Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy przechowywania faktur elektronicznych przez podmiot zewnetrzny (na terenie Unii Europejskiej

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 26 lutego 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 01.03.2007 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w części odnoszącej się do przechowywania faktur elektronicznych poza terytorium kraju, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia uznać stanowisko Spółki za prawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach dotychczas prowadzonej działalnosci gospodarczej wystawiała w formie papierowej faktury dokumentujące dokonane transakcje objęte podatkiem VAT. Obecnie Spółka zamierza wystawiać faktury w formie elektronicznej przy użyciu systemu EDI (system wymiany danych elektronicznych), zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku VAT. Spółka rozpatruje możliwość powierzenia przechowywania faktur elektronicznych podmiotowi zewnętrznemu, a co za tym idzie przechowywaia tych faktur elektronicznych poza terytorium kraju. Spółka stoi na stanowisku, iż dla uznania prawidłowości przechowywania faktur elektronicznych na terenie Unii Europejskiej rozstrzygające jest wyłącznie kryterium położenia serwera, awierającego zapisy elektroniczne faktur. Według Strony, przy spełnieniu powyższej przesłanki miejsce położenia podmiotu zajmującego się przechowywaniem będzie pozostawać bez znaczenia dla oceny prawidłowości przechowywania faktur.

Ustosunkowując się do stanowiska Spółki Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza co następuje: Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 r., Nr 133, poz. 1119) faktury wystawione lub otrzymane w formie elektronicznej przechowuje się na terytorium kraju w sposób umożliwiający, na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur, w szczególności zapewnienie możliwości udokumentowanego poboru i wykorzystania tych faktur przez te organy, w tym ich wydruku, jak również zapewnienie czytelności tych faktur, z zastrzeżeniem ust. 2.

Stosownie do § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia wystawione i ortzymane w formie elektronicznej faktury mogą byc przechowywane na terytorium państwa członkowskiego innym niz terytorium kraju, pod warunkiem uprzedniego poinformowania w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celnego własciwego w zakresie podatku akcyzowego, w odniesieniu do podatnika tego podatku, o miejscu ich przechowywania (adresie, a w przypadku gdy adres odnosi sie do innego podmiotu niz podmiot, który wystawił lub otrzymał fakturę - równiez o nazwie tego podmiotu). Przepis us. 1 stosuje sie odpowiednio. Obowiązek informowania nie dotyczy podmiotów niebędących podatnikami np popdmiotów zagranicznych niewystępujących w charakterze podatnika VAT (§ 6 ust. 3 powołanego rozporządzenia).

Z przepisu § 6 ust. 2 ww. rozporzadzenia wynika jednoznacznie, iż przechowywanie faktur elektronicznych poza terytorium kraju może odbywać się tylko w jednym z krajów Unii Europejskiej. W przypadku gdy przechowywania faktur dokonuje inny podmiot niż podmiot, który wystawił lub otrzymał fakturę ustawodawca polski wymaga jedynie, aby informacja, o której mowa w § 6 ust. 2 zd.1 rozporządzenia zawierała również wskazanie nazwy podmiotu dokonującego przechowywania. Kryterium siedziby podmiotu przechowujacego faktury nie ma żadnego znaczenia dla wypełnienia dyspozycji § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. Tym samym mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz obowiązuuące przepisy należy stwierdzić, iż dla uznania prawidłowości przechowywania faktur elektronicznych na terenie Unii Europejskiej rozstrzygające jest wyłącznie kryterium połozenia serwera, zawierającego zapisy elektroniczne faktur, a nie adres siedziby podmiotu administrującego tym serwerem informatycznym.

Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b oraz 14c ustawy Ordynacja podatkowa. Na postanowienie - na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu oraz uzasadnienie przyczyn uznania interpretacji zawartej w niniejszym postanowieniu za niewłaściwą.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna, przechowywanie dokumentów
Data aktualizacji: 01/02/2013 06:00:01

Jaka podstawa prawna powinna być przywołana na fakturach dokumentujących wykonanie usługi...

D E C Y Z JA Na podstawie art. 14b 2 i 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa...

Pytanie dot. sprzedaży lokali przez spółkę cywilną dla wspólników tej spółki

Na podstawie: art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach remontowo-budowlanych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku nie występowania marży lub występowania marży ujemnej Zainteresowany jest...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie kwoty otrzymanej od kontrahenta, na podstawie wyroku sądowego, za usługi, które nie zostały wykonaneMoment powstania obowiązku podatkowego i przeliczenie fakturDotyczy rozliczenia i dokumentowania zaliczek na poczet dostawy krajowejUrząd Skarbowy Ząbkowice Śląskie 57-200 ul. L. Waryńskiego 2ACzy jest konieczne odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty netto od faktury VAT zaliczkowej ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.