Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Fakturowanie oraz opodatkowania usług zakwaterowania w internacie

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Państwa stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008r. (data wpływu 17 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu 6 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania oraz opodatkowania usług zakwaterowania w internacie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania oraz opodatkowania usług zakwaterowania w internacie. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 kwietnia 2008r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 18 kwietnia 2008r. znak: IBPP1/443-465/08/PK.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, Zespół Szkół, będący podatnikiem podatku VAT prowadzi internat, w którym mieszka młodzież szkoły, oraz młodzież Collegium językowego i Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Odpłatność za mieszkanie od 1 osoby dla młodzieży z Collegium językowego i WSTiE wynosi 150, 00 zł miesięcznie. Wnioskodawca dla świadczonej usługi podał symbol PKWiU 55.23.15. Opłata zwolniona z podatku VAT. Powyższe kwoty wpłacane są do kasy szkoły na podstawie dowodu KP. Szkoła nie wystawia faktur VAT studentom, oraz uczniom Collegium językowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy szkoła ma obowiązek wystawiania faktury VAT dla każdego ucznia, oraz czy odpłatność podlega podatkowi VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy o VAT z 11 marca 2004r. nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT, a zakwaterowanie w internacie młodzieży jest zwolnione z podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ww. ustawy.Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 - ust. 3 art. 8 ustawy o VAT.Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 1 ww. załącznika pod symbolem PKWiU ex 55.23.15 zostały wymienione usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi internat, w którym świadczy odpłatne usługi zakwaterowania młodzieży szkolnej (tj. kształconej przez Wnioskodawcę, Collegium językowe oraz WSTiE) sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 55.23.15. opłata z powyższego tytułu wnoszona jest do kasy szkoły na podstawie dowodu KP.Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny wskazać należy, iż ww. usługi zakwaterowania młodzieży szkolnej sklasyfikowane w PKWiU 55.23.15 polegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przy czym ww. podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, podatnik dokonując sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest zobowiązany do wystawienia faktury jedynie na żądanie tej osoby. Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie zakwaterowania w internacie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług a w przypadku sprzedaży przedmiotowych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tę usługę, z wyjątkiem sytuacji gdy usługobiorca zażąda wystawienia przedmiotowej faktury. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy ponadto zauważyć, iż tut. organ podatkowy nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi jest bowiem odpowiedzialny producent lub podmiot dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę. W przypadku zaistnienia wątpliwości w tym zakresie, należy zwrócić się o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, stawki podatku, usługi, wystawienie faktury, zakwaterowanie
Data aktualizacji: 02/01/2013 15:00:01

Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nieodpłatne nabycie próbek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania podatkiem...

W którym momencie spółka jawna przekształcająca się w spółkę z o.o. powinna zamknąć księgi...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki bez znaku, z dnia 23.10.2003 r. (data wpływu: 24.10.2003 r.) w sprawie zamknięcia ksiąg w związku z przekształceniem Spółki Jawnej w Spółkę z o.o., działając w trybie...

Zwrot VAT za materiały budowlane

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym...

Dotyczy opodatkowania częściowego zwrotu towaru nabytego w Niemczech w 2002 r

Działając na podstawie art. 14b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu dokonuje zmiany pisemnej informacji o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na współwłaścicieli nieruchomościPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatkiCzy usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz szkoły wyższej są zwolnione od podatku VAT?Czy na otrzymane w przyszłości premie pieniężne Spółka może nie wystawiać faktury VAT i nie ujmować premii w deklaracji VAT - 7?Zapytanie dotyczy jaki rodzaj ksiąg ma prowadzić przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjne
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.