Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2010 r. (data wpływu 29 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 listopada 2010 r. (data wpływu 29 listopada 2010 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mięsnego. W związku z prowadzoną działalnością podejmuje szereg działań o charakterze promocyjnym, skierowanych do aktualnych oraz potencjalnych nabywców. W tym celu, Spółka przekazuje nieodpłatnie swoje wyroby oraz materiały promocyjne. Do wyrobów zalicza się: wędliny, kiełbasy, konserwy i inne wyroby garmażeryjne.

Wyroby przekazywane są klientom w ramach tzw. uzupełniania ilości. Z uwagi na fakt, iż klienci ponoszą straty w postaci końcówek wędlin, które nie nadają się do sprzedaży, zgodnie z panującym zwyczajem w tej branży, aby zrekompensować te straty Spółka przekazuje nieodpłatnie tym kontrahentom pewną ilość tych samych towarów. Przykładowo, klient nabywa 25 kg wędliny, przy czym 1 kg tej wędliny stanowią końcówki, ścinki wędlin, które nie nadają się do sprzedaży. W związku z tym, zgodnie z praktyką panującą w tej branży, Spółka przekazuje nieodpłatnie 1 kg wędliny, aby zrekompensować stratę powstającą na tych niewykorzystanych końcówkach. W okresie roku, wartość przekazanych w ten sposób towarów nie przekracza 0, 1% ogółu sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę w tym okresie.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, iż w związku z przekazaniem wyrobów klientom w ramach tzw. uzupełniania ilości nie następuje wymiana tego towaru. Przekazywanie wyrobów klientom w ramach tzw. uzupełniania ilości nie stanowi wymiany towaru, rozumianej jako odebranie towaru wadliwego przez sprzedawcę i dostarczenie towaru wolnego od wad. Uzupełnianie ilości polega na wydaniu klientom dodatkowej ilości sprzedawanych towarów, z uwagi na fakt, iż przy nabyciu pewnej ilości wyrobów Spółki, klienci ponoszą straty w postaci końcówek wędlin, które nie nadają się do sprzedaży. Tym samym, wartość tychże końcówek wynosi zero, przy czym klient zapłacił kwotę należną jak za pełnowartościowy produkt. Zatem, zgodnie z panującym zwyczajem w tej branży, aby zrekompensować te straty, Spółka przekazuje nieodpłatnie tym kontrahentom pewną ilość tych samych towarów (za które de facto cena została już uiszczona), które będą mogły być przedmiotem sprzedaży przez klientów. W praktyce wygląda to w ten sposób, iż przy nabyciu np. 30 kg wędliny, klient otrzymuje nieodpłatnie, przykładowo, dodatkowo 1 kg tej wędliny, aby zrekompensować stratę powstającą na tych niewykorzystanych końcówkach. Ilość towaru jaka jest nieodpłatnie przekazywana klientowi w ramach tzw. uzupełniania ilości jest odpowiednio oszacowywana.

Dotychczas nieodpłatne przekazania towarów i świadczenie usług, były rozpoznawane jako czynności opodatkowane VAT. W związku z powyższym, Spółka wystawiała faktury wewnętrzne, na których wykazywała należny podatek od towarów i usług. Obecnie, w wyniku ponownej analizy odpowiednich regulacji dotyczących VAT, Spółka doszła do wniosku, że niektóre z dokonanych przez nią nieodpłatnych przekazań towarów i usług nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT, dlatego też podatek należny wykazany na fakturach nie powinien był być naliczany.

W konsekwencji, Spółka zamierza wystawić wewnętrzną zbiorczą fakturę korygującą do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, w których wykazany został nienależny podatek. W rezultacie, podatek VAT wynikający z pierwotnie wystawionych faktur wewnętrznych zostanie odpowiednio skorygowany.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Spółka do kosztów uzyskania przychodów zaliczała należny podatek VAT wykazywany w związku z przedmiotowymi nieodpłatnymi przekazaniami towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nieodpłatne przekazanie wymienionych w opisie stanu faktycznego wyrobów gotowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do naliczania podatku VAT należnego, w myśl art. 7 ust. 2 i ust. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, nieodpłatne przekazanie wymienionych w opisie stanu faktycznego wyrobów gotowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do naliczania podatku VAT należnego, w myśl art. 7 ust. 2 i ust. 3.

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ponadto, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumiane jest także, w myśl art. 7 ust. 2 przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych prezentów o małej wartości i próbek.

Z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że dostawą towarów objętą opodatkowaniem (a więc mieszczącą się w przedmiocie opodatkowania określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jako odpłatna dostawa towarów) są także niektóre nieodpłatne przekazania towarów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wspomniane przepisy, zdaniem Spółki, opodatkowaniem ustawodawca objął jedynie te nieodpłatne wydania towarów, które są dokonywane na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Wynika to wprost z brzmienia art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie przez podatnika należących do jego przedsiębiorstwa towarów (innych niż drukowane materiały reklamowe i informacyjne oraz prezenty o małej wartości i próbki) wchodzi w zakres objęty pojęciem odpłatnej dostawy towarów, pod warunkiem, że łącznie zostaną spełnione dwa warunki:podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części, orazprzekazanie nastąpiło na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.To ostatnie zastrzeżenie, zdaniem Spółki, oznacza niewątpliwie, iż cel przekazania takich towarów jest niezbędnym elementem dopełniającym zakres znaczeniowy tych czynności, w szczególności decyduje o tym, czy są one opodatkowane podatkiem VAT.

Zdaniem Spółki, z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, iż na gruncie tych przepisów, nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu VAT. Na potwierdzenie tego stanowiska Spółka przytacza wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 13 maja 2008 r. (sygn. I FSK 600/07), w którym stwierdzono, iż z literalnego brzmienia części wstępnej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że odnosi się ona do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, co oznaczałoby, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, z treści przywołanego przepisu wynika jednoznacznie, iż nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy jest dokonywane na cele niezwiązane z działalnością przedsiębiorstwa (jeżeli w stosunku do takich towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego). A contrario, nieodpłatne przekazanie towarów, które pozostaje w związku z prowadzoną działalnością (przedsiębiorstwem podatnika) nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

W opisie sprawy Spółka wskazała, iż przekazuje nieodpłatnie swoje wyroby w ramach tzw. uzupełniania ilości. Działanie Spółki, polegające na przekazaniu nieodpłatnie dodatkowej ilości wyrobów do danego zamówienia, ma na celu zrekompensowanie ubytków jakie powstają w przypadku sprzedaży wędlin.

Zdaniem Spółki, takie nieodpłatne przekazanie wyrobów nie podlega opodatkowaniu VAT.

Po pierwsze, przekazanie dodatkowej ilości towarów w ramach rekompensaty ubytków, nie stanowi nowej, odrębnej dostawy towarów. Poprzez przekazanie dodatkowej ilości towarów Spółka rekompensuje ubytki, jakie powstaną w związku z pierwotną sprzedażą. Nieodpłatne przekazanie towarów ma skutkować tym, że klient efektywnie otrzyma taką ilość towarów, jaką zamówił i jaką będzie mógł sprzedać (co byłoby niemożliwe, gdyby Spółka nie rekompensowała strat powstających na końcówkach wędlin). Stosunek cywilnoprawny, który nakłada na Spółkę powinność przekazania dodatkowej ilości wyrobów gotowych wynika z pierwotnej sprzedaży. W praktyce nie zdarzają się sytuacje, gdy Spółka przekazuje nieodpłatnie wyroby w oderwaniu od konkretnej dostawy. Jest to zatem wykonanie obowiązku pierwotnie ustalonego między stronami, który został nienależycie wypełniony przez Spółkę. Zdaniem Spółki, do pewnego stopnia dostawa przypomina dostarczenie towaru wolnego od wad, gdy ten dostarczony okazał się nie w pełni funkcjonalny. Takie dostawy nie stanowią odrębnych czynności opodatkowanych VAT. Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in. w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2009 r., sygn. IPPP1/443-1935/08-2/IG, w którym wskazano iż należy stwierdzić, iż dokonywane przez Spółkę naprawy gwarancyjne (poprzez wydanie części zamiennych) na rzecz klientów, którzy są uprawnieni do tych napraw nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowią żadnej z czynności wymienionych w wyżej cytowanych przepisach.

Ponadto, Spółka wskazuje, iż kwota należna oraz podatek VAT wykazane na fakturze dokumentującej pierwotną sprzedaż, uwzględniają już wartość przekazywanych dodatkowo towarów (analogicznie jest w przypadku dostaw i napraw o charakterze gwarancyjnym). Przekazanie takie stanowi bowiem wykonanie obowiązków ciążących na Spółce z tytułu sprzedaży już zafakturowanej, a nie nową, niezależną od pierwotnej dostawę towarów. Tym samym, z uwagi na fakt, iż w analizowanym przypadku nie dochodzi do nowej dostawy towarów, a jedynie z wykonaniem dostawy pierwotnej, analizowane przekazanie towarów nie podlega opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Według art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Przepisu ust. 2 - na mocy art. 7 ust. 3 ustawy - nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób.których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy (art. 7 ust. 7 ustawy).

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka przekazuje wyroby klientom w ramach tzw. uzupełniania ilości. Z uwagi na fakt, iż klienci ponoszą straty w postaci końcówek wędlin, które nie nadają się do sprzedaży, zgodnie z panującym zwyczajem w tej branży, aby zrekompensować te straty Spółka przekazuje nieodpłatnie tym kontrahentom pewną ilość tych samych towarów. Przykładowo, klient nabywa 25 kg wędliny, przy czym 1 kg tej wędliny stanowią końcówki, ścinki wędlin, które nie nadają się do sprzedaży. W związku z tym, zgodnie z praktyką panującą w tej branży, Spółka przekazuje nieodpłatnie 1 kg wędliny, aby zrekompensować stratę powstającą na tych niewykorzystanych końcówkach. W okresie roku, wartość przekazanych w ten sposób towarów nie przekracza 0, 1% ogółu sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę w tym okresie. W związku z przekazaniem wyrobów klientom w ramach tzw. uzupełniania ilości nie następuje wymiana tego towaru. Przekazywanie wyrobów klientom w ramach tzw. uzupełniania ilości nie stanowi wymiany towaru, rozumianej jako odebranie towaru wadliwego przez sprzedawcę i dostarczenie towaru wolnego od wad. Uzupełnianie ilości polega na wydaniu klientom dodatkowej ilości sprzedawanych towarów, z uwagi na fakt, iż przy nabyciu pewnej ilości wyrobów Spółki, klienci ponoszą straty w postaci końcówek wędlin, które nie nadają się do sprzedaży. Tym samym, wartość tychże końcówek wynosi zero, przy czym klient zapłacił kwotę należną jak za pełnowartościowy produkt. Zatem, zgodnie z panującym zwyczajem w tej branży, aby zrekompensować te straty, Spółka przekazuje nieodpłatnie tym kontrahentom pewną ilość tych samych towarów (za które de facto cena została już uiszczona), które będą mogły być przedmiotem sprzedaży przez klientów. W praktyce wygląda to w ten sposób, iż przy nabyciu np. 30 kg wędliny, klient otrzymuje nieodpłatnie, przykładowo, dodatkowo 1 kg tej wędliny, aby zrekompensować stratę powstającą na tych niewykorzystanych końcówkach. Ilość towaru jaka jest nieodpłatnie przekazywana klientowi w ramach tzw. uzupełniania ilości jest odpowiednio oszacowywana.

Kwota należna oraz podatek VAT wykazane na fakturze dokumentującej pierwotną sprzedaż, uwzględniają już wartość przekazywanych dodatkowo towarów (analogicznie jest w przypadku dostaw i napraw o charakterze gwarancyjnym).

Zatem, nieodpłatne przekazanie towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości nie stanowi żadnej z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. Przekazanie to nie stanowi czynności odpłatnej - Spółka nie pobiera z tytułu przekazania tych wyrobów żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel na klienta, doszło już w momencie dokonania pierwotnej dostawy tych towarów, które wymagają uzupełnienia. Tym samym, nie można mówić o takim przejściu w momencie dostarczenia wyrobów, które ma na celu doprowadzić transakcję pomiędzy kontrahentami do stanu określonego w zawartej umowie.

Odnosząc powyższe regulacje prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy stwierdzić należy, iż nieodpłatne przekazanie wyrobów Spółki w ramach tzw. uzupełnienia ilości, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż transakcja ta nie będzie wypełniać definicji dostawy towarów określonej w art. 7 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w dniu 13 grudnia 2010 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia:w przedmiocie stanu faktycznego w zakresie:nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu - Nr ILPP2/443-1482/10-5/MN, nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu - Nr ILPP2/443-1482/10-6/MN, nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy - Nr ILPP2/443-1482/10-7/MN, nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów - Nr ILPP2/443-1482/10-8/MN, nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej) - Nr ILPP2/443-1482/10-9/MN, nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem procent od obrotu - Nr ILPP2/443-1482/10-10/MN, nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości - Nr ILPP2/443-1482/10-11/MN, nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych - Nr ILPP2/443-1482/10-12/MN, nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów - Nr ILPP2/443-1482/10-13/MN, prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług - Nr ILPP2/443-1482/10-14/MN, momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty - Nr ILPP2/443-1482/10-15/MN, w przedmiocie zdarzenia przyszłego w zakresie:nieodpłatnego przekazania towarów klientom na cele degustacji - Nr ILPP2/443 -1482/10-16/MN, nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu - Nr ILPP2/443-1482/10-17/MN, nieodpłatnego przekazania towarów nowym i potencjalnym klientom w celu przedstawienia asortymentu - Nr ILPP2/443-1482/10-18/MN, nieodpłatnego przekazania towarów na targi i wystawy - Nr ILPP2/443-1482/10-19/MN, nieodpłatnego przekazania towarów zużywanych podczas przygotowywania zdjęć do folderów reklamowych, ulotek, katalogów - Nr ILPP2/443-1482/10-20/MN, nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej) - Nr ILPP2/443-1482/10-21/MN, nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem procent od obrotu - Nr ILPP2/443-1482/10-22/MN, nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw. uzupełnienia ilości - Nr ILPP2/443-1482/10-23/MN, nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych - Nr ILPP2/443-1482/10-24/MN, nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz klientów lub potencjalnych klientów - Nr ILPP2/443-1482/10-25/MN, prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu nieodpłatnie przekazywanych towarów i nieodpłatnie świadczonych usług - Nr ILPP2/443-1482/10-26/MN, momentu skorygowania podatku należnego wykazanego w związku z nieodpłatnym przekazaniem towarów i nieodpłatnym świadczeniem usług oraz sposobu udokumentowania tej korekty - Nr ILPP2/443-1482/10-27/MN.Natomiast, w kwestii dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nadpłaconego podatku należnego oraz określenia momentu jego powstania, w dniu 13 grudnia 2010 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia: w przedmiocie zaistniałego stanu faktycznego - Nr ILPB3/423-757/10-2/MM oraz w przedmiocie zdarzenia przyszłego - Nr ILPB3/423-757/10-3/MM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dostawa, dostawa towarów, faktura, faktura korygująca, faktura VAT, faktura zbiorcza, korekta, korekta faktury, korekta podatku, marketing, nieodpłatne przekazanie rzeczy, obniżenie podatku należnego, obniżenie podatku naliczonego, odliczenia
Data aktualizacji: 15/01/2013 18:00:01

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Wpłaty za dalsze miesiące, poza tymi wynikającymi z umowy stanowią rodzaj wpłaty wskazanej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka pyta, jaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2005 r., który wpłynął w dniu 17.05.2005 r...

Czy sprzedaż korzeni uzyskanych ze zbieractwa w zbiornikach wodnych jako pozostałość po wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Świadczenia usług architektonicznychOpodatkowanie i udokumentowanie ubezpieczenia Cargo przewożonego ładunkuCzy sprawowanie nadzoru przez nadleśniczego, w imieniu starosty, nad lasami niepaństwowymi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Kiedy można wystawić fakturę korygującą?Urząd Skarbowy Warszawa-Wola Warszawa 01-381 ul. Powstańców Śląskich 2D
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.