Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z korzystaniem z telefonu stacjonarnego, komórkowego i internetu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie:

art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.09.2006r (data wpływu do tut. organu podatkowego 25.09.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.10.2006r (data wpływu do tut. organu podatkowego 03.11.2006r.), złożonego przez o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego, komórkowego i internetu,

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu internetowego. Działalność ma charakter ciągły w godzinach popołudniowo- wieczornych, gdyż podatnik jest zatrudniony także na umowę o pracę. Działalność jest zarejestrowana pod adresem zamieszkania. W złożonym w dniu 25.09.2006r wniosku oraz piśmie wyjaśniającym z dnia 30.10.2006r Podatnik wskazuje, że w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie siedzibą prowadzonej działalności gospodarczej znajdują się dwa telefony stacjonarne jeden zarejestrowany na prowadzoną działalność gospodarczą, drugi przeznaczony do rozmów prywatnych. Z telefonu stacjonarnego zarejestrowanego na firmę zdarza się Podatnikowi korzystać w celach prywatnych. Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy są to sporadyczne przypadki. Podatnik ponadto korzysta z usługi neostrady, która jest zarejestrowana na firmę. Umowa o świadczenie usługi została podpisana dopiero po podjęciu działalności gospodarczej. Z usługi neostrady Wnioskodawca korzysta wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto Wnioskodawca posiada telefon komórkowy zarejestrowany na firmę, a do celów prywatnych wykorzystywany jest inny telefon w systemie pre-paid.

Podatnik pyta czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć:50% kosztów abonamentu oraz 50% kosztów rozmów wykonanych z telefonu stacjonarnego zarejestrowanego na firmę z powodu braku możliwości wykazania, które rozmowy są prowadzone prywatnie, a które są związane z prowadzoną działalnością;cały koszt usługi neostardy, z uwagi na fakt, iż posiadanie łącza internetowego jest koniecznością przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu internetowego;całość kosztów związanych z wykonywaniem rozmów z telefonu komórkowego tj. abonamentu i opłat za połączenia.Zdaniem Strony:w związku z tym, że przed podjęciem działalności gospodarczej był opłacany najniższy abonament a po podjęciu działalności gospodarczej Wnioskodawca został zmuszony przez TP S.A. do podwyższenia abonamentu w związku z korzystaniem z usługi neostrady, zasadne jest aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów "nadwyżkę" abonamentu ponad stary abonament ( w zaokrągleniu 50%) oraz 50% kosztów rozmów telefonicznych;w związku z tym, że usługa neostrady jest zarejestrowana na firmę i jest niezbędna celem prowadzenia działalności gospodarczej zasadne jest zaliczenie całości wydatków do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z tym, że telefon komórkowy zarejestrowany na firmę służy tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej zasadne jest zaliczenie powyższych wydatków w całości do kosztów uzyskania przychodów.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, po rozpoznaniu wniosku z dnia 17.07.2006r. (data wpływu 25.07.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 30.10.2006r (data wpływu 03.11.2006r.) stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym nie jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 173 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23. Z powyższego wynika, że o możliwości zakwalifikowania wydatków do kategorii kosztów uzyskania przychodów decydują łącznie dwie przesłanki:wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków wyłączonych z kosztów na mocy art. 23 ust.1 ustawy.Istotną przesłanką zaliczenia poniesionych przez Pana wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest istnienie związku przyczynowo- skutkowego między tymi wydatkami, a osiągnięciem przychodu. Należy przy tym, pamiętać, że ciężar dowodu - co do wykazania tego związku spoczywa na podatniku, który z tego faktu wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

Abonament telefoniczny, będący stałą opłatą za możliwość korzystania z telefonu i obciążający dysponenta numeru stanowi w całości koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jedynie wówczas, gdy telefon stacjonarny zarejestrowany jest na podmiot gospodarczy i wykorzystywany w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku, gdy abonament telefoniczny dotyczy telefonu prywatnego wówczas zapłata abonamentu nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli zatem korzystanie z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu zarejestrowanych na działalność gospodarczą, której siedziba mieści się w miejscu zamieszkania będzie miało wpływ na przychody uzyskane przez Pana z tej działalności, to wydatki ponoszone na opłacanie miesięcznych abonamentów z tytułu korzystania z łącza internetowego oraz telefonu stacjonarnego i komórkowego będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Odnośnie opłat za telefoniczne rozmowy prywatne wykonane z telefonu zarejestrowanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej tut. organ wskazuje, że powinny one przed kwalifikacją wydatków do kosztów uzyskania przychodów zostać wyodrębnione od opłat za rozmowy służbowe, w oparciu o wydruki komputerowe tzw. bilingi uzyskane od operatora telefonicznego, gdyż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.):
Słowa kluczowe: internet, koszty uzyskania przychodów, opłata abonamentowa, telefon, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 20/10/2013 09:00:01

Opłaty pobierane przez Prezydenta Miasta (na prawach powiatu) za czynności geodezyjne i ka...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga Warszawa 03-719 ul. Jagiellońska 15

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Praga-Południe, Praga-Północ gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 78101010100165642221000000 VAT 28101010100165642222000000 PIT...

Jak postępować z fakturami korygującymi w przypadku gdy kontrahent ich nie odeśle?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w...... Jednocześnie firma X , na podstawie...

Jaką stawką i jak fakturować usługi turystyczne? Jak uwzględnić "usługi własne" na fakturze?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 15.06.2004 r. (data wpływu do urzędu 14.07.2004 r.) informuje, że na...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie aportu w posta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odliczenia przez bank podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od "K", dokumentujących usługi certyfikacyjneJaką stawką podatku VAT podlega opodatkowaniu refaktura usługi transportowej?Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących udzielone premie pieniężne od obrotu?Poprawności wystawionych faktur VATCzy faktury sprzedaży wystawione brytyjskiemu hurtownikowi stanowią WDT zgodnie z art. 13 ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.