Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 7 lipca 2005r. wniosku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego przez Podatnika.

postanawia

- uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko w zakresie odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury VAT-MP jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek podatnika z dnia 30 czerwca 2005r.

W piśmie tym Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Podatnik otrzymał duplikat faktury VAT-MP. w związku z tym faktem Spółka chce dokonać odliczenia podatku naliczonego z posiadanego duplikatu faktury VAT-MP.

Pytanie Spółki brzmi, w jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP...

Zdaniem Spółki poprawnym rozwiązaniem jest rozliczenie duplikatu faktury zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów tj. za okres w którym uregulowano całość lub część należności , a w przypadku braku płatności - najpóźniej 90 dnia licząc od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Spółkę własnego stanowiska w sprawie tut. Organ stwierdza, co następuje.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami "FAKTURA VAT-MP", podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym:uregulował część należności na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2. Natomiast w myśl § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Zatem należy uznać , iż w przedstawionym stanie faktycznym o odliczaniu podatku zawartego w duplikacie decyduje dokonanie płatności lub upływ 90 dni od daty otrzymania towaru. Wobec czego Podatnik może odliczyć podatek naliczony za miesiąc, w którym uregulował całość lub część należności , a w przypadku braku uregulowania należności najwcześniej niż miesiącu, w którym upłynie 90 dni od daty wydania towaru.

Przyjmując powyższe postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielenia.

Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie. Zażalenie, zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, faktura vat, podatek naliczony
Data aktualizacji: 21/10/2011 07:17:12

Czy można odliczyć podatek VAT z faktury otrzymanej drogą elektroniczną?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik zakupuje towar na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia do kontrahenta. Za zakupiony towar otrzymuje drogą elektroniczną fakturę VAT, do której załączony zostaje dokument WZ...

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę obniżenia podatku należnego wyn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób rozliczania podatku VAT z faktur dokumentujących zakup akcesoriów i usług obsługi s...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku...

Czy faktura dokumentująca 100 % zaliczkę stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo D F 299 5475 2004 z dnia 08.09.2004 r. wyjaśnia. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt...

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w otrzymanych fakturach za usług...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktury korygujących do faktur wewnętrznychCzy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług mimo braku faktur dokumentujących ich nabycie ?Czy koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz opłaty i prowizje bankowe od opłat związanych z budynkiem stanowią koszty uzyskania przychodu?Dotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatację lokali spółdzielczych dla członków spółdzielniJak autoryzowany dealer samochodów osobowych powinien udokumentować odstąpienie potencjalnego kupującego od umowy zakupu samochodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.