Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W deklaracji, za jaki okres rozliczeniowy należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej?

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, Spółdzielnia Mieszkaniowa pobiera od jej członków zaliczkowe opłaty miesięczne za zużycie energii cieplnej w ciągu całego okresu rozliczeniowego. W przypadku lokali mieszkalnych jest to sprzedaż zwolniona wykazywana w deklaracjach miesięcznych VAT-7 w poz. 20, a w przypadku lokali usługowych w poz. 26 i poz. 27. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy od 1 czerwca poprzedniego roku do 31 maja bieżącego roku (01.06.2004 - 31.05.2005). Rozliczenia dla poszczególnych członków Spółdzielni dokonuje Firma specjalistyczna na podstawie odczytów podzielników kosztów. Za bieżący okres rozliczenie nadpłaty z poszczególnymi członkami Spółdzielni nastąpiło w sierpniu 2005 r. (nadpłata - uznanie czynszu, niedopłata - obciążenie czynszu). Podobna sytuacja występuje w lokalach usługowych, gdzie sprzedaż energii cieplnej jest opodatkowana stawką VAT 22%. W tym przypadku Spółdzielnia wystawiła za cały okres rozliczeniowy faktury korygujące w miesiącu sierpniu 2005 r.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny powstała wątpliwość w deklaracji, za jaki okres rozliczeniowy należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.

Spółdzielnia stoi na stanowisku, iż należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej za cały okres rozliczeniowy w deklaracji za miesiąc sierpień 2005 r.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA

Na podstawie § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nie dotyczy to eksportu towarów, dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz usług sanitarnych i pokrewnych, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Tak więc w przypadkach, gdy skutkiem korekty jest obniżenie podatku należnego można go dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej bez względu na przyczynę dokonanej korekty.

Natomiast w sytuacjach, gdy korekta powoduje podwyższenie podatku należnego, sposób rozliczenia u sprzedawcy wystawionych przez niego faktur korygujących jest uzależniony od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. Jeżeli faktura korygująca wystawiana jest w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze (np. niewłaściwa stawka podatkowa, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), następuje zaniżenie zobowiązania podatkowego za dany miesiąc w wyniku wykazania zbyt małego podatku należnego, a sprzedawca winien ujęć tę fakturę w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym została wystawiona faktura pierwotna i jednocześnie skorygować deklarację za ten miesiąc, na podstawie zmienionych danych wynikających z rejestru sprzedaży. Wystawienie faktury korygującej spowodowane jest bowiem faktem, iż pierwotna faktura, w stosunku do której wystawiono fakturę korygującą, nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny, który istniał już w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu korygowanej sprzedaży.

W przypadku natomiast, gdy faktura korygująca została wystawiona z powodu zaistnienia okoliczności, które miały miejsce po dokonaniu pierwotnej sprzedaży np. podwyższenie ceny sprzedaży, fakturę korygującą rozlicza się na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w miesiącu jej wystawienia.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółdzielnia dokonała końcowego rozliczenia dostaw energii cieplnej na rzecz lokali użytkowych poprzez wystawienie faktur korygujących w sierpniu 2005 r. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż faktury korygujące, w których następstwie doszło do podwyższenia kwoty podatku należnego, Spółdzielnia powinna rozliczyć na bieżąco i ująć w rejestrze sprzedaży i deklaracji za miesiąc ich wystawienia. W związku z tym, iż w przypadku dostaw energii cieplnej sprzedawca nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, faktury korygujące obniżające podatek należny trzeba ująć również w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostały wystawione.

Rozstrzygając natomiast kwestię okresu, w którym należy skorygować obrót zwolniony Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż dokonując w sierpniu 2005 r. końcowego rozliczania dostaw energii cieplnej na rzecz lokali mieszkalnych Spółdzielnia powinna skorygować odpowiednio obrót zwolniony za ten miesiąc.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąze natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia /art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej/.
Słowa kluczowe: energia cieplna, faktura korygująca, spółdzielnie mieszkaniowe
Data aktualizacji: 07/01/2013 15:00:01

Czy Gmina powinna wystawiać faktury VAT mieszkańcom, którzy partycypują w budowie danej in...

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60) w związku ze złożonym przez Urząd Gminy wnioskiem dnia 09.03.2005r. (data wpływu) uzupełnionym dnia 25.03.2005r. i...

Import usług - opodatkowanie i fakturowanie

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika , że wnioskodawca zawarł z zagranicznym podmiotem ( Niemcy ) umowę na świadczenie usług zarządczych . W wykonaniu tej umowy zagraniczny zleceniobiorca ponosi koszty związane z obsługą zakładu...

Czy czynsz inicjalny może być zaliczony w koszty podatkowe jednorazowo, w dacie poniesieni...

Spółka zawarła umowę leasingu na użytkowanie urządzenia do produkcji brykietów drewnianych. Zgodnie z umową leasingową Spółka opłaciła tzw. czynsz inicjalny na podstawie otrzymanej faktury VAT. Zdaniem Spółki, powyższy wydatek nie jest kosztem...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturach wystawionych za określone zachowanie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka ma prawo dokumentować transakcje dla stałych odbiorców fakturami zbiorczymi jak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy dochody uzyskane ze sprzedaży przedmiotów na aukcji internetowej są opodatkowane podatkiem dochodowym?Możliwość odzyskania podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców realizujących roboty na zadaniu inwestycyjnym pn. Kanalizacja sanitarnaPo co komu program do fakturowania?Wystawianie faktur korygujących onlinePrzedmiotem pytania Podatnika jest określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wydania towarów po uprzednim pobraniu 100% zaliczek
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.