Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Fakturowanie oraz opodatkowania usług zakwaterowania w internacie

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Państwa stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008r. (data wpływu 17 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu 6 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania oraz opodatkowania usług zakwaterowania w internacie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania oraz opodatkowania usług zakwaterowania w internacie. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 kwietnia 2008r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 18 kwietnia 2008r. znak: IBPP1/443-465/08/PK.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, Zespół Szkół, będący podatnikiem podatku VAT prowadzi internat, w którym mieszka młodzież szkoły, oraz młodzież Collegium językowego i Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. Odpłatność za mieszkanie od 1 osoby dla młodzieży z Collegium językowego i WSTiE wynosi 150, 00 zł miesięcznie. Wnioskodawca dla świadczonej usługi podał symbol PKWiU 55.23.15. Opłata zwolniona z podatku VAT. Powyższe kwoty wpłacane są do kasy szkoły na podstawie dowodu KP. Szkoła nie wystawia faktur VAT studentom, oraz uczniom Collegium językowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy szkoła ma obowiązek wystawiania faktury VAT dla każdego ucznia, oraz czy odpłatność podlega podatkowi VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy o VAT z 11 marca 2004r. nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT, a zakwaterowanie w internacie młodzieży jest zwolnione z podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ww. ustawy.Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 - ust. 3 art. 8 ustawy o VAT.Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 1 ww. załącznika pod symbolem PKWiU ex 55.23.15 zostały wymienione usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi internat, w którym świadczy odpłatne usługi zakwaterowania młodzieży szkolnej (tj. kształconej przez Wnioskodawcę, Collegium językowe oraz WSTiE) sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 55.23.15. opłata z powyższego tytułu wnoszona jest do kasy szkoły na podstawie dowodu KP.Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny wskazać należy, iż ww. usługi zakwaterowania młodzieży szkolnej sklasyfikowane w PKWiU 55.23.15 polegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przy czym ww. podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, podatnik dokonując sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest zobowiązany do wystawienia faktury jedynie na żądanie tej osoby. Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie zakwaterowania w internacie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług a w przypadku sprzedaży przedmiotowych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tę usługę, z wyjątkiem sytuacji gdy usługobiorca zażąda wystawienia przedmiotowej faktury. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy ponadto zauważyć, iż tut. organ podatkowy nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi jest bowiem odpowiedzialny producent lub podmiot dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę. W przypadku zaistnienia wątpliwości w tym zakresie, należy zwrócić się o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, stawki podatku, usługi, wystawienie faktury, zakwaterowanie
Data aktualizacji: 02/01/2013 15:00:01

Czy sposób przekazywania podatku VAT w opisanym stanie faktycznym jest prawidłowy ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: DE 0055...

Czy notą korygującą można korygować nabywcę towaru na fakturze VAT?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.) w związku ze złożonym dnia 20.02.2006r. uzupełnionym w dniu 07.03.2006r. przez Pana...

Czy spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu gotowych pos...

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 21.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.06.2005...

Urząd Skarbowy Siedlce 08-110 ul. Piłsudskiego 68

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Siedlce gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn powiaty siedlecki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Jakie warunki muszą być spełnione, by sprzedawca mógł obniżyć podatek należny o podatek wy...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Powstanie obowiązku podatkowego od nabycia towarów wraz z instalacją lub montażemW jaki sposób dokumentuje się obrót wynikający z otrzymanej premii - z tytułu dostaw zagranicznych?Prawo do wystawienia faktury VAT za uzyskaną premię pieniężnąCzy przy ustaleniu limitu przychodu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy uwzględnić przychód ze sprzedaży środka trwałego?Możliwość wystawienia faktury VAT osobie fizycznej po upływie 3 miesięcy od zdarzenia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.