Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Rozliczenie zaliczki wypłacanej dla rolnika ryczałtowego na poczet przyszłej dostawy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.09.2008r. (data wpływu 22.09.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do powiększenia podatku VAT naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.09.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do powiększenia podatku VAT naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Grupy jest wytwarzanie energii. Jednym z surowców wykorzystywanym do produkcji energii są produkty rolne, w rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy o VAT, nabywane przez Spółkę od rolników ryczałtowych, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Umowy zawierane przez Spółkę z rolnikami ryczałtowymi przewidują różne warianty odbioru produktów rolnych, jak i zapłaty za te produkty.

Wariant I transakcji przewiduje zakup od rolnika ryczałtowego produktów rolnych dostarczonych bezpośrednio do magazynów Spółki. W ramach tych transakcji Spółka dokonuje kontroli zakupywanych produktów rolnych tylko raz, podczas odbioru produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, i na tej podstawie określana jest należność dla rolnika ryczałtowego. Zapłata na rzecz rolnika kwoty określonej w fakturze VAT RR następuje jednorazowo, w terminie określonym w umowie.

W wariancie II transakcji Spółka dokonuje zakupu produktu rolnego od rolnika ryczałtowego, jednak przed dostarczeniem do magazynów Spółki produkt ten składowany jest w magazynie rolnika ryczałtowego. W ramach tych transakcji Spółka dokonuje kontroli produktów rolnych nabywanych od rolnika ryczałtowego dwukrotnie: pierwszy raz przed umieszczeniem produktów rolnych w magazynie rolnika, a drugi raz bezpośrednio przed dostarczeniem ich do magazynów Spółki. Podczas pierwszej kontroli Strony sporządzają protokół, na podstawie którego Spółka wystawia fakturę VAT RR. Część należności z faktury VAT RR Spółka reguluje w określonym w umowie terminie. Natomiast zapłata pozostałej kwoty za produkty rolne następuje po faktycznym dostarczeniu produktu rolnego do magazynu Spółki.

Należy podkreślić, że w wariancie II transakcji przed dostarczeniem produktów rolnych do magazynu Spółki, Spółka dokonuje raz jeszcze kontroli produktów rolnych. Jeżeli jakość i ilość produktu rolnego nie uległa zmianie, Spółka w określonym terminie reguluje pozostałą kwotę należności wynikającą z wystawionej faktury VAT RR. Natomiast w sytuacji, w której zachodzi potrzeba zmiany ustalonej wcześniej ceny, Spółka wystawia fakturę korygującą do pierwotnej faktury VAT RR. Na podstawie wystawionej faktury korygującej do faktury VAT RR Strony dokonują końcowych rozliczeń w terminie określonym w umowie, uwzględniając wartość faktury po korekcie oraz kwotę zapłaconą już rolnikowi ryczałtowemu na podstawie pierwotnej faktury. W sytuacji takiej Spółka jest najczęściej zobowiązana do dopłaty rolnikowi ryczałtowemu określonej kwoty; w sytuacji jednak, gdy wartość ostateczna produktów rolnych jest niższa niż kwota zapłacona przez Spółkę na podstawie pierwotnej faktury VAT RR, rolnik jest zobowiązany zwrócić Spółce część otrzymanej uprzednio należności. Ponadto w obu przedstawionych powyżej wariantach zdarzają się także sytuacje, że po dokonaniu ostatecznych rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym pojawia się konieczność wystawienia faktur korygujących, które zwiększają lub zmniejszają wartość należności za produkty rolne. Faktury korygujące są wystawienie najczęściej z powodu okoliczności, które zaistniały już po wystawieniu i rozliczeniu przez Spółkę faktury VAT RR. Mogą się jednak zdarzyć przypadki, w których konieczność wystawienia faktury korygującej do faktury VAT RR jest wynikiem błędów pisarskich w fakturze VAT RR. W niektórych transakcjach Spółka wypłaca rolnikowi ryczałtowemu zaliczkę na poczet dostawy produktów rolnych, która będzie dokonana w przyszłości. W momencie wypłaty zaliczki Spółka nie wystawia faktur VAT RR zaliczkowych. Faktura VAT RR wystawiana jest po zrealizowaniu przez rolnika ryczałtowego dostawy produktów rolnych. Jeżeli kwota wypłacona zaliczkowo przez Spółkę rolnikowi ryczałtowemu pokrywa w całości należność za produkty rolne Spółka, zgodnie z umową nie jest zobowiązana do dokonania dopłaty po wystawieniu faktury VAT RR. W sytuacji, w której zaliczka nie pokrywa całej należności za produkty rolne, Spółka po wystawieniu faktury VAT RR, zgodnie z umową dopłaca rolnikowi ryczałtowemu pozostałą należność za produkty rolne.

Spółka pragnie podkreślić, że w ramach opisanych transakcji wszystkie warunki formalne wynikające z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT dotyczące wystawiania faktur VAT RR są zachowane. Spółka spełnia także określone w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT warunki umożliwiające powiększenie kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku wykazany na fakturze VAT RR, w szczególności wszystkie kwoty związane z rozliczeniami z rolnikami ryczałtowymi są wpłacane na rachunek bankowy rolnika w terminach określonych w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jeżeli Spółka przed dostarczeniem towaru wypłaca rolnikowi zaliczkę na poczet dostawy, która będzie dokonana w przyszłości i po dokonaniu dostawy wystawiana jest faktura VAT RR, w której należność za produkty rolne określona jest w kwocie wyższej niż kwota zapłacona przez Spółkę zaliczkowo, Spółka powinna powiększyć kwotę podatku VAT naliczonego o całość kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanej w fakturze VAT RR w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonana została zapłata całej kwoty należności za produkty rolne określona w fakturze VAT RR.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Jeżeli Spółka przed dostarczeniem towaru wypłaca rolnikowi zaliczkę na poczet dostawy, która będzie dokonana w przyszłości i po dokonaniu dostawy wystawiana jest faktura VAT RR, w której należność za produkty rolne określona jest w kwocie wyższej niż kwota zapłacona przez Spółkę zaliczkowo, Spółka powinna powiększyć kwotę podatku VAT naliczonego o całość kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanej w fakturze VAT RR w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonana została zapłata całej kwoty należności za produkty rolne określonej w fakturze VAT RR.

W niektórych transakcjach może dojść do sytuacji, że kwota wypłacona zaliczkowo przez Spółkę rolnikowi ryczałtowemu nie pokrywa w całości należności za produkty rolne, określonej w fakturze VAT RR, wystawionej po dostawie produktów rolnych. W sytuacji takiej Spółka, po wystawieniu faktury VAT RR, zgodnie z umową, dopłaca rolnikowi ryczałtowemu pozostałą należność za produkty rolne.

Spółka stoi na stanowisku, że w opisanym stanie faktycznym Spółka powinna powiększyć kwotę podatku VAT naliczonego o całość kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku, wykazanej w fakturze VAT RR w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonana zostanie zapłata całej należności za produkty rolne, określonej w fakturze VAT RR. A zatem Spółka powinna rozliczyć kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonana zostanie dopłata pozostałej kwoty należnej rolnikowi ryczałtowemu, stanowiącej różnicę między należnością za produkty rolne określoną w fakturze VAT RR, a kwotą zapłaconą rolnikowi zaliczkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm) zwanej dalej ustawą. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

W myśl art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności; w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.Nabywca produktów rolnych przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków ma prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

Z brzmienia przywołanego przepisu wynika, że skorzystanie z prawa zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku zostało ograniczone w czasie. Ustawodawca jako jedyny termin ustanowił miesiąc, w którym dokonano zapłaty należności za produkty rolne. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Ustawodawca w cytowanym przepisie używa sformułowania zapłata należności. W związku z tym należy przyjąć, że należność jest to kwota wynikająca z faktury VAT RR, którą nabywca produktów rolnych winien wypłacić rolnikowi ryczałtowemu. Zapłatą zaś jest uiszczenie należności za towar, usługę, czyli zwolnienie się z długu. W konsekwencji zapłata odnosi się do pełnej kwoty należności obejmującej zryczałtowany zwrot podatku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego i na poczet dostawy produktów rolnych, która odbędzie się w przyszłości, wypłaca rolnikowi zaliczkę. Zdarza się, że wypłacona przez Spółkę zaliczka nie pokrywa w całości należności za produktu rolne, określonej w wystawionej później fakturze VAT RR. W rozpatrywanym przypadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do dopłaty na rzecz rolnika ryczałtowego pozostałej należności za produkty rolne, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością określoną w fakturze VAT RR a zapłaconą zaliczką.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że Spółka będzie uprawniona do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o całą wartość zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonana zostanie zapłata całej należności za produkty rolne. Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonana zostanie dopłata pozostałej kwoty należnej rolnikowi ryczałtowemu.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, rolnik ryczałtowy, zaliczka
Data aktualizacji: 18/10/2013 12:00:02

CIT - w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu reasek...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka po dokonaniu korekty kosztów za 2004r. powinna rów...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co...

Czy w przypadku refakturowania kwoty podatku od nieruchomości w związku z wynajmem lokalu...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z refaktur za media i remonty otrzymanych od wspól...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Żory czy warto zatrudnić księgową w firmie?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji. Może ją prowadzić samodzielnie lub przy pomocy profesjonalnej księgowej. Wybór nie jest łatwy i wiele zależy od możliwości finansowych osoby, prowadzącej działalność. Część...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób naliczać podatek od towarów i usług przy fakturowaniu usług świadczonych na rzecz właścicieli holowników?Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez siebie usług faktoringu pełnego i niepełnegoBiura rachunkowe BiałystokJaki będzie moment osiągnięcia przychodu ze sprzedaży - za pośrednictwem kolportera - czasopism?Jaką stawkę podatku zastosować na fakturach sprzedaży usług gastronomicznych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.