Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy prawidłowo są różnice kursowe na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym walutowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz .U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2007 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko podatnika w części dotyczącej prawidłowości ustalenia różnic kursowych na środkach pieniężnych zgromadzonych na bankowym rachunku walutowym jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę we wniosku z dnia 27.02.2007 r. będący przedmiotem analizy organu podatkowego:

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji stolarki okiennej, drzwiowej i innych elementów stolarki budowlanej oraz na życzenie klientów świadczy usługi montażu w/w stolarki, do którego wykorzystuje materiały wytworzone przez część produkcyjną zakładu. Wyroby i usługi są sprzedawane miedzy innymi do krajów Unii Europejskiej. Gdy firma dokonuje sprzedaży wyrobów dla kontrahentów unijnych to w dniu wydania wyrobów przewoźnikowi wystawiana jest faktura VAT w walucie obcej (lub faktura VAT końcowa, gdy wcześniej była wystawiona faktura VAT zaliczkowa ) wraz z niezbędnymi dowodami dla uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zgodnie z art. 42 ustawy o VAT. W przypadku klientów zamawiających dostawę wyrobów wraz z montażem faktura VAT także jest wystawiana w dniu wydania wyrobów przewoźnikowi. Montażu wyrobów dokonują pracownicy firmy, którzy niezwłocznie otrzymują polecenie wyjazdu służbowego do kraju unijnego na określony czas, w celu wykonania montażu sprzedanych wyrobów. Firma dokonuje również wewnątrzwspólnotowego nabycia materiałów z krajów unijnych.

Firma posiada w Polsce rachunek bankowy walutowy, na który wpływają zaliczki na poczet dostaw oraz należności z tytułu sprzedanych wyrobów. Ze zgromadzonych środków walutowych są regulowane ewentualne zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług za granicą, a w miarę potrzeby zasilany jest także rachunek bankowy złotówkowy. Z tego rachunku właściciel pobiera walutę na wypłatę zaliczki pracownikom wyjeżdżającym w delegacje zagraniczne. Pobrane środki dewizowe są ewidencjonowane na koncie księgowym "kasa walutowa". "Kasą walutową" w rozumieniu jak wyżej jest posiadanie środków przez właściciela.

Po zakończeniu delegacji służbowej z "kasy walutowej" jest regulowane ostateczne rozliczenie delegacji po przedłożeniu przez pracowników rozliczenia kosztów podróży służbowych.

Pytanie podatnika: Podatniczka zwraca się z zapytaniem czy, w powyżej opisanym stanie faktycznym prawidłowo ustala różnice kursowe na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym walutowym?

Stanowisko Podatnika: Podatniczka uważa, że różnice kursowe na własnych środkach pieniężnych na rachunku bankowym walutowym ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzysta podatnik, zgodnie z art. 24c ust. 2, pkt 3 oraz art. 24c ust. 3, pkt 3 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych.

Ocena prawna stanowiska pytającego, dotycząca stanu faktycznego wynikającego z treści wniosku: Podatniczka ustala różnice kursowe według przepisów podatkowych. Zasady ustalania różnic kursowych regulują przepisy art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ).

Wpływ walut na bankowy rachunek walutowy podatnika przelicza się według faktycznie zastosowanego kursu waluty (może to być m.in. kurs kantorowy- w przypadku nabycia walut w kantorze, kurs sprzedaży banku- w przypadku nabycia walut w banku czy kurs banku, w którym jednostka posiada rachunek walutowy faktycznie zastosowany przez jednostkę w przypadku wpływu należności na rachunek bankowy). Sposób wyceny powinien wynikać z dokumentacji opisującej zasady rachunkowości. Należy zwrócić uwagę, by kurs faktycznie zastosowany nie był wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5 % wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty (art. 24c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 24c ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w ciągu roku. Oznacza to, że do celów podatkowych należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. ), która nie przewiduje możliwości wyceny rozchodu według kursu sprzedaży przy zapłacie zobowiązania. Zgodnie z art. 35 ust. 8 tej ustawy w przypadku, gdy ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, składników inwestycji (którymi są min. waluty obce i dewizy) są różne, to rozchód wycenia się według metody wybranej przez jednostkę spośród metod, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1-3.

Zatem jeżeli ceny nabycia jednakowych składników inwestycji (do których są zaliczane środki na rachunku bankowym, także walutowym) są różne, to ich rozchód wycenia się wg jednej z niżej wymienionych metod:1) wg cen przeciętnych, tj. ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów (waluty obcej ), 2) FIFO tj. "pierwsze przyszło- pierwsze wyszło", przyjmując, że rozchód walut następuje kolejno po kursach, jakie jednostka zastosowała do wpływów najwcześniej nabytych walut, 3) LIFO tj. "ostatnie przyszło- pierwsze wyszło", przyjmując, że rozchód walut następuje kolejno po kursach, które jednostka zastosowała do wpływów najpóźniej nabytych walut.

W przypadku rozchodu waluty przy zastosowaniu jednej z powyższych metod nie powstaną różnice kursowe na rachunku walutowym, tylko na rozrachunkach. Różnice kursowe powstaną przy odsprzedaży waluty bankowi lub kantorowi.

W związku z powyższym uwzględniając okoliczności przedstawione w zapytaniu oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu uprzejmie informuje, że przedstawione przez Panią stanowisko w części dotyczącej prawidłowości ustalenia różnic kursowych na środkach pieniężnych zgromadzonych na bankowym rachunku walutowym za nieprawidłowe.

Niniejsze postanowienie, zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wydane zostało dla Pani ., w jej indywidualnej sprawie.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

W dacie złożenia wniosku nie toczyły się wobec wnioskodawcy: kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, rachunek walutowy, różnice kursowe, waluta obca
Data aktualizacji: 18/01/2013 21:00:01

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty Łódź 91-066

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Łódź, część wschodnia części miasta pod nazwą Bałuty gminy powiaty województwo łódzkie Konta bankowe CIT 21101013710000422221000000 VAT 68101013710000422222000000 PIT...

Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na in...

Nie zgadzam się z Państwa stanowiskiem, że faktura VAT wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu z małżonków.Pismem z dnia 27 czerwca 2005r. zwrócili się Państwo z wnioskiem o udzielenie...

Kiedy wystawić fakturę w 2014 roku?

Spośród wszystkich zmian dotyczących wystawiania faktur w 2014 roku, największe zainteresowanie zdecydowanie wzbudzają te, które dotyczą terminów wystawiania faktur, ponieważ tutaj absolutnie nic nie będzie działało po staremu. Podstawowe zasady...

Dotyczy obowiązku wystawienia faktury VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gos...

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 11.02.2005r. (L. Dz. WGM.0717-0009 05 2005 02 00452), Urząd Miejski zawiera z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, umowy kupna sprzedaży, na których żądanie...

Zniesienie współwłasności, obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymanej dopłaty

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Podatnik ma prawo odliczyć podatek z duplikatu faktury dokumentującej zaliczkę?Podatnik zwraca się z zapytaniem, z jaką datą i według jakiego kursu EURO należy wystawić fakturę wewnętrzną z tytułu importu usług?Wycena faktur dokumentujących import towarówUrząd Skarbowy Otwock 05-400 ul. Matejki 4Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonaniem umowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.