Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumentowane fakturą zaliczkową?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 , poz.60 z póżn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie zasadności fakturowania dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumentowane fakturą zaliczkową (przedpłatową) , Naczelnik Urzędu Skarbowego

postanawia

uznać stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

1.Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący:

Spółka zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną materiałów chemii budowlanej. Zaopatruje się przeważnie u wiodących producentów tej branży działających na terenie Polski i z jednym z nich w kwietniu 2005r. podpisała umowę handlową w celu zagwarantowania sobie stałych cen oferowanych przez niego produktów.

Podstawowym warunkiem jaki musiała spełnić spółka, było dokonanie przedpłaty w kwocie 100.000,- zł , która nie podlegała zwrotowi w formie pieniężnej .

Na potwierdzenie otrzymanej przedpłaty producent wystawił dziesięć faktur zaliczkowych o treści przedpłata na styropian, które spółka umieściła w rejestrze zakupu VAT. Towar od dostawcy był pobierany sukcesywnie , z tym że wartość pobranego towaru nie równała się wartości faktury zaliczkowej , ale z reguły była mniejsza .Producent po każdej partii odebranego towaru wystawiał fakturę właściwą rozliczając fakturę zaliczkową.

Np. partia pobranego towaru na wartość netto 6.414,15 rozliczana faktura zaliczkowa na wartosć netto 8.196,72 różnica do wykorzystania 1.782,57

Różnica ta nie była zwracana , pozostawała czekając na kolejne pobranie przez spółkę towaru. Otrzymaną fakturę dokumentującą pobranie części towaru spółka księgowała jedynie jako rozliczenie uiszczonej zaliczki poprzez wejście towaru na magazyn , nie ujmowana była w rejestrze zakupu VAT , z uwagi na fakt , że nie rozliczała całkowicie faktury zaliczkowej.

Producent każdą z faktur dokumentujących odbiór przez spółkę partii towaru traktował jak końcowe rozliczenie jednej z faktur zaliczkowych i tym sposobem korygował podatek VAT należny z tytułu faktury zaliczkowej .

Pytanie podatnika :

Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry , co zostało udokumentowane fakturą zaliczkową ...

2.Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego :

Zdaniem spółki faktury powinny być wystawione dopiero, gdy wartość poszczególnych dostaw towarów przekraczałaby wartość faktury zaliczkowej.

3.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym.

Zgodnie z przepisami § 14 ust.1,2,4,i,5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur ,sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95 , poz.798 z póżn. zm.) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności : przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę , fakturę wystawia się nie póżniej niż siódmego dnia od dnia , w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy , z zastrzeżeniem ust.2. Jeżeli faktury , o których mowa w ust.1 i 2 § 14 w/w rozporządzenia nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 09 i § 11-13 , z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności , a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli faktury, o których mowa w ust.1 i 2 , obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 13.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że w celu zapobieżenia przypadkom wystawiania faktur, które nie powinny stanowić u nabywcy podatku naliczonego , przepisami § 14 ust.4 i 5 w/w rozporządzenia Ministra Finansów ustanowiono zasadę , według której fakturę dokumentującą dostawę towaru wystawia się tylko w przypadku, gdy wartość dostawy przekracza wartość otrzymanych zaliczek.

W związku z powyższym prawidłowo została wystawiona faktura nr 02056/L/05 z dnia 30.04.2005r. na otrzymaną przedpłatę . Faktura nr 04667/L/05 z dnia 08.08.2005r. dokumentująca dostawę styropianu w ramach otrzymanej przedpłaty , wystawiona została wbrew dyspozycji zawartej w §14 ust.5 w/w rozporządzenia.

W fakturze końcowej powinny być ujęte wszystkie dostawy styropianu realizowane w ramach przedpłaty 100.000,- zł , a ich całościowe rozliczenie dokonane zgodnie z § 14 ust.4 rozporządzenia

Reasumując , fakturę po wydaniu towaru wystawia się wówczas gdy faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto.Zapobiega to przypadkom wystawiania faktur, które podawałyby kwoty podatku nie wynikające z obowiązku podatkowego, a które nie powinny stanowić u nabywcy podatku naliczonego. Przepisami § 14 ust.4 i 5 cyt. w/w rozporządzenia Ministra Finansów ustanowiono zasadę wg której fakturę dokumentującą dostawę towaru wystawia się tylko w przypadku , gdy wartość dostawy przekracza wartosć otrzymanych zaliczek.

P O U C Z E N I E

1.Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2.Zgodnie z art.14 § 1 i § 2 w/w ustawy - Ordynacja podatkowa , interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia .

3.Na powyższe postanowienie na mocy art.14a § 4 powołanej wyżej ustawy przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu skarbowego.
Słowa kluczowe: zaliczka
Data aktualizacji: 16/04/2012 01:53:03

Usługi reklamy, badania rynku oraz doradcze - kwalifikacja z punktu widzenia ustawy o VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Koszalin 75-549 ul. Moniuszki 15

Zasięg terytorialny miasta Darłowo, Sławno gminy Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno powiaty koszaliński, sławieński województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT...

Czy można odliczyć podatek VAT zawarty w fakturze VAT dokumentującej nabycie energii elekt...

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 25.06.2007 roku wniosku (uzupełnionego w...

Określenie właściwego terminu skorygowania podatku naliczonego w przypadku otrzymania zwro...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w formie elektronicznej oraz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy nalezy wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT?Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującejOdliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - LeczniczymPodatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury w pełnej wysokościCzy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt, służący świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, podlega odliczeniu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.