Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Korekta błędnie wystawionych faktur wewnętrznych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2010r. (data wpływu 31 maja 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty błędnie wystawionych faktur wewnętrznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty błędnie wystawionych faktur wewnętrznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z otrzymaną interpretacją indywidualną Nr IBPP2/443-628/09/ASz z dnia 10 listopada 2009r. dotyczącą sposobu i zakresu korygowania podatku należnego od opłat parkingowych, Wnioskodawca chce dokonać dalszych korekt, a mianowicie odliczyć VAT od wystawionych faktur wewnętrznych.

Wnioskodawca, dla potwierdzenia wpłat tytułu opłat parkingowych błędnie dokonał wystawienia faktur wewnętrznych, które ujął w księgach rachunkowych dla celów VAT, ujął obrót z tego tytułu w deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące oraz odprowadził należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób dokonać korekt błędnie wystawionych faktur wewnętrznych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wyrok z dnia 28 lutego 2008r. sygn. akt III SA/Wa 1940/07 błędnie wystawione faktury wewnętrzne, które zostały wprowadzone do obrotu prawnego poprzez ujęcie ich w ewidencji sprzedaży oraz wykazanie w deklaracji podatkowej należy wyeliminować z obrotu poprzez wystawienie do nich faktur korygujących.

Faktury korygujące spowodują skorygowanie kwot zawartych w fakturach wewnętrznych do zera. Na tej podstawie Wnioskodawca dokona korekt deklaracji VAT-7 i odzyska należny podatek VAT z tytułu opłat parkingowych, które zgodnie z interpretacją Nr IBPP2/443-418/09/ASz z dnia 10 czerwca 2009r. zostały zakwalifikowane do opłat lokalnych, do których przepisy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Natomiast obrót z tytułu wpłat zostanie udokumentowany na podstawie miesięcznych zestawień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze (art. 106 ust. 7 ustawy).

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W myśl § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Stosownie do § 14 ust. 2 faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny; kwotę podwyższenia ceny bez podatku;kwotę podwyższenia podatku należnego. Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej (§ 14 ust. 3).

Przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących (§ 14 ust. 4).

Stosownie do § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, w tym wystawianych w formie elektronicznej, z tym że w przypadku: czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, dla potwierdzenia wpłat z tytułu opłat parkingowych błędnie dokonał wystawienia faktur wewnętrznych, które ujął w księgach rachunkowych dla celów VAT, ujął obrót z tego tytułu w deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące oraz odprowadził należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego.

Z wniosku wynika również, iż faktury korygujące spowodują skorygowanie kwot zawartych w fakturach do zera.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przywołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca dla skorygowania podatku wynikającego z błędnie wystawionych faktur wewnętrznych, winien wystawić faktury wewnętrzne korygujące.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: deklaracje, faktura wewnętrzna, korekta
Data aktualizacji: 15/02/2011 22:49:27

Określenie momentu obniżenia podatku należnego na skutek wystawienia wewnętrznej faktury k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zamość 22-400 ul. Kilińskiego 82

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Zamość gminy Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec powiaty zamojski...

Jak powinno wyglądać rozliczenie pomiędzy uczestnikami konsorcjum przy realizacji zadania...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: Dz 4300 05 z dnia...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu mo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie not odsetkowych online

Nota odsetkowa to dokument, który wystawia się w momencie, gdy pragniemy zażądać płatności odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w zapłacie za fakturę lub rachunek. By nota odsetkowa była obowiązującym obie strony dokumentem musi spełnić wymagania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Korekta WDT w sytuacji wywozu towarów po upływie 4-5 m-cyCzy Wnioskodawca powinien opodatkować wydanie dziennika budowy oraz potwierdzić zaistniały fakt fakturą VAT?Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług projektowania stron internetowych dla kontrahentów z terytorium WspólnotyUrząd Skarbowy Przysucha 26-400 ul. Szkolna 7Czy Wnioskodawca może obciążać firmy fakturą za odbiór i transport odpadów w kwocie netto +7% VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.