Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka może zaliczyć faktury z tytułu usług doradczych do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r. na podstawie art. 15 ust. 1?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi doradcze związane z przygotowaniem wniosku o dotację - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi doradcze związane z przygotowaniem wniosku o dotację.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2007 r. Spółka zdecydowała się aplikować o dotację ze środków Unii Europejskiej z programu Innowacyjna Gospodarka priorytet 4.4. Ze względu, na fakt, iż nikt w Spółce nie był w stanie napisać wniosku o dofinansowanie Spółka zdecydowała się podpisać umowę z firmą, która zajmuje się pomocą i doradztwem w tym zakresie.

W wyniku negocjacji 31 grudnia 2007 r. została podpisana umowa współpracy pomiędzy Spółką- Zleceniodawca oraz X Sp. z o.o.- Zleceniobiorca (umowa wraz z aneksem stanowi załącznik do niniejszego formularza). Przedmiotem umowy jest .zlecenie, którego przedmiotem jest udzielenie kompleksowej pomocy w zakresie pozyskania, monitoringu, wydatkowania oraz końcowego rozliczenia dotacji z dostępnych programów pomocowych UE przy realizacji projektu inwestycyjnego.".

Spółka podpisała umowę dotacyjną w grudniu 2008 r. na kwotę 10.267.049 zł. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy składa się z dwóch części:12.000 zł netto - zapłata była warunkiem rozpoczęcia prac nad dokumentami Zleceniodawcy, wynagrodzenia za sukces (success fee) w wysokości 3, 5% (aneks nr 1 do umowy z dnia 23 grudnia 2008 r.) liczonych od wartości dotacji wskazanej we wniosku.Zgodnie z warunkami płatności Zleceniobiorca wystawił fakturę VAT na kwotę 102.670, 49 zł netto w styczniu 2009 r. - 1% wynagrodzenia success fee. Pozostałe 2, 5% wynagrodzenia będzie fakturowane po fizycznym otrzymaniu przez Spółkę dotacji na rachunek bankowy - zgodnie z postanowieniami umowy i aneksu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może zaliczyć tą fakturę oraz faktury pozostałe do wystawienia z tego samego tytułu do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r. na podstawie art. 15 ust. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, pozyskanie dotacji i koszty z tym związane ze względu na inwestycję, którą dotacja w części finansuje są poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów i nie należą do katalogu wymienionego w art. 16 ust. 1. Koszty te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. odpowiednio w styczniu 2009 r. - 1% wynagrodzenia success fee, a pozostałe 2, 5% w momencie otrzymania faktur wystawionych zgodnie z umową współpracy z X Sp. z o.o.

Inwestycja finansowana w 70% przez dotację to budynek serwerowni wraz z wyposażeniem oraz część biurowa. Serwerownia powstaje w celu możliwości świadczenia wysokiej jakości usług związanych z archiwizacją i bezpiecznym przechowywaniem danych klientów. Z tego tytułu w przyszłości Spółka będzie osiągała przychody. Bez dofinansowania Spółka nie byłaby w stanie sama sfinansować takiej inwestycji i nie mogłaby świadczyć tego rodzaju usług - przychody nie wystąpiłyby. Warunek zapewnienia źródeł przychodów jest spełniony. Usługi wynikające z umowy z X Sp. z o.o. odnoszą się do doradztwa i konsultacji w związku z możliwością pozyskania funduszy, sporządzenia biznes planu, wniosku o dotację oraz doradztwa w zakresie formalnej strony złożenia oraz rozliczenia uzyskanej dotacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzona działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym. Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą

Ww. przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami). Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. W ocenie tut. organu do takich kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki poniesione na doradztwo związane z pozyskaniem funduszy unijnych na dofinansowanie planowanej inwestycji oraz pomocą w zakresie przygotowania wniosku udzielenie ww. dofinansowania. Uznanie kosztów przygotowania i złożenia wniosku o dotację z Unii Europejskiej za koszty pośrednie oznaczać będzie, iż podlegać będą one potrąceniu w dacie poniesienia, w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego, a więc zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy, który stanowi, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Należy więc stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez Spółkę, iż wydatki poniesione przez Spółkę na usługi doradcze związane z przygotowaniem wniosku o dotację, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu jest prawidłowe.

Natomiast odnośnie momentu poniesienia kosztu, należy zauważyć, jak już wspomniano powyżej, że wydatki na usługi doradcze jako koszty pośrednie podlegają potrąceniu w dacie poniesienia. Dlatego też, kwota 1% wynagrodzenia success fee, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009 r. jeżeli została w tym miesiącu zaksięgowana na podstawie otrzymanej faktury. Natomiast pozostała kwota - 2, 5% ww. wynagrodzenia - stosownie do art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodu dopiero w momencie jego poniesienia w rozumieniu art. 15 ust. 4e ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Do wniosku Spółka dołączyła umowę zlecenia zawartą z X Sp. z o.o. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego (np. dokonania szczegółowej analizy zapisów zawartych w dokumentach) w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: doradztwo, dotacja, koszty uzyskania przychodów, wniosek
Data aktualizacji: 24/01/2013 00:00:01

Opodatkowanie i udokumentowanie czynności wykonanych na zlecenie Okręgowej Komisji Egzamin...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT za uzyskane premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odpowiedź Sage na zliberalizowane przepisy w obrocie e-fakturami

Od początku roku obowiązują w Polsce zliberalizowane przepisy, które ułatwiają przedsiębiorcom korzystanie z faktur elektronicznych. Sage podpowiada, jak z nich korzystać z pomocą nowej Symfonii 2012. Od początku tego roku obowiązuje nowe prawo...

Prawo potrącenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Limanowa 34-600 ul. Matki Boskiej Bolesnej 9Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującejRozchód wewnętrzny onlineTermin wystawienia faktury zaliczkowej i moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet usługi turystycznejPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy bloku mieszkalnego na wynajem
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.