Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Termin wystawienia korekty faktury VAT

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art.216 §1, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia ......2005r. (data wpływu do urzędu .....2005r.), uzupełnione pismem z dnia .......2005r. (data wpływu do urzędu ......2005r.) w sprawie wystawienia faktury korygującej VAT.

UZASADNIENIE

W myśl art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art.14a §4.

Pismem z dnia ......2005r. (data wpływu do urzędu ........2005r.), uzupełnionym pismem z dnia ........2005r. (data wpływu do urzędu ........2005r.) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów w podatku od towarów i usług. Z przedstawionej sytuacji wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa na wywieszony na ścianie budynku kaseton ze znakiem krzyża i wyrazem apteka wystawiła pierwotnie fakturę VAT na reklamę. Następnie po zauważeniu swojego błędu do niektórych faktur sporządziła korekty eliminując nazwę "reklama". W piśmie dodaje Pan także, że ww. Jednostka nie dokonała korekty faktury nr 101/01 z dnia 12.10.2001r. ponieważ została już zapłacona.

Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.2, 4 i 5 oraz art.119 ust.10 i art.120 ust.16.

W myśl §17 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz.798) fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Stosownie do art.112 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie zaś z art.70 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ze złożonych pism wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w pierwotnie wystawionych fakturach VAT wywieszony na ścianie budynku kaseton ze znakiem krzyża i wyrazem apteka zakwalifikowała jako reklamę. Po zauważeniu błędu do niektórych faktur wystawiła korekty eliminując nazwę "reklama". Nie dokonała jednak korekty faktury nr 101/01 z dnia 12.10.2001r. ponieważ została już zapłacona.

Istotą faktur korygujących VAT jest korekta faktur pierwotnych. Wystawia się je w razie stwierdzenia pomyłek albo w razie udzielenia rabatów, w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie. W sytuacji więc, gdy zmiana charakteru usługi spowoduje zmianę stawki bądź kwoty podatku VAT lub też ceny usługi, Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązana jest do skorygowania wcześniej wystawionej faktury VAT. Korektę takiej faktury powinna dokonać przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności. W tym wypadku bez znaczenia jest fakt, że faktura została już zapłacona.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu informuje, iż stosownie z §18 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r., nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w §9 ust.1 pkt.5-12 (między innymi ceny usługi, stawki i kwoty podatku VAT) może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią - §18 ust.2.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawia się jak na wstępie

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie z art. 14b §1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art14a §1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art.14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 (art.14b §2 Ordynacja podatkowa).

Od niniejszego postanowienia w trybie art.14a §4 i art.236 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 z p.zm.) służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 §2 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zażalenie, zgodnie z art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta faktury, podatek od towarów i usług, termin
Data aktualizacji: 29/07/2011 13:03:33

Kiedy można wystawić faktury korygujące?

Urząd Miejski w X w latach 2005 i 2006 wystawił na rzecz X S. A. faktury VAT zawierające 22% stawkę podatku za użytkowanie wieczyste gruntu. Nabywca dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur. Zgodnie...

Opodatkowanie przychodów z najmu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumenty traktowane jak faktury

Zasadniczo prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on oryginał faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisów rozporządzenia - zwrot podatku niektórym podatnikom, wystawianie faktur, sposób ich...

Urząd Skarbowy Ropczyce 39-100 ul. Św. Barbary 12

Zasięg terytorialny miasta gminy Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyński powiaty ropczycko-sędziszowski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 05101015282011462221000000 VAT 52101015282011462222000000 PIT...

Włocławek księgowa na etacie czy firma zewnętrzna?

Co bardziej się opłaca? Zatrudniona księgowa Włocławek na etacie czy może bardziej wynajęte biuro rachunkowe z kujawsko-pomorskiego? Która z tych opcji działa bardziej na korzyść firmy i jest opłacalna, nie tylko ekonomicznie, ale także pod...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, w których wykazano kwoty niezgodne ze stanem faktycznym?Wnioskodawca ma możliwość odliczenie podatku z faktur dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowych, przekazanych w ramach umowy dzierżawyCzy w ramach umowy konsorcjum rozliczając przychody i koszty między konsorcjantami do wysoksci 50% można wystawiać noty księgowe?Ciekawe usługi rachunkowe Biała PodlaskaW jakim celu wystawia się fakturę Pro Forma?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.