Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do odliczenia w miesiącu kwietniu 2010r. podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione koszty związane z działalnością gospodarczą

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2010r. (data wpływu do siedziby tut. organu 30 czerwca 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w miesiącu kwietniu 2010r. podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione koszty związane z działalnością gospodarczą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w miesiącu kwietniu 2010r. podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione koszty związane z działalnością gospodarczą.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która do dnia 30 kwietnia 2010 roku prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych (wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi) - cała sprzedaż to sprzedaż opodatkowana.

Do dnia 30 kwietnia 2010 roku Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług. Z dniem 30 kwietnia 2010 roku Wnioskodawca zakończył prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w miesiącu kwietniu poniósł koszty za usługę telefoniczną, energię elektryczną, wywóz śmieci, z terminem płatności wynikającym z faktur za ww. usługi przypadającym na miesiąc maj. Faktury za ww. usługi dotyczą miesiąca kwietnia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia VAT z ww. faktur w miesiącu kwietniu 2010 roku.

Zdaniem Wnioskodawcy, tak.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść tego przepisu wskazuje, iż:prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT czynnym, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z powyższego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części (w takim zakresie), w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Terminy, w których powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ustawodawca określił w art. 86 ust. 10 - 13 ustawy. Stosownie do postanowień m.in. art. 86 ust. 10 pkt 1 i pkt 3 cyt. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18; w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.Wyjaśnić należy, iż w myśl art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 18, świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy.Przepisy w sposób jednoznaczny precyzują termin odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. usług. Prawidłowo podatek naliczony wynikający z faktur za media (jeżeli faktury zawierają informację jakiego okresu dotyczą) winien być ujęty w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca do dnia 30 kwietnia 2010 roku prowadził działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych (wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi) - cała sprzedaż to sprzedaż opodatkowana.

Do dnia 30 kwietnia 2010 roku Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług. Z dniem 30 kwietnia 2010 roku Wnioskodawca zakończył prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w miesiącu kwietniu poniósł koszty za usługę telefoniczną, energię elektryczną, wywóz śmieci, z terminem płatności wynikającym z faktur za ww. usługi przypadającym na miesiąc maj. Faktury za ww. usługi dotyczą miesiąca kwietnia.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych, dostaw energii elektrycznej oraz wywozu śmieci powstałoby, zgodnie z cyt. wyżej art. 86 ust. 10 pkt 3, w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności, czyli jak wynika z treści wniosku - w maju 2010r., gdyby Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, iż miał on prawo do odliczenia podatku VAT z ww. faktur w miesiącu kwietniu 2010r., należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku, podatnik czynny
Data aktualizacji: 17/10/2013 06:00:01

Jak udokumentować fakturą VAT usługi świadczone na rzeczowym majątku ruchomym wykonywane d...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r.- tekst jednolity, z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:- uznaje za prawidłowe...

Rozliczenie podatku akcyzowego z tytułu dostawy energii elektrycznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym można uwzględnić duplikat faktury VAT

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia...

Czy w stosunku do wydatków na opisana inwestycję przysługuje w całości prawo do odliczenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dochód jako podstawa opodatkowania

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem CIT nie się jednak: 1) przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wątpliwości Podatnika dotyczą terminu wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej czynność, która stanowi dla Podatnika import usługZwolnienie od podatku sprzedaży używanego samochodu osobowegoUprawnienie do refakturowaniaCzy Spółka, aby dokonać obniżenia podstawy opodatkowania, musi posiadać potwierdzenie, iż nabywca towarów lub usług odebrał fakturę korygującą?Nieodpłatne przekazanie towarów i składników majątkowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.