Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawka podatkowa przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 25 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% przy świadczeniu usług transportu wewnątrzwspólnotowego - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 25 września 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 9 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% przy świadczeniu usług transportu wewnątrzwspólnotowego.W przedmiotowym wniosku oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Spółka zamierza świadczyć usługi transportowe przy użyciu własnych samochodów ciężarowych. Usługi będą świadczone na rzecz podmiotów zagranicznych na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią. Za wykonaną usługę transportową Spółka będzie wystawiała faktury VAT. W piśmie stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Spółka wskazała, iż transport na terenie Unii Europejskiej będzie odbywał się na trasie Polska - inny kraj unijny. Kontrahent posiada NIP UE, który poda Spółce do celów podatkowych (rozliczenia podatku od towarów i usług). Również Spółka posiada nadany numer NIP UE. Wskazano również, iż transport międzynarodowy będzie odbywał się na trasie Polska - Norwegia.W związku z powyższym, w piśmie z dnia 9 grudnia 2008 r., zadano następujące pytanie:Czy prawidłowym będzie wystawienie faktury VAT ze stawką podatku w wysokości 0%, za świadczoną usługę transportową na trasie Polska - inny kraj unijny.Zdaniem Wnioskodawcy, należy wystawić fakturę VAT ze stawką podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do ogólnej zasady sformułowanej w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy, w przypadku usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28 (art. 27 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy). W ten sposób ustawodawca określił w odniesieniu do usług transportowych wyjątek od poprzednio przytoczonej zasady ustalenia miejsca świadczenia usług.

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy, w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl ust. 3 powołanego artykułu, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż towar transportowany jest z terytorium Polski na teren innego państwa unijnego. Zleceniodawca poda Spółce, dla celów rozliczenia podatku, numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium państwa członkowskiego miejsca swojej siedziby.

Biorąc pod uwagę treść powołanych wyżej przepisów oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż ww. usługa transportowa wykonywana na zlecenie podmiotu unijnego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, który poda numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium państwa członkowskiego miejsca swojej siedziby - miejscem opodatkowania tej usługi będzie terytorium państwa unijnego, które wydało kontrahentowi numer NIP UE. Zatem, dla Wnioskodawcy będzie to czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju, a nie jak wskazał Wnioskodawca, opodatkowana stawką podatku w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura VAT, miejsce świadczenia usług, Numer Identyfikacji Podatkowej, opodatkowanie, stawki podatku, usługi transportowe, usługi transportu międzynarodowego
Data aktualizacji: 02/01/2013 21:00:01

Dokumentowanie kwot wpłaconych przed wystawieniem faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie jest importem u...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 w związku z art. 14 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Zakres zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Żary 68-200 ul. Osadników Wojskowych 3

Zasięg terytorialny miasta Łęknica, Żary gminy Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary powiaty żarski województwo lubuskie Konta bankowe CIT 15101017040055262221000000 VAT 62101017040055262222000000 PIT...

Czy kwota wynikająca z faktury powinna być traktowana jako wartość netto czy brutto ?

Na podstawie art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 3, ust. 4, ust. 6, ust. 7 oraz art. 42 ust. 1 pkt. 2, ust. 12...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnegoKorekta faktu za energie elektrycznąCzy koszty reprezentacji powinna obciążać kwota netto z faktur za usługi gastronomiczne, a podatek VAT stanowić koszt uzyskania przychodu?Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wysokość wypracowanych premii przez nabywców?Czy w przypadku nie występowania marży lub występowania marży ujemnej Zainteresowany jest zobowiązany do wystawiania Faktury VAT marża?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.