Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W zakresie możliwości prowadzenia dwóch podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 08 lipca 2010r. (data wpływu do tut. Biura 09 lipca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości prowadzenia dwóch podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (pytanie nr 2 zdanie 1) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 lipca 2010r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości prowadzenia dwóch podatkowych ksiąg przychodów rozchodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej. Spółka zarejestrowana jest, jako czynny podatnik VAT. Z uwagi na fakt, iż nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do chwili obecnej nie ma obowiązku ewidencjonowania swoich obrotów przy pomocy kasy fiskalnej. Wspólnicy opodatkowują przychody na zasadach ogólnych. Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona jest przez biuro rachunkowe.

Metodą ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest metoda, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W najbliższym czasie Spółka będzie właścicielem portalu internetowego, na którym Autorzy głównie fotografii, a w mniejszym stopniu krótkich filmów czy prezentacji multimedialnych będą mogli zamieścić swoje prace w formie cyfrowej w celu sprzedaży prawa do ich wykorzystywania ewentualnym Nabywcom.

Spółka, jako Administrator tego portalu umożliwi Autorom zamieszczenie na nim swych prac w formie cyfrowej celem prezentacji i udostępnienia ich ewentualnym Nabywcom praw do tych utworów.

Zarówno Autorzy prac jak i potencjalni ich Nabywcy, aby móc posiadać dostęp do stron portalu muszą się uprzednio zarejestrować.

Do rejestracji niezbędne będą m.in. takie dane jak:wskazanie, czy rejestrujący się dla transakcji dokonywanych na portalu jest podmiotem będącym podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy VAT, czy takim podatnikiem nie jest, imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca, gdzie zwykle prowadzi on działalność lub, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.Autor przed dostarczeniem i umieszczeniem swojego utworu na portalu musi zaakceptować umowę o udostępnienie swoich prac, z której m.in. wynika, że Administrator zobowiązuje się do tego, że dostarczone przez Autora i zaakceptowane przez siebie utwory umieści na portalu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi nieograniczonej liczbie ewentualnych nabywców tych prac, którzy zarejestrują się na tym portalu, jako jego użytkownicy. Administrator zapewni również funkcjonowanie na portalu takiego mechanizmu działającego w sposób automatyczny, który umożliwi Autorowi sprzedaż, a Nabywcy zakup danego utworu i właściwe rozliczenie finansowe tej transakcji dla obu jej stron.

W związku z tym, że w chwili obecnej portal jest na etapie tworzenia, to może się okazać, że ostatecznie to Administrator zawierać będzie w imieniu i na rzecz Autora umowy kupna-sprzedaży praw do wystawianych przez Autora prac.

Administrator nie będzie podejmował żadnych innych starań mających na celu wyszukanie dla Autora nabywcy Jego prac poza rozreklamowaniem swojego portalu.

Po dojściu do skutku transakcji sprzedaży Administrator portalu pobierze od Autora umówione wynagrodzenie za te usługi.

Płatność za prawa do określonego utworu dokonywana będzie przez Nabywcę punktami kredytowymi.

Potencjalny Nabywca w celu dysponowania nimi musi najpierw dokonać zakupu punktów kredytowych od Administratora portalu (wymiany euro na punkty kredytowe). Dokonywał tego będzie wpłacając określoną kwotę euro na konto Administratora. Punkty kredytowe należące od tego momentu do Nabywcy gromadzone będą na wyodrębnionym na portalu koncie, do którego dostęp będzie miał tylko Nabywca. Wartość jednego punktu na portalu będzie określona w euro, przy czym Nabywca przy jednorazowym nabyciu większej ilości punktów będzie otrzymywał stosowny rabat, którego wysokość uzależniona będzie od ilości zakupionych punktów.

W przypadku niewykorzystania tych punktów przez Nabywcę w czasie określonym przez regulamin portalu, stracą one swoją ważność i przy ich pomocy nie można będzie zrealizować transakcji. Punkty nie będą podlegały ponownie wymianie na euro.

Po dokonaniu przez Nabywcę zakupu prawa do utworu od Autora określona ilość punktów kredytowych będąca ceną za prawa do utworu automatycznie przekazywana będzie z konta Nabywcy, na analogiczne konto Autora.

W tym momencie kupujący będzie mógł z portalu za pośrednictwem Internetu ściągnąć zakupiony utwór na swój komputer w formie cyfrowej.

Po dokonaniu sprzedaży utworu przez Autora, Administrator otrzyma od niego zapłatę za świadczone na jego rzecz usługi.

Zapłata za usługę realizowana będzie następująco:po dokonaniu transakcji pomiędzy Autorem i Nabywcą w sposób automatyczny określona ilość punktów kredytowych, będąca ceną za utwór, transferowana zostanie z konta Nabywcy na konto Autora, również w sposób automatyczny podczas transferu odpowiednia ilość tych punktów kredytowych uzyskanych ze sprzedaży o wartości w przeliczeniu na euro odpowiadającej cenie za świadczone na rzecz Autora usługi zostanie zakupiona przez Administratora (wymieniona) za odpowiednią ilość euro. W rezultacie na konto Autora wpłynie należna ilość punktów kredytowych transakcji pomniejszona o punkty odkupione przez Administratora, uregulowanie płatności pomiędzy Autorem a Administratorem (na rzecz Autora za punkty i na rzecz Administratora za wykonane usługi) nastąpi poprzez kompensatę wzajemnych należności i zobowiązań. Nie nastąpi przepływ środków pieniężnych.Administrator, po zgromadzeniu przez Autora na swoim koncie odpowiedniej liczby punktów kredytowych ze sprzedaży praw do utworów, na jego wniosek, ma obowiązek odkupić te punkty i określoną kwotę wyrażoną w euro wpłacić Autorowi na rachunek bankowy.

Autor w każdym momencie będzie miał dostęp do informacji o tym, na jaką wartość w przeliczeniu na euro opiewają zgromadzone przez niego punkty.

Administrator tak odkupione punkty będzie mógł ponownie sprzedać przyszłym ich Nabywcom.

Zarówno Autorzy, jak i Nabywcy posiadać będą swoje siedziby lub miejsca zamieszkania w różnych rejonach świata.

Akceptacja umowy oraz regulaminu dokonana prze Autora oraz Nabywcę podczas rejestrowania się na portalu jest równoznaczna ze złożeniem własnoręcznych podpisów na wszelkich dokumentach dotyczących i potwierdzających dokonanie transakcji na portalu. Wynika to z postanowień treści pkt 13 zawartej przez strony Umowy o Udostępnienie Prac Autora.

Dokumenty te znajdować się będą w bazie portalu w formie plików w wersji elektronicznej. Zainteresowane strony w każdej chwili będą miały możliwości wydrukowania tych dokumentów w wersji papierowej.

Jeżeli nie będzie to niezgodne z przepisami podatkowymi program zostanie tak stworzony, że w sposób automatyczny będzie generował podatkową księgę przychodów i rozchodów wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której na podstawie tych dokumentów w wersji elektronicznej dotyczących zakupu przez Administratora punktów kredytowych od Autorów ewidencjonowane będą poszczególne transakcje, każda z osobna.

W sposób analogiczny w księdze tej będą również ewidencjonowane dokumenty dotyczące sprzedaży punktów kredytowych Nabywcom, jak również potwierdzające świadczenie usług przez Administratora na rzecz Autorów. Z uwagi na to, że z usług portalu będzie miała możliwość korzystać nieograniczona ilość użytkowników z całego świata, co pociągnie za sobą powstanie na portalu bardzo dużej ilości dokumentów potwierdzających przeprowadzone tam transakcje o wartości zazwyczaj kilku złotych każda, Spółka nie będzie ich drukować w wersji papierowej.

Dokumentami źródłowymi będą jedynie dokumenty w wersji elektronicznej. Będą one oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na ich podstawie. Dla celów kontrolnych w każdej chwili dokumenty te będzie można wydrukować w wersji papierowej.

Po zakończeniu miesiąca, dane z tej księgi przychodów i rozchodów kwotami zbiorczymi zostaną zaksięgowane w głównej księdze przychodów i rozchodów, w której ewidencjonowane są wszystkie pozostałe zdarzenia gospodarcze, w prowadzonej do tej pory działalności gospodarczej.

Płatność za wszystkie transakcje przeprowadzone na portalu przebiegać będzie w sposób bezgotówkowy.

Spółka przed uruchomieniem portalu powiadomi Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o sposobie prowadzenia tych ksiąg wraz ze szczegółowym opisem mechanizmów działających na portalu.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż:

Administrator nie będzie posiadał odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Autora do sprzedaży jego dzieł. Będzie natomiast posiadał upoważnienie do sprzedaży w jego imieniu (Autora) i na jego rachunek licencji do wszystkich przyjętych na strony portalu przez Administratora utworów. Upoważnienie to wynikało będzie z treści pkt 13 zawartej przez strony Umowy o udostępnienie prac Autora,

Wynagrodzenie Administratora za świadczone usługi udostępnienia portalu w celu publikacji utworów objętych prawami autorskimi i sprzedaży w imieniu Autora i na jego rzecz licencji do tych utworów pobierane będzie od Autora.

Wysokość tego wynagrodzenia określona będzie procentowo od kwoty ceny za jaką zostanie sprzedana dana licencja. Dla zobrazowania podano przykład, iż jeżeli wynagrodzenia Administratora zostanie ustalone na poziomie 40% od ceny sprzedaży licencji, a dana licencja sprzedana zostanie za 30 punktów kredytowych, przy założeniu, że jeden punkt kredytowy opiewa na wartość 1, 5 euro to: w momencie transakcji z wewnętrznego konta użytkownika (kupującego) pobrane zostanie 30 punktów kredytowych (o wartości 45 euro) i zostanie transferowane na konto Autora. W związku z tą sprzedażą u Autora powstaje zobowiązanie wobec Administratora za wyświadczoną usługę w wysokości 18 euro (30 pkt. x 1, 5 euro x 40%). Aby Autor mógł wywiązać się ze zobowiązania, automatycznie zostanie przeprowadzona transakcja sprzedaży przez Autora na rzecz Administratora 12 punktów kredytowych (o wartości 18 euro). W związku z tym u Administratora powstanie zobowiązanie na rzecz Autora z tytułu zakupu 12 punktów kredytowych za 18 euro.

Wzajemne zobowiązania w tym momencie zostaną uregulowane na zasadzie kompensaty tych zobowiązań. Tak więc usługa udostępniania portalu w celu publikacji tego utworu i sprzedaży w imieniu Autora i na jego rzecz licencji do niego zostanie wykonana (zrealizowana) w momencie sprzedaży tej licencji. Pozostała Autorowi część punktów (według wyliczenia 30 - 12 = 18), uzyskanych ze sprzedaży licencji zostanie automatycznie przekazana na jego wewnętrzne konto do jego dyspozycji. Za punkty te będzie mógł dokonywać zakupów licencji od innych Autorów bądź sprzedać je Administratorowi, jednakże pod warunkiem, że ich wartość opiewała będzie na kwotę, co najmniej 100 euro. Gromadzone na wewnętrznym koncie portalu, należącym do Autora, punkty ze sprzedaży jego utworów nigdy nie tracą ważności i można za nie nabyć licencje od innych Autorów lub odsprzedać je Administratorowi w każdym momencie, niezależnie od czasu jaki upłynął od wejścia w ich posiadanie z tytułu sprzedaży licencji (z uwzględnieniem limitu ich wartości).

Środki pieniężne w euro przekazywane będą Autorowi zgodnie z pkt 25 postanowień umowy nie później jak w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania, na wskazany rachunek PayPal, o ile ich suma wyniesie ponad 100 euro. Do czasu ich przekazania na rachunek Autora środki te znajdować się będą na rachunku Administratora. Autor może dowolnie dysponować posiadanymi punktami i wcale nie musi zamieniać tych punktów na euro, a może przeznaczyć je na zakup licencji od innych Autorów,

Podstawowa działalność Administratora polegała będzie na świadczeniu usług udostępniania portalu w celu publikacji utworów objętych prawami autorskimi i sprzedaży w imieniu Autora i na jego rzecz licencji do tych utworów, a nie na obrocie punktami kredytowymi. Jednakże Administrator będzie również otrzymywał na rachunek bankowy od Użytkowników środki pieniężne w euro w zamian za udostępnione ww. punkty, jak również przekazywał będzie na konto Autora środki pieniężne w euro w zamian za otrzymane od niego punkty, a także regulował będzie zobowiązanie za otrzymanie części punktów od Autora na zasadzie kompensaty własnych należności za świadczone usługi udostępnienia portalu.

Autor oraz Użytkownik kliknięciem na portalu potwierdzał będzie oświadczenie o prawdziwości danych wprowadzonych podczas rejestracji na portalu. W sytuacjach budzących wątpliwości Administratora, co do prawdziwości podanych danych może on żądać przesłania skanu dokumentu tożsamości osoby rejestrującej się na portalu. Innych możliwości weryfikacji podanych danych Administrator nie będzie posiadał.

Administrator zamierza świadczyć usługi zarówno na rzecz osób (podmiotów) prowadzących działalność gospodarczą jak również na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Podmioty, jak również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będą pochodziły z różnych państw.

Dokumentami potwierdzającymi sprzedaż i zakup punktów kredytowych będą noty księgowe wystawiane automatycznie przez program portalu potwierdzające ilość i cenę przekazanych punktów, dane zbywcy i nabywcy tych punktów oraz datę transakcji. Nota ta nie będzie opatrzona podpisem kwalifikowanym. Będzie wyświetlana na monitorze zainteresowanej strony z możliwością wydruku jej w dowolnym czasie. Natomiast świadczenie usług udostępnienia portalu internetowego Autorom dokumentowane będzie fakturami VAT wystawianymi automatycznie przez program Portalu. Faktury te nie będą opatrzone podpisem kwalifikowanym. Będą wyświetlane na monitorze zainteresowanej strony z możliwością wydruku ich w dowolnym czasie będą zawierały wszystkie dane wymagane przepisami.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dla celów ewidencjonowania poniesionych wydatków na zakup punktów kredytowych od Autorów dopuszczalne jest, aby Spółka dla tego celu prowadziła dodatkową księgę przychodów i rozchodów, w której w kolumnie 13 ewidencjonować będzie te wydatki w sposób zgodny z rozporządzeniem o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a następnie po zakończeniu miesiąca kwotę z podsumowania wprowadziła do właściwej księgi przychodów i rozchodów. (we wniosku pytanie to oznaczono nr 2 zdanie 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, takie rozwiązanie przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów jest prawidłowe ponieważ zapisy w niej będą dokonywane na podstawie dokumentów księgowych, które spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obowiązane prowadzić księgę, z zastrzeżeniem ust. 2, według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w sposób określony w rozdziale 2.

Przy czym, jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest zobowiązany, zgodnie z § 8 ust. 1 cyt. rozporządzenia:w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem, prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3, a w razie wykonywania działalności określonej w § 6 - także ewidencje, o których mowa w tym przepisie.Natomiast § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazuje, iż księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, z zastrzeżeniem ust. 6, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu - w miejscu wskazanym przez podatnika stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1.

Odstępstwo od tej zasady dotyczy jedynie przedsiębiorstw wielozakładowych, w odniesieniu do których, przepis § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia wskazuje, iż w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie.

Podatnik może jednak prowadzić jedną księgę w miejscu wskazanym jako jego siedziba, pod warunkiem, że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Przy czym, w świetle definicji zawartej w § 3 pkt 10 ww. rozporządzenia, z przedsiębiorstwem wielozakładowym mamy do czynienia, jeżeli działalność prowadzona jest w oparciu o kilka zespołów składników materialnych i niematerialnych, jakimi są w szczególności sklepy, zakłady, punkty usługowe, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Jeżeli zatem przedsiębiorca na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w określonym zakresie i zamierza jedynie poszerzyć zakres tej działalności, wówczas nie można uznać, iż prowadzi on przedsiębiorstwo wielozakładowe.

W sytuacji prowadzenia przedsiębiorstwa jednozakładowego, konsekwencją powyższego jest konieczność prowadzenia przez określony podmiot gospodarczy, czy też biuro rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie księgi, jednej podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla całej prowadzonej przez ten podmiot pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl § 30 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe, zapisy są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów, o których mowa w § 12-16, oraz sum miesięcznych przychodów wynikających z ewidencji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 (tj. ewidencji sprzedaży), lub danych wynikających z zestawienia, o którym mowa w § 20 ust. 2 (a więc miesięcznych zestawień raportów dobowych), przekazywanych przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przy czym, zgodnie z § 30 ust. 2 ww. rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników prowadzących przedsiębiorstwa wielozakładowe.

W myśl § 30 ust. 3 ww. rozporządzenia podatnicy mogą dokonywać wpisów do księgi na zasadach określonych w ust. 1 pod warunkiem prowadzenia równocześnie ewidencji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2. Warunek ten nie dotyczy podatników dokonujących sprzedaży dokumentowanej wyłącznie fakturami.

Stosownie do treści § 31 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest:określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg;stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.W myśl ust. 2 ww. przepisu, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, na koniec każdego miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem księgi określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania księgi, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest obowiązany założyć księgę, o której mowa w § 2 ust. 1. Po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn księgi sumy miesięczne wynikające z tego wydruku (§ 31 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Wykładnia językowa ww. przepisu, jak i wykładnia systemowa wewnętrzna przepisów rozporządzenia, w którym przepis ten zawarto wskazuje, iż nie jest dopuszczalne prowadzenie podatkowej księgi (ksiąg) przychodów i rozchodów obejmującej(ych) te same zdarzenia gospodarczej, jednocześnie przez podatnika i przez biuro rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie księgi.

Mając na względzie wyżej powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż brak jest podstaw prawnych do prowadzenia przez Spółkę jawną dwóch odrębnych podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, tj. jednej przez Spółkę przy zastosowaniu technik informatycznych, o której mowa w § 31 ww. rozporządzenia, z której dane zbiorcze, po zakończeniu miesiąca przenoszone byłyby do księgi drugiej, prowadzonej przez biuro rachunkowe. Możliwości takiej nie przewidują bowiem obowiązujące przepisy prawa.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku dołączono dokument źródłowy. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Jednocześnie nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 oraz pytania nr 2 zdanie 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.
Słowa kluczowe: internet, koszty uzyskania przychodów, księga przychodów i rozchodów, księgi podatkowe, przychód, usługi
Data aktualizacji: 16/01/2013 06:00:01

Podatnik zapytuje czy ma obowiazek wysatwiania faktur VAT na rzecz osób fizycznych nie pro...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z poz. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpoznaniu wniosku Podatnika z dnia 12.07.2005r. (data...

Wnioskodawca powinien wystawić za świadczone usługi fakturę VAT bez kwoty podatku oraz bez...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment rozliczania korekt związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wstępną opłatę leasingową Spółka może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Symfonia zabezpiecza e-faktury pieczęcią elektroniczną

W najnowszej wersji Systemu Symfonia 2012 firmy Sage, przedsiębiorcy mają do dyspozycji innowacyjne rozwiązanie e-Dokumenty, które pozwala na bezpieczną wymianę i archiwizację e faktur. Firma Sage sp. o.o., wiodący producent i dostawca...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy kwota podatku zapłacona przy nabyciu towarów, za które zapłacono otrzyamnym bonem towarówym stanowi 100% podatek naliczony do odliczenia ?VAT - w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawianych przez kontrahentówKiedy sprzedawca może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartości wykazane na fakturze korygującejOpodatkowanie nabycia spadku po zmarłym obywatelu AustraliiStosowanie na fakturach NIP gminy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.