Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawka podatku VAT dla robót budowlanych, polegających na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2008 r. (data wpływu 26.08.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlanych, polegających na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlanych, polegających na rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi własną Firmę, wykonującą instalacje wodno-kanalizacyjne. Świadczy usługi dla indywidualnych odbiorców, a także dla Urzędów Miast i Gmin.

W dniu 17 października 2007 r. została zawarta umowa z Urzędem Miasta A, dotycząca rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej, w celu aktywizacji zachodniej części A. Za w/w prace zostało ustalone wynagrodzenie, które w umowie zostało rozbite na: część kwoty netto, podatek VAT i wynagrodzenie brutto. Po zmianach w ustawie o VAT z dnia 1 stycznia 2008 r. został sporządzony aneks do umowy, podwyższający wynagrodzenie o różnicę w stawkach VAT z 7% na 22%. Aneks nie został zaakceptowany przez stronę umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na usługi związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozpoczęte w 2007 roku, a niezakończone do 31 grudnia 2007 r., w roku 2008 będzie obowiązywała stawka 22% .

Zdaniem Wnioskodawcy, na usługi związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą w roku 2008 r. będzie obowiązywała stawka VAT 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy.

Stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust 7, art. 120 ust 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stawkę podatku o której mowa w ust 2 stosuje się - zgodnie z art. 41 ust. 12 - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Przepis art. 41 ust. 12b ustawy stwierdza, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m#178;; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2;Zgodnie z ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W § 5 ust.1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97 poz. 970 z póżn. zm) - zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - (Dz. U. z 2007r. Nr 249 poz. 1861 i obowiązują od 01.01.2008 r.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % również w odniesieniu do :robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych;obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art.2 pkt. 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów w dziale 12 - w zakresie w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy - rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. obniżoną do 7% stawką VAT objęte były m.in.:roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 cyt. ustawy obejmowała:sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych; urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę; urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Na podstawie znowelizowanych przepisów, preferencyjna 7% stawka podatku nie dotyczy jednak stawek stosowanych do budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, co oznacza, iż roboty te począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., ze względu na utratę mocy przepisu przejściowego, jakim był w tym zakresie art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit.a ustawy o podatku od towarów i usług, objęte są podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22% na podstawie art. 41 ust.1 ustawy.

Wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności, potwierdzonej protokołem zdawczo - odbiorczym i wystawieniem faktury.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę z Urzędem Miasta A w dniu 17 października 2007r. na wykonanie robót, związanych z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej w celu aktywizacji zachodniej części A. Prace zostały rozpoczęte w 2007r., ale nie zostały skończone do 31.12.2007r. Po zmianach w wystawie o VAT, Wnioskodawca sporządził aneks do umowy, podwyższający wynagrodzenie o różnicę w stawkach VAT z 7% na 22%.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i powołane przepisy, Wnioskodawca właściwie wskazał, iż na roboty związane z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej wchodzącej w skład infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, rozpoczęte w 2007 roku a niezakończone do 31 grudnia 2007r., w roku 2008 obowiązuje stawka podatku VAT w wysokości 22%.

Należy jednak podkreślić, iż w myśl art. 41 ust. 12-12c oraz §5 ust. 1a powołanych wcześniej przepisów, stawka w wysokości 7% nadal znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1 Maja 10, 09-402 Płock
Słowa kluczowe: infrastruktura towarzysząca, korekta faktury, stawki podatku, usługi budowlane
Data aktualizacji: 26/01/2013 03:00:01

Czy Strona w sposób prawidłowy zarefakturowała na rzecz poszczególnych użytkowników opisan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Jarosław 37-500 ul. Przemysłowa 2 A

Zasięg terytorialny miasta Jarosław, Radymno gminy Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica powiaty jarosławski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 86101015280056852221000000 VAT...

W jakich przypadkach faktura VAT z wyszczególnioną kwotą podatku zastępuje zaświadczenie V...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13...

Urząd Skarbowy Radzyń Podlaski 21-300 ul. Lubelska 1

Zasięg terytorialny miasta Radzyń Podlaski gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń powiaty radzyński województwo lubelskie Konta bankowe CIT 33101013390053242221000000 VAT...

Czy możliwe jest wystawienie zbiorczej noty korygującej dla jednego dostawcy poprawiającej...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 18.08.2005r. (data wpływu do tut...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak wystawić fakturę za Google AdSense?Czy może w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wystawiać faktury VAT RRPrawo dokonania odliczenia całości podatku VAT naliczonego z faktury potwierdzającej zakup motocykla, jak również od zakupu paliwa do tego motocyklaPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury VAT dokumentujących premie pieniężneCzy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2006, kosztów zakupu szyn z huty
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.