Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawidłowość wystawiania faktur

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2010r. (data wpływu 12 sierpnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 października 2010r. (data wpływu 5 października 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2010r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 4 października 2010r. (data wpływu 5 października 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania faktur.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży nowych samochodów, serwisu posprzedażnego oraz sprzedaży części zamiennych do aut. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wnioskodawca wystawia faktury nabywcom towarów i oferowanych usług. Faktury te generowane są przez specjalny pakiet programów komputerowych C" będący częścią kompleksowego systemu ewidencji finansowej i obrotu towarowego dla firm motoryzacyjnych, zawierającego zsynchronizowane moduły do obsługi księgowości, sprzedaży samochodów i części do nich, obsługi serwisu oraz zarządzania gospodarką magazynową marki itp.

Faktury wygenerowane przez ów program zawierają wymagane przez prawo elementy: oznaczenia stron; numer kolejny faktury oznaczonej jako "Faktura VAT"; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi wraz z wymaganymi przez prawo oznaczeniami i symbolami; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Dodatkowo, wystawiane przez spółkę faktury zawierają przeliczenie niektórych przedstawionych wartości w złotych na euro (tj. cenę netto jednostkowego towaru/usługi, jej wartość brutto, sumę wartości brutto wszystkich towarów/usług, kwotę do zapłaty oraz przyjęty w kalkulacji kurs waluty euro na złote). Wartość przelicznika przyjętego w systemie stanowi równowartość 1 EUR w PLN wg kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Generowane w tej postaci faktury są regularnie kwestionowane przez nabywców towarów/usług Wnioskodawcy jako rzekomo niezgodne z przepisami prawa. Ĺąródłem wątpliwości odbiorców faktur jest metoda ekspozycji przeliczników na euro niektórych wartości przedstawionych w fakturze opiewających na złote oraz zasadność ich umieszczania w treści faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytania: W związku z powyższym stanem faktycznym powstaje pytanie, czy faktury VAT wystawiane przez Wnioskodawcę w opisanej formie, wg wzoru w załączniku, z przyjęciem przedstawionej metody określania przelicznika walut i obliczania podatku VAT są zgodne z przepisami obowiązującego prawa podatkowego...Czy wystawiający fakturę VAT może poza danymi określonymi w przepisach obowiązującego prawa zamieszczać przeliczenia dowolnych, określonych w fakturze, kwot na walutę obcą wg przyjętego w fakturze VAT, zgodnego z obowiązującym prawem przelicznika...Czy faktura VAT wystawiona wg załączonego wzoru zawiera elementy zbędne bądź niedopuszczalne wg przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)... Zdaniem Wnioskodawcy, faktury VAT wystawiane przez Wnioskodawcę w opisanej formie, wg wzoru w załączniku, z przyjęciem przedstawionej metody określania przelicznika walut są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

24 stycznia 2009r. przestała obowiązywać w Polsce zasada walutowości. Na taką sytuację przygotowane są regulacje prawa podatkowego dotyczące VAT, dające możliwość wystawiania faktur zawierających kwoty wyrażone w walucie obcej. Obecnie, w § 5 ust. 6 zdaniu pierwszym Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), ukonstytuowana jest zasada, zgodnie z którą, kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. To oznacza, że wszystkie inne kwoty zawarte w fakturze mogą być wyrażone w walucie obcej a jedynie podatek powinien być "wyceniony" w złotych polskich.

Dokonując przeliczania kwoty wyrażonej w walucie obcej na złote polskie podatnik powinien odwołać się do regulacji art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

W przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

W ust. 2 tego samego artykułu prawodawca wskazał, że w przypadku gdy zgodnie z przepisami u.p.t.u. lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Co więcej faktury VAT wystawiane przez Wnioskodawcę zawierają wszystkie elementy formalne przewidziane przez u.p.t.u. oraz wspomniane rozporządzenie. Zdaniem Wnioskodawcy czyni to zastrzeżenia nabywców towarów/usług dot. formy faktur VAT całkowicie bezpodstawnymi.

W piśmie z dnia 4 października 2010r. Wnioskodawca wskazał, iż wystawione przez niego faktury nie zawierają elementów niedopuszczalnych w świetle ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 6.

Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W myśl art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 31a ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT, szczegółowe zasady dotyczące faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337, ze zm.).

Zgodnie z § 5 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Stosownie do § 5 ust. 6 ww. rozporządzenia, kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Jak wynika z przywołanego wyżej przepisu § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, zawiera on katalog obowiązkowych elementów, które winna zawierać faktura VAT. Należy przy tym zauważyć, iż użyte w tym przepisie stwierdzenie - co najmniej - oznacza, że wskazany tam zbiór elementów jest katalogiem otwartym. Zarówno ten, jak i inne przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie zabraniają zamieszczania w wystawionych fakturach VAT innych elementów - nie wymienionych w rozporządzeniu.

Ustawodawca dopuścił możliwość wystawienia faktury w walucie obcej, narzucając jedynie obowiązek wyrażenia kwoty podatku VAT w walucie polskiej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, należy je przeliczyć na wartość wyrażoną w walucie polskiej według kursu wskazanego w art. 31a ustawy o VAT. Przepisy ustawy o VAT nie przewidują jednak zastosowania tego kursu do sytuacji odwrotnej - przeliczenia wartości wyrażonych w walucie polskiej na wartości w walucie obcej.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży nowych samochodów, serwisu posprzedażnego oraz sprzedaży części zamiennych do aut. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wnioskodawca wystawia faktury nabywcom towarów i oferowanych usług. Faktury te generowane są przez specjalny pakiet programów komputerowych C" będący częścią kompleksowego systemu ewidencji finansowej i obrotu towarowego dla firm motoryzacyjnych, zawierającego zsynchronizowane moduły do obsługi księgowości, sprzedaży samochodów i części do nich, obsługi serwisu oraz zarządzania gospodarką magazynową marki itp.

Faktury wygenerowane przez ów program zawierają wymagane przez prawo elementy: oznaczenia stron; numer kolejny faktury oznaczonej jako "Faktura VAT"; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi wraz z wymaganymi przez prawo oznaczeniami i symbolami; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Dodatkowo, wystawiane przez spółkę faktury zawierają przeliczenie niektórych przedstawionych wartości w złotych na euro (tj. cenę netto jednostkowego towaru/usługi, jej wartość brutto, sumę wartości brutto wszystkich towarów/usług, kwotę do zapłaty oraz przyjęty w kalkulacji kurs waluty euro na złote). Wartość przelicznika przyjętego w systemie stanowi równowartość 1 EUR w PLN wg kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wobec faktu, że jak wskazano wcześniej zawarty w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów katalog elementów, które winna zawierać faktura VAT, stanowi zbiór otwarty, zatem umieszczenie przez Wnioskodawcę w treści faktury dodatkowych, wskazanych we wniosku, elementów nie może być uznane za sprzeczne z przepisami. Należy jednakże mieć na uwadze, że umieszczenie w treści faktury tych dodatkowych elementów nie może pociągać za sobą pominięcia któregokolwiek z tych elementów, które wymagane są przez wspomniany powyżej przepis § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Umieszczenie w treści faktury dodatkowych elementów nie może też wywoływać u kontrahenta wątpliwości co do danych obowiązkowych służących dla prawidłowego rozliczenia m.in. dla celów podatkowych.

Należy podkreślić, że powyższe uwagi odnoszą się również do, wskazanych w pytaniu nr 2, przeliczeń kwot na walutę obcą.

Zauważyć ponadto należy, że przepisy o podatku od towarów i usług nie wymieniają jakichkolwiek elementów zbędnych czy też niedopuszczalnych, których nie można umieszczać na fakturze. Stąd należy przyjąć, iż jeżeli faktycznie faktury, o których mowa we wniosku, zawierać będą wszystkie wymagane przepisem § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów elementy, wówczas niezależnie od pozostałych danych uwidocznionych w treści faktury, należy uznać je za wystawione prawidłowo pod względem formalnym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: treść faktury, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 14/04/2012 15:08:48

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej cesję praw i obowiązków d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokonanej sprzedaży

We wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pełni funkcję nadzoru budowlanego na kontrakcie (...) W trakcie realizacji kontraktu, nastąpiła zmiana warunków realizacji tego kontraktu -...

Opodatkowanie usług marketingowych oraz prawa do odliczenia z faktury dokumentującej takie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, n...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu...

Dokumentowanie usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów świadczonych na rzecz kontr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Usługi rachunkowe Wrocław - sprawdź czy księgowy posiada OCPrawo do zastosowania stawki 0% dla WDT, w przypadku dokonania korekty faktury dokumentującej WDT z mylnie podanym numerem VAT UE nabywcyCzy prawidłowo rozliczamy podatek VAT w dacie wystawienia faktury?Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie premii pieniężnychCzy Spółka nie popełniła błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.