez Wnioskującą stanie faktycznym, mowa jest nie o wydaniu towaru, lecz o imporcie usług, zatem dostosowując brzmienie przepisu do omawianej sytuacji (przepisy § 16 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych) wywieść należy, iż faktura wewnętrzna winna być wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi. Z przywoływanych unormowań art. 19 w/w ustawy wynika, iż obowiązek podatkowy u usługobiorcy usług z importu powstaje wówczas, gdy zachodzą w tych przypadkach (zdarzenia), które u usługodawcy, gdyby był podatnikiem - skutkowałyby powstaniem obowiązku podatkowego.

Wystawienie przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy faktury z tytułu wykonanej usługi importowej, rodzi u tego ostatniego obowiązek podatkowy z chwilą jej wystawienia (art. 19 ust. 4 w/w ustawy), przy czym należy zauważyć, iż ustawodawca nie precyzuje daty wystawienia faktury wewnętrznej przez podatnika w związku z importem usług.

Ze względu jednak na fakt, iż podatek od towarów i usług rozliczany jest za okresy miesięczne a faktura wewnętrzna VAT służy wyłącznie do rozliczenia podatku z tytułu określonych zdarzeń (w tym przypadku od importu usług) to faktura ta winna być sporządzona i zaewidencjonowana przed złożeniem deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku z tytułu tego importu. A zatem, jeżeli faktura wewnętrzna została sporządzona i zaewidencjonowana w ewidencji po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, należy dokonać korekty faktury wewnętrznej a także korekty deklaracji VAT-7.

Stosownie do przepisów § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zgodnie zaś z ust. 3 w/w przepisu przywoływanego rozporządzenia w przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

A zatem, o kursie walut, jaki powinien być zastosowany decyduje dzień wystawienia faktury (jeżeli jest wystawiona w obowiązującym terminie). Ostatecznie zaś (jeżeli faktura nie została wystawiona lub wystawiona w innym terminie), przesądza data powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli kurs waluty został ustalony na podstawie błędnie określonego obowiązku podatkowego należy go również skorygować.

W związku z powyższym, Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, postanawia jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, import usług, kurs waluty
Data aktualizacji: 25/12/2012 15:00:01

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość fakturowania sprzedaży okien wraz z wykonywaną usługą montażu

Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi - uzyskaną przez Wnioskodawcę w dniu 19.01.2005 r. - usługi związane z instalacją (montażem) wytwarzanych przez producenta wyrobów dla budownictwa i prefabrykowanych budynków z tworzyw...

Moment dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sposób przeliczenia wa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Montaż stolarki budowlanej przez producenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie wniesienia wkłady niepieniężnego w postaci zabudowanej nieruchomości, sposób dokumentowania tej czynnościObowiązek wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkęCzy właściwym będzie wystawianie faktury VAT na całą sumę stanowiącą wartość kosztu najmu, pomimo iż przedmiot najmu jest współwłasnością małżeńską ?Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia przez firmę podatku VAT z faktur wystawionych na osobę fizycznąCzy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z dotowaną inwestycją?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.