Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Powiat nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - faktury wystawione nie na Wnioskodawcę

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2010r. (data wpływu 21 stycznia 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. Przebudowa budynku dawnego dworu na Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej wraz z termomodernizacją, instalacją co. z pompą ciepła przy Zespole Szkół w K. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2010r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 1 lutego 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. Przebudowa budynku dawnego dworu na Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej wraz z termomodernizacją, instalacją co. z pompą ciepła przy Zespole Szkół w K.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna Powiatu realizujące zadania statutowe na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r., zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pt. Przebudowa budynku dawnego dworu na Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej wraz z termo-modernizacją, instalacją co. z pompą ciepła przy Zespole Szkół w K. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych, Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

Partnerem projektu będzie jednostka organizacyjna Powiatu jaką jest Zespół Szkół w K. jako szkoła publiczna.

Jednostka ta wystąpi odrębnie z analogicznym wnioskiem o interpretację indywidualną.

Projekt polegać będzie na kompleksowym zagospodarowaniu niewykorzystywanego dworku klasycystycznego, wpisanego do rejestru zabytków, który utracił swoje dawne funkcje (początkowo mieszkalne, następnie usług publicznych) wraz z przylegającym terenem. Między innymi zostaną wykonane prace: termo-modernizacyjne, wymiana stropów, pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w budynku, wymiana źródła ciepła na pompę ciepła. W obiekcie powstanie oddział szkolny zajmujący się kształceniem młodzieży na terenach wiejskich w ramach tzw. Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej. Do zespołu szkół uczęszcza obecnie 407 uczniów oraz słuchaczy z tendencją rosnącą. Zrealizowanie projektu pozwoli rozwiązać problem stopniowej degradacji przestrzeni publicznej w tym obiektu o potwierdzonej wartości historycznej i stworzy młodzieży z terenów wiejskich, która chętnie uczęszcza do tej rozwijającej się Szkoły, równe szanse w dostępie do nowoczesnych usług edukacyjnych.

Projekt nie będzie objęty pomocą publiczną w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013 (oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) i nie będzie generował przychodów (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z obiektów zarówno w okresie wymagalnej trwałości projektu - 5 lat oraz po upływie tego terminu). Po rzeczowym zakończeniu projektu będzie nim zarządzała operacyjnie jednostka organizacyjna Powiatu powołana do zarządzania tym obiektem: Dyrektor Zespołu Szkół w K.

Właścicielem obiektów szkoły pozostanie Powiat. Zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Starostwo Powiatowe, jako płatnik jednostronny. Starostwo Powiatowe i Powiat posługują się tym samym numerem NIP.

Zakres projektu obejmuje zakupy towarów i usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie:wydatki na przygotowanie projektu: koszty studium wykonalności inwestycji na podstawie umowy o dzieło (nie wystąpi podatek od towarów i usług), wydatki na przygotowanie i obsługę przetargu (wystąpi podatek od towarów i usług), wydatki na roboty ziemne/budowlane/montażowe/instalacyjne/wykończeniowe (wystąpi podatek od towarów i usług), wydatki na usługi związane z promocją projektu (tablice informacyjne, ogłoszenia prasowe - wystąpi podatek od towarów i usług), wydatki na usługi nadzoru inwestycyjnego (wystąpi podatek od towarów i usług).Wszystkie powyżej wymienione wydatki będzie ponosił partner Wnioskodawcy, tj. Zespół Szkół w K., któremu Wnioskodawca przekaże środki uzyskane z dofinansowania (w przypadku jego otrzymania) oraz wkład własny na realizację działań projektu. Oznacza to, że faktury będą wystawiane wyłącznie na Zespół Szkół w K., który wystąpi odrębnie o swoją interpretację indywidualną na opisywany tu projekt.

Wszystkie wymienione powyżej pozycje wydatków nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat jako Wnioskodawca ponoszący wydatki w projekcie planowanym do realizacji w latach 2010/2011 współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzupełnionych o wkład własny może odzyskać zapłacony w ramach projektu podatek od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat, a w jego imieniu występujące Starostwo Powiatowe realizując zadania ustawowe, nie może odzyskać zapłaconego podatku od towarów i usług przy dokonywanych zakupach w ramach realizowanego projektu pt. Przebudowa budynku dawnego dworu na Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej wraz z termomodernizacją, instalacją co. z pompą ciepła przy Zespole Szkół w K.

Powiat, a w jego imieniu Starostwo Powiatowe, wykonuje na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. zadania publiczne m. in. w zakresie prowadzenia i utrzymania publicznych jednostek oświatowych.

W związku z powyższym, że zarówno Wnioskodawca jak i jego jednostki organizacyjne realizują zadania statutowe zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 1 i 19, nie podlegają w tym zakresie podatkowi VAT, a zatem nie mogą go odliczać.

Wnioskodawca przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu, a także po tym terminie w wyniku dokonanych zamówień w ramach projektu nie będzie pobierał opłat za korzystanie z obiektu szkolnego (Powiatowego Centrum Kształcenia), opłat za naukę oraz korzystania z pomieszczeń, czyli projekt nie będzie generował przychodu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z tym, w sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. W przypadku termomodernizacji obiektów szkoły publicznej prowadzonej przez j.s.t. nie będzie ona związana z czynnościami opodatkowanymi i to zarówno w części przygotowawczej inwestycji (studium wykonalności inwestycji, procedura przetargowa), jak również w fazie rzeczowej realizacji - roboty budowlane/nadzór inwestorski oraz promocja projektu dotycząca całego zadania. W związku z tym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowanym przedsięwzięciu, a co za tym idzie podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym do refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu edukacji publicznej oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 4 ust. 1 pkt 1 i 19 cytowanej ustawy o samorządzie powiatowym).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na względzie należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (powiaty) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu i w tym zakresie jest zwolnione z podatku od towarów i usług z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pt. Przebudowa budynku dawnego dworu na Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej wraz z termo-modernizacją, instalacją co. z pompą ciepła przy Zespole Szkół w K. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych, Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

Partnerem projektu będzie jednostka organizacyjna Powiatu jaką jest Zespół Szkół w K. jako szkoła publiczna.

Zakres projektu obejmuje zakupy towarów i usług związanych wyłącznie z projektem, a mianowicie:wydatki na przygotowanie projektu: koszty studium wykonalności inwestycji na podstawie umowy o dzieło (nie wystąpi podatek od towarów i usług), wydatki na przygotowanie i obsługę przetargu (wystąpi podatek od towarów i usług), wydatki na roboty ziemne/budowlane/montażowe/instalacyjne/wykończeniowe (wystąpi podatek od towarów i usług), wydatki na usługi związane z promocją projektu (tablice informacyjne, ogłoszenia prasowe - wystąpi podatek od towarów i usług), wydatki na usługi nadzoru inwestycyjnego (wystąpi podatek od towarów i usług).Wszystkie powyżej wymienione wydatki będzie ponosił partner Wnioskodawcy, tj. Zespół Szkół w K., któremu Wnioskodawca przekaże środki uzyskane z dofinansowania (w przypadku jego otrzymania) oraz wkład własny na realizację działań projektu. Oznacza to, że faktury będą wystawiane wyłącznie na Zespół Szkół w K., który wystąpi odrębnie o swoją interpretację indywidualną na opisywany tu projekt.

Wszystkie wymienione powyżej pozycje wydatków nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu będzie placówka edukacyjna biorąca udział w projekcie, będąca w świetle przepisów ustawy o VAT odrębnym od Gminy podmiotem. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców, nawet jednostek organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań własnych Gminy.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pt. Przebudowa budynku dawnego dworu na Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej wraz z termomodernizacją, instalacją co. z pompą ciepła przy Zespole Szkół w K. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 7 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004r.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w danej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości uznania, iż zadania statutowe realizowane przez Wnioskodawcę jak i jego jednostki organizacyjne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Ponadto, tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Zespołu Szkół wskazanej we wniosku, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, faktura VAT, powiat, zadania własne
Data aktualizacji: 25/01/2013 03:00:01

Dotyczy momentu powstania obowiazku podatkowego z tytułu dostawy towarów dokonywanej w skł...

Działając na podstawie art. 14a 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 21 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu...

Według jakiego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy przeliczać fakt...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 22.08.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu...

Rodzaj rachunku bankowego właściwego do dokonywania zwrotu VAT dla rolnika będącego podatn...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 października 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Czy zasadne jest ubieganie się od dostawcy usługi, faktury korygującej odnośnie stawki VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy powstaje prawo do odliczenia z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi jak i prz...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie i udokumentowanie czynności wykonanych na zlecenie Okręgowej Komisji EgzaminacyjnejCzy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej koszt uzyskania przychodów w firmie?Podatnik pyta o możliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku wystapienia różnic kursowychPrzechowywanie dokumentów (kopii faktur VAT i rejestrów) na nośnikach komputerowychWystawianie faktur VAT dla usług budowlano - montażowychkomentarz: uzgodniono w sieci
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.