Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W deklaracji, za jaki okres rozliczeniowy należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej?

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, Spółdzielnia Mieszkaniowa pobiera od jej członków zaliczkowe opłaty miesięczne za zużycie energii cieplnej w ciągu całego okresu rozliczeniowego. W przypadku lokali mieszkalnych jest to sprzedaż zwolniona wykazywana w deklaracjach miesięcznych VAT-7 w poz. 20, a w przypadku lokali usługowych w poz. 26 i poz. 27. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy od 1 czerwca poprzedniego roku do 31 maja bieżącego roku (01.06.2004 - 31.05.2005). Rozliczenia dla poszczególnych członków Spółdzielni dokonuje Firma specjalistyczna na podstawie odczytów podzielników kosztów. Za bieżący okres rozliczenie nadpłaty z poszczególnymi członkami Spółdzielni nastąpiło w sierpniu 2005 r. (nadpłata - uznanie czynszu, niedopłata - obciążenie czynszu). Podobna sytuacja występuje w lokalach usługowych, gdzie sprzedaż energii cieplnej jest opodatkowana stawką VAT 22%. W tym przypadku Spółdzielnia wystawiła za cały okres rozliczeniowy faktury korygujące w miesiącu sierpniu 2005 r.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny powstała wątpliwość w deklaracji, za jaki okres rozliczeniowy należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.

Spółdzielnia stoi na stanowisku, iż należy dokonać korekty sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej za cały okres rozliczeniowy w deklaracji za miesiąc sierpień 2005 r.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA

Na podstawie § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nie dotyczy to eksportu towarów, dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz usług sanitarnych i pokrewnych, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Tak więc w przypadkach, gdy skutkiem korekty jest obniżenie podatku należnego można go dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej bez względu na przyczynę dokonanej korekty.

Natomiast w sytuacjach, gdy korekta powoduje podwyższenie podatku należnego, sposób rozliczenia u sprzedawcy wystawionych przez niego faktur korygujących jest uzależniony od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. Jeżeli faktura korygująca wystawiana jest w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze (np. niewłaściwa stawka podatkowa, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), następuje zaniżenie zobowiązania podatkowego za dany miesiąc w wyniku wykazania zbyt małego podatku należnego, a sprzedawca winien ujęć tę fakturę w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym została wystawiona faktura pierwotna i jednocześnie skorygować deklarację za ten miesiąc, na podstawie zmienionych danych wynikających z rejestru sprzedaży. Wystawienie faktury korygującej spowodowane jest bowiem faktem, iż pierwotna faktura, w stosunku do której wystawiono fakturę korygującą, nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny, który istniał już w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu korygowanej sprzedaży.

W przypadku natomiast, gdy faktura korygująca została wystawiona z powodu zaistnienia okoliczności, które miały miejsce po dokonaniu pierwotnej sprzedaży np. podwyższenie ceny sprzedaży, fakturę korygującą rozlicza się na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w miesiącu jej wystawienia.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółdzielnia dokonała końcowego rozliczenia dostaw energii cieplnej na rzecz lokali użytkowych poprzez wystawienie faktur korygujących w sierpniu 2005 r. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż faktury korygujące, w których następstwie doszło do podwyższenia kwoty podatku należnego, Spółdzielnia powinna rozliczyć na bieżąco i ująć w rejestrze sprzedaży i deklaracji za miesiąc ich wystawienia. W związku z tym, iż w przypadku dostaw energii cieplnej sprzedawca nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, faktury korygujące obniżające podatek należny trzeba ująć również w rozliczeniu za miesiąc, w którym zostały wystawione.

Rozstrzygając natomiast kwestię okresu, w którym należy skorygować obrót zwolniony Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż dokonując w sierpniu 2005 r. końcowego rozliczania dostaw energii cieplnej na rzecz lokali mieszkalnych Spółdzielnia powinna skorygować odpowiednio obrót zwolniony za ten miesiąc.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąze natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia /art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej/.
Słowa kluczowe: energia cieplna, faktura korygująca, spółdzielnie mieszkaniowe
Data aktualizacji: 07/01/2013 15:00:01

Czy dopuszczalne jest wyodrębnienie w poszczególnych fakturach VAT poszczególnych elementó...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, data wpływu do tut. Urzędu...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymany...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 22.08.2005...

Czy podmiot niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązany jest wystawiać fa...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...

Dotyczy opodatkowania i dokumentowania czynności, za które otrzymywana będzie premia pieni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wcześniejsze wykonanie i zafakturowanie przez partnera usługi należy traktować jako za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych (wypłacanych kontrahentom i otrzymanych od dostawców) i sposób ich dokumentowaniaCzy mamy obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić podatek VAT wyliczony w stu od otrzymanej kwoty ?Czy faktura VAT dokumentująca eksport towarów musi zawierać NIP nabywcy eksportowanych towarów, mającego siedzibę poza terytorium krajuMożliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących budowy krytej pływalniNa podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonaniem umowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.