Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Otrzymanie premii za osiągnięcie obrotów od zagranicznego kontrahenta

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej otrzymanej od kontrahenta niemieckiego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania premii pieniężnej otrzymanej od kontrahenta niemieckiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka ma podpisane ze swoimi kontrahentami umowy o wypłacie premii pieniężnych za obrót, zarówno jako odbiorca premii, jak i wypłacający. Spółka otrzymała już w styczniu 2008 r. od swoich kontrahentów faktury (datowane na 31 grudnia 2007 r.) z tytułu premii za obrót za 2007 r. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z grudnia 2004 r. Wnioskodawca traktował premię jako usługę i dokumentował te transakcje fakturą VAT odliczając lub naliczając VAT w zależności od sytuacji.

Spółka otrzymała od swojego kontrahenta niemieckiego notę uznaniową (gutschrift) na należną jej premię pieniężną za 2007 r. - data wystawienia noty styczeń 2008 r. Kontrahent odmawia przyjęcia jakichkolwiek innych dokumentów od Zainteresowanego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy udokumentowanie premii otrzymywanej przez Spółkę poprzez notę uznaniową wystawianą przez kontrahenta stanowić będzie wystarczający sposób udokumentowania tej transakcji.Czy Spółka winna odprowadzić VAT od tej noty.Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane od kontrahentów noty uznaniowe Spółka traktuje w całości jako przychód nie podlegający opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do zapisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za odpłatne świadczenie usług należy uznać na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Tak więc każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy innym określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku VAT jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy. Należy przy tym wskazać na zapis art. 41 ust. 13 ustawy, określający, iż towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach statystycznych podlegają opodatkowaniu stawką 22%.

Stosownie do zapisu art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Przedmiotowa usługa nie mieści się w katalogu kolejnych regulacji, o których mowa w art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ustawy, dlatego też podlega opodatkowaniu na podstawie miejsca siedziby usługodawcy, tj. w Polsce.

Jak wskazano we wniosku, Zainteresowany tak ułożył swoje stosunki handlowe z kontrahentem niemieckim, że w wyniku osiągnięcia określonego pułapu obrotów otrzymał premię pieniężną za okres 2007 roku.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka podobne umowy zawarła również z kontrahentami na terenie Polski.

Zatem w stosunku do podmiotów polskich jak i kontrahenta niemieckiego Wnioskodawca wykazuje takie samo zachowanie, które w świetle art. 8 ust. 1 traktowane jest jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu.

Tym samym, niezależnie od tego, że kontrahent niemiecki dokumentuje wypłacaną premię notą księgową, Podatnik ma obowiązek zastosować się do przepisów prawa krajowego, tj. ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to konieczność opodatkowania otrzymanej premii i wystawienia zgodnie z art.106 ust. 1 ustawy, faktury VAT.

Tut. Organ zaznacza, iż odmowa odbioru faktury przez kontrahenta niemieckiego nie jest wystarczającym powodem, aby takiego dokumentu Spółka nie wystawiła, a tym bardziej nie stanowi podstawy do uznania, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu.

W zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wydano odrębne rozstrzygnięcie z dnia 24 kwietnia 2008 r. znak ILPP2/443-92/08-2/GZ.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: bonus, czynności podlegające opodatkowaniu, faktura, miejsce świadczenia usług, premia pieniężna, świadczenie, świadczenie usług, zakres opodatkowania
Data aktualizacji: 30/01/2013 18:00:01

Opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy administrator może wystawić fakturę za opłaty niezależne na firmę, z pominięciem właśc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacone kwotowo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką stawkę podatku Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu ubezpieczeń nieruchomości na najemcę?Czy można dokumentować ww. usługę fakturą VAT zawierająca 7% stawkę podatku VAT?Czy wniesienie aportem składników majątku jako kapitału do spółki z o.o. może być udokumentowane fakturą VAT ?Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości z faktury końcowej?Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, w których wykazano kwoty niezgodne ze stanem faktycznym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.