Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Po jakim kursie należy przeliczyć kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach korygujacych?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 08 lipca 2005 r. w zakresie podatku d towarów i usług, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 08 lipca 2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 11 lipca 2005r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka wystawia faktury VAT w walucie obcej, których wartość przelicza na złote przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP z dnia wystawienia faktury. Spółka wystawia faktury korygujące do pierwotnych faktur spowodowane udzieleniem rabatu lub niedokonaniem sprzedaży.

Spółka zadała pytanie, po jakim kursie należy przeliczyć kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach korygujących?

W opinii Podatnika kwoty wyrażone na fakturze korygującej w walucie obcej należy przeliczyć na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia wystawienia faktury korygującej w przypadku udzielenia rabatu, natomiast w przypadku niedokonania sprzedaży należy zastosować średni kurs waluty z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Jako podstawę prawną tego postępowania Spółka wskazała § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym".

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w opinii tut. organu podatkowego, zarówno przepisy powołanego powyżej rozporządzenia, jak i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem", jak również przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą", nie regulują wprost sposobu przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych, wykazywanych na fakturach korygujących. Powołany przez Spółkę § 37 rozporządzenia wykonawczego odwołuje się jedynie do faktur, nie zaś do faktur korygujących, dlatego też nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 1 w związku z ust. 1 i 2 rozporządzenia w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Z powyższego wynika, iż faktury korygujące powodują zmianę wysokości obrotu i kwot podatku wykazanych w fakturze pierwotnej i nie mogą powodować powstania różnic kursowych w tych wartościach (w przypadku zastosowania średniego kursu z dnia wystawienia faktury korygującej), bowiem byłoby to sprzeczne z zasadami dot. określania i korygowania obrotu, wynikającymi z przepisów art. 29 ustawy. Wobec powyższego tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż w przedstawionych stanach faktycznych należy stosować średni kurs ogłaszany przez NBP na dzień wystawienia faktur pierwotnych, nie zaś z dnia wystawienia faktur korygujących.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura vat, kurs waluty, podatek od towarów i usług, rabaty
Data aktualizacji: 14/10/2012 20:31:34

Czy świadczenie usług przez syndyka na zlecenie sądu należy dokumentować fakturą VAT czy t...

Działając na podstawie przepisów: art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

Ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wielokrotnie nowelizowaną, uregulowane zostały zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i...

Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych na własny rachunek. Oprócz czynszu i opłaty eksploatacyjnej Spółka fakturuje również niektóre media, takie...

Możliwość wystawiania faktur VAT w obcej walucie na terenie kraju dla krajowych kontrahentów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy wystawić fakturę w 2014 roku?

Spośród wszystkich zmian dotyczących wystawiania faktur w 2014 roku, największe zainteresowanie zdecydowanie wzbudzają te, które dotyczą terminów wystawiania faktur, ponieważ tutaj absolutnie nic nie będzie działało po staremu. Podstawowe zasady...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wystawiona faktura może opiewać na 90% wartości działki zabudowanej?Czy właściciel wynajmując kwatery prywatne do kosztów uzyskania przychodów może ujmować faktury etyliny?Dotyczty możliwości odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VATCzy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku?Jaką stawkę VAT należy zastosować w odniesieniu do świadczonych usług dostępu do internetu o symbolu PKWiU 64.20.17-00.00.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.