Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Wystawienie faktury za dzierżawę

POSTANOWIENIENa podstawie:ďż˝ art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 11.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionym w dniu 22.07.2005r., przez Pana ..............., dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 11.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionym w dniu 22.07.2005r. Pan .......... przedstawił następujący stan faktyczny:Firma ........., której właścicielem jest wnioskodawca, wydzierżawiła firmie ..............., komplet urządzeń stacji LPG, za które zgodnie z umową wydzierżawiający miał płacić czynsz dzierżawny. Umowa dzierżawy urządzeń stacji LPG została zawarta dnia 14.10.2004r. Stacja została oddana do użytkowania w grudniu 2004r. Dzierżawca opłacał czynsz dzierżawny od stycznia do kwietnia 2005r. w wysokości 1400 zł netto + VAT za m-c. Wystawione faktury czynszu dzierżawnego za m-c maj i czerwiec 2005r. na łączną kwotę 3416 zł nie zostały zapłacone. Faktura za miesiąc czerwiec 2005r. została zwrócona przez pocztę z adnotacją "Firma zlikwidowana". Podatnik potrącił z wpłaconej kaucji należności za wystawione a nie zapłacone rachunki w oparciu o sporządzoną wewnętrzną notatkę służbową z informacją dla dzierżawcy o sposobie wykorzystania części kaucji, zaś na pozostałą wartość kaucji wystawił fakturę VAT dla firmy ......... tytułem rekompensaty kosztów z tytułu demontażu stacji, transportu jej na nowe miejsce i utraty jej wartości rynkowej. Wnioskodawca pyta o poprawność naliczenia podatku VAT w związku z pobraną kaucją za dzierżawione urządzenia i wystawione a nie zapłacone przez dzierżawcę faktury z tytułu dzierżawy urządzeń. Stoi na stanowisku, że wpłacona kaucja jest jego zabezpieczeniem na wypadek nienależytego wywiązania się z umowy przez dzierżawcę oraz zabezpieczeniem kosztów pośrednich związanych z demontażem urządzeń, ich transportem i utratą wartości rynkowej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku (...). W przypadku świadczenia usług dzierżawy, zgodnie z art. 19 ust.13 pkt. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Z powyższego wynika więc, iż w przypadku świadczenia usług dzierżawy, która zgodnie z art. 693 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.), polega na zobowiązaniu się wydzierżawiającego do oddania dzierżawcy rzeczy do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony w zamian za zapłatę przez dzierżawcę umówionego czynszu - podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wynikający z umowy czynsz, pomniejszony o kwotę należnego podatku. W tej sytuacji stwierdzić należy, iż pobierana przez wydzierżawiającego kaucja - w celu zabezpieczenia ewentualnej utraty należności od dzierżawcy - nie jest obrotem - w rozumieniu art. 29 ust.1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Również otrzymanie kaucji nie jest otrzymaniem całości lub części zapłaty powodującym powstanie obowiązku podatkowego. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, iż ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Po zakończeniu umowy zabezpieczonej kaucją powstają dwie wierzytelności - dzierżawcy o zwrot kaucji oraz wydzierżawiającego o zapłatę zaległego czynszu dzierżawnego. Obie wierzytelności są wymagalne, pieniężne i podlegają potrąceniu. Terminem potrącenia jest termin wymagalności wierzytelności późniejszej, tzn. termin zwrotu kaucji. Także zaliczenie kaucji na poczet zaległości z umowy, kary umownej czy odszkodowania nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust.1 i 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z cyt. wyżej przepisem art. 19 ust.13 pkt.4 ww. ustawy czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem VAT w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Jeżeli więc dojdzie do sytuacji, iż dzierżawca nie dokona zapłaty należności w terminie i w związku z tym wydzierżawiający zaliczy część czy całość kaucji na zaległy czynsz, to automatycznie z tej sumy zostanie potrącony podatek VAT. Natomiast wystawienie faktury tytułem rekompensaty kosztów z tytułu demontażu stacji, transportu jej na nowe miejsce i utraty jej wartości rynkowej, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w terminie określonym zgodnie z art. 19 ust. 1 i 4 ww. ustawy o VAT. Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Złożenie zażalenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
Słowa kluczowe: dzierżawa, faktura vat, kaucje
Data aktualizacji: 09/04/2011 13:27:02

Urząd Skarbowy Jarocin 63-200 ul. Kościuszki 21

Zasięg terytorialny miasta gminy Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków powiaty jarociński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 33101014690000682221000000 VAT 80101014690000682222000000 PIT 30101014690000682223000000 budżetowe pozostałe...

Drugi Urząd Skarbowy Szczecin 71-417 ul. Zygmunta Felczaka 19

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Szczecin pod nazwami: Centrum część, Głębokie-Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo--Bezrzecze, Łekno, Nowe Miasto, Pogodno, Śródmieście-Północ-część, Środmieście-Zachód, Świerczewo, Turzyn gminy...

Obowiązek przechowywania kopii faktur VAT w wersji papierowej?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług z faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczenia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu Centrum WikliniarstwaWłasna firma a wybór usług księgowych w Siemianowicach ŚląskichDotyczy zastosowania przepsiu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VATObniżenie podatku należnego o podatek naliczony od nabytych paliw silnikowychCzy Wnioskodawca może zaliczyć fakturę za kurs językowy w koszty firmowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.