Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 29 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rozliczenia podatku naliczonego z tytułu przekazanych rolnikom ryczałtowym zaliczek - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 29 października 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rozliczenia podatku naliczonego z tytułu przekazanych rolnikom ryczałtowym zaliczek.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca zajmuje się przetwórstwem ryb, a jednym z surowców wykorzystywanych do produkcji ryb są produkty rolne, w rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług, nabywane od rolników ryczałtowych, o których mowa art. 2 pkt 19 ww. ustawy. Za dostarczone towary Wnioskodawca wystawia faktury VAT RR, spełniając także określone w art. 116 ust. 6 warunki, umożliwiające powiększenie kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany podatek wykazany na fakturze VAT RR, w szczególności wszystkie kwoty związane z rozliczeniem z rolnikiem ryczałtowym są wpłacane na rachunek bankowy rolnika w terminach określonych w umowie.

W niektórych transakcjach Wnioskodawca wypłaca rolnikowi ryczałtowemu zaliczkę na poczet dostaw rolnych, która będzie dokonywana w przyszłości, nie wystawiając faktury VAT RR zaliczkowej. Faktura VAT RR wystawiana jest po zrealizowaniu przez rolnika ryczałtowego dostawy produktów rolnych, a zgodnie z art. 116 ust. 6 pkt 3 ww. ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem, że w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostanie podany numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

W opisanym stanie faktycznym dotyczącym zapłat zaliczek Wnioskodawca na wystawionej fakturze VAT RR podaje dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki. Warunkiem koniecznym do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zwrot zryczałtowanego podatku (dotyczących faktur RR, wystawionych po otrzymaniu dostawy towarów od rolnika ryczałtowego, na którego została przelana na rachunek bankowy zaliczka) jest umieszczenie danych identyfikacyjnych potwierdzających dokonanie zapłaty zaliczki. Wynika z tego, że Wnioskodawca jest uprawniony do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego w fakturze VAT RR w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonana została dostawa produktów rolnych i została wystawiona faktura VAT RR, na której podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, a nie w rozliczeniu za miesiąc, w którym została dokonana przedpłata.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwiększenie kwoty podatku naliczonego o zwrot zryczałtowanego podatku występuje w miesiącu dokonania przedpłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, czy też w miesiącach otrzymania dostawy produktów rolnych i wystawienia faktury VAT RR, na której podano dokument stwierdzający dokonanie przedpłaty. W jakich miesiącach można zwiększyć kwotę podatku naliczonego o zwrot zryczałtowanego podatku, w przypadku, gdy zaliczka/przedpłata została dokonana w np. m-cu kwietniu, część dostawy produktów również została dostarczona w m-cu kwietniu i do tej dostawy została wystawiona faktura VAT RR, natomiast pozostała część dostaw produktów rolnych i zarazem wystawienie faktury VAT RR zostało zrealizowane w m-cu czerwcu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zwiększenie kwoty podatku naliczonego o zwrot zryczałtowanego podatku następuje tylko i wyłącznie w miesiącu dostawy produktów rolnych, dla której wystawiona jest faktura VAT RR oraz na której wskazano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty. Jeśli np. przedpłata dokonywana była w miesiącu kwietniu i w tym miesiącu dokonana była także część dostawy produktów rolnych, na którą wystawiono w kwietniu faktury VAT RR, to kwotę podatku naliczonego można zwiększyć o zwrot zryczałtowanego podatku za m-c kwiecień (kwota podatku wykazana na fakturze VAT RR), natomiast jeśli pozostała część dostawy produktów rolnych została zrealizowana w m-cu czerwcu, a liczy się ona do przedpłaty z kwietnia to na wystawionej fakturze VAT RR wskazano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonane przedpłaty i prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zwrot zryczałtowanego podatku (kwota podatku wykazana na fakturze VAT RR z czerwca) przysługuje w czerwcu.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.Kwotę podatku naliczonego - według zapisu ust. 2 tego artykułu - stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji podatkowej, z zastrzeżeniem pkt 5;zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadku, o których mowa w art. 33a.

Na podstawie art. 116 ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności; w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Za datę dokonania zapłaty - jak stanowi ust. 7 wskazanego artykułu - uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych (art. 116 ust. 8 tejże ustawy).Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również - według ust. 9 tegoż artykułu - potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Natomiast zgodnie z art. 116 ust. 9b) ww. ustawy (dodanym z dniem 1 grudnia 2008 r.) przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem, że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Zatem z powyższych przepisów omawianego art. 116 ust. 6, 7, oraz ust. 8 i 9 ww. ustawy wynika, że zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego wyłącznie w wypadku zapłaty pełnej kwoty należności obejmującej również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku na rachunek bankowy rolnika, w terminie wskazanym w przepisie, z uwzględnieniem potrąceń z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego i na poczet dostawy produktów rolnych, która odbędzie się w przyszłości, wypłaca rolnikowi zaliczkę. Zdarza się, że wypłacona przez Wnioskodawcę zaliczka pokrywa w całości należność za produktu rolne, określoną w wystawionej później fakturze VAT RR i w tym przypadku nie będzie On zobowiązany do dopłaty na rzecz rolnika ryczałtowego żadnej kwoty, gdyż cała należność za dokonaną dostawę produktów rolnych została już uregulowana w chwili zapłaty zaliczki.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie uprawniony do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o całą wartość zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiona zostanie faktura VAT RR dokumentująca daną dostawę produktów rolnych. Całkowita zapłata należności o której mowa w art. 116 ust. 6 ustawy nastąpi bowiem w momencie wystawienia faktury VAT RR, gdyż to wtedy określona zostanie ostateczna wartość należności rolnika ryczałtowego, w tym w szczególności kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych.

Zatem analizując podany w stanowisku przykład stwierdzić należy, iż w przypadku zaliczki przekazanej w miesiącu kwietniu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego dotyczącej przyszłych dostaw, Wnioskodawca jest uprawniony do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o wartość zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego w fakturze VAT RR dokumentującej dokonaną w kwietniu dostawę produktów rolnych, (na której podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki) w rozliczeniu za miesiąc kwiecień, natomiast w stosunku do dostawy produktów rolnych dokonanej w czerwcu i potwierdzonej fakturą VAT RR zryczałtowany zwrot podatku zwiększa kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za czerwiec.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenie podatku, rolnik ryczałtowy, zaliczka
Data aktualizacji: 14/10/2013 15:00:01

Czy Wnioskodawca postępuje poprawnie wystawiając czasami faktury zaliczkowe przed otrzyman...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można dokonać korekty niewłaściwie wystawionych faktur? Jeśli tak, to w jaki sposób i...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do...

Czy można odliczyć VAT od paliwa od wynajmowanego samochodu?2.Czy można odliczyć VAT od fa...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 21.09.2005 r. (wpł...

Czy faktura zakupu z tytułu usługi intensyfikacji sprzedaży za okres zgodnie z umową." będ...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 września 2006r.(data wpływu do urzędu), uzupełnionego w dniu 18.09.2006r...

Urząd Skarbowy Bochnia 32-700 ul. Gołębia 3

Zasięg terytorialny miasta Bochnia gminy Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina powiaty bocheński województwo małopolskie Konta bankowe CIT 25101012700029162221000000 VAT 72101012700029162222000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
VAT - w zakresie w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentowania sprzedaży fakturą VATCzy wystawienie faktury VAT ze stawką ?np?. dla kontrahenta niemieckiego za postój samochodu na terenie Moskwy jest prawidłoweCzy umowa z deweloperem z zaznaczoną kwotą podatku VAT i akt notarialny są wystarczające, aby udokumentować zakup i zapłacony VAT?Czy podatnik ma obowiązek wystąpienia o unijny numer identyfikacji podatkowej i umieszczać go na fakturach wystawianych dla nabywcy angielskiego?Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usługi doradczej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.