Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy dokonując sprzedaży ciągłej podatnik prawidłowo określa na fakturze w rubryce data sprzedaży tylko miesiąc i rok?

Wyżej wymienionym pismem Strona informuje, że na podstawie podpisanej z XS.A. prowadzi w ramach działalności gospodarczej stację paliw we Wrocławiu. Celem zachęcenia klientów do zakupu paliw na stacjach X S.A. Koncern wdrożył program pod nazwą Twój Lokalny Rabat, w ramach którego podpisywane są z przedsiębiorcami umowy na ciąglą sprzedaż paliw na wybranej Stacji Paliw, w zamian za co nabywca otrzymuje rabat za każdy litr zakupionego paliwa.W przypadku podpisania takiej umowy faktura VAT dokumentująca dokonanie sprzedaży zawiera m. in. datę wystawienia faktury z określeniem dnia, miesiąca i roku dokonania sprzedaży orazz określeniem miesiąca i roku dokonania sprzedaży. Z uwagi na wątpliwości kontrahenta odnośnie prawidłowości wystawianych faktur, które w poz. data sprzedaży nie zawierają dnia sprzedaży, podatnik pyta czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wystawianie faktury są poprawne.W opinii Strony wystawiane w przedstawiony sposób faktury przy opisanym stanie faktycznym są prawidłowe pod względem formalnym i zgodnym z przepisami.Tutejszy organ podatkowy, po przeanalizowaniu stanu faktycznego stwierdza, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto stosownie do §.9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać m. in. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT ; podatnik może podać na fakturze tylko miesiąc i rok dokonania sprzedaży, ale tylko i wyłącznie w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym. Jak wynika z brzmienia § 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, przepis ten określa minimalną treść faktury. W przypadku gdy podatnik określa na fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (§ 13 ust. 2). Jak wynika z powyższego, podatnik ma możliwość wystawienia jednej faktury za cały miesiąc. Taka możliwość ma w sytuacji, gdy wystawia fakturę, w której określa wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, a to z kolei jest możliwe tylko w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym. Pojęcia sprzedaży o charakterze ciągłym, o której mowa w ww. § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, niestety nie definiują przepisy o podatku od towarów i usług, zarówno ww. rozporządzenia jak i ustawy. W rezultacie należy zatem odwołać się do jego znaczenia słownikowego oraz- pomocniczo- do ukształtowanego na tym tle orzecznictwa. Niemniej ostatecznie o uznaniu sprzedazy za ciągłą decydowac będą okoliczności konkretnego przypadku, w tym przede wszystkim treść umowy oraz ukształtowana w związku z jej realizacją praktyka. Pojęcie ciągłości sprzedaży należy rozumieć zgodnie z zasadami prawa cywilnego, odnosząc go do pojęcia zobowiązania o charakterze ciągłym. Zobowiązanie to wytwarza taki stosunek prawny, który może choć nie musi być oznaczony terminem (dostawa, najem, dzierżawa, przechowanie, spółka, itp.) Charakter tego stosunku jest trwały i mogą z niego wypływać obowiązki bądź ciągłe bądź okresowe. Tym samym sprzedaż o charakterze ciągłym, w ujęciu § 9 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, obejmuje - wynikające ze zobowiązania o charakterze ciągłym świadczenie polegajace na stałym i powtarzalnym zachowaniu strony zobowiązanej do określonego świadczenia. Charakter świadczonych dostaw należy odnosić do każdego z kontrahentów odddzielnie. W takich przypadkach najczęściej wystawiane faktury obejmują rozliczenie za pewne okresy czasu. Taki też przypadek reprezentowany jest przez podatnika, który na podstawie zawartych umów z przedsiębiorcami na ciągłą sprzedaż paliwa zobowiązany jest do ciągłego dostarczania paliwa na swojej stacji wraz z rabatem wynikającym z umowy. Dostawy te cechuje więc cykliczność oraz powtarzalność, są to cechy niewątpliwie znamionujące sprzedaż ciągłą. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez podatnika stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że podane w piśmie stanowisko Podatnika jest prawidłowe. Realizowana sprzedaż jest sprzedaża ciągłą, w związku z tym dopuszczalne jest wystawianie faktur, w których datę sprzedaży oznacza się przez wskazanie miesiąca oraz roku sprzedaży.
Słowa kluczowe: faktura VAT, sprzedaż, treść faktury, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 13/10/2013 21:00:01

Stawki podatku dla usług związanych ze sportem i rekreacją

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek od towarów i usług, w przypadku sprzedaży wysyłkowej, jest rozliczany w momenc...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2007...

Czy Wnioskodawca powinien domagać się od Starostwa faktury VAT? 2. Czy Starostwo może odmó...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wpłacane kwoty, jeżeli nie można ich przypisać do konkretnych usług - nie są zaliczkami. S...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Udokumentowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odlicze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach dokumentujących leasing operacyjny motocykla?Urząd Skarbowy Wolsztyn 64-200 ul. Dworcowa 15Czy podatek VAT wynikający z faktury za naprawę samochodu / towaru / dokonaną przez przewoźnika podlega odliczeniu?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu i motocyklaOpodatkowanie premii pieniężnych, ich dokumentowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.