Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Po jakim kursie należy przeliczyć kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach korygujacych?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 08 lipca 2005 r. w zakresie podatku d towarów i usług, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 08 lipca 2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 11 lipca 2005r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka wystawia faktury VAT w walucie obcej, których wartość przelicza na złote przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP z dnia wystawienia faktury. Spółka wystawia faktury korygujące do pierwotnych faktur spowodowane udzieleniem rabatu lub niedokonaniem sprzedaży.

Spółka zadała pytanie, po jakim kursie należy przeliczyć kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach korygujących?

W opinii Podatnika kwoty wyrażone na fakturze korygującej w walucie obcej należy przeliczyć na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP z dnia wystawienia faktury korygującej w przypadku udzielenia rabatu, natomiast w przypadku niedokonania sprzedaży należy zastosować średni kurs waluty z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Jako podstawę prawną tego postępowania Spółka wskazała § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym".

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w opinii tut. organu podatkowego, zarówno przepisy powołanego powyżej rozporządzenia, jak i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) - zwanego dalej "rozporządzeniem", jak również przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą", nie regulują wprost sposobu przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych, wykazywanych na fakturach korygujących. Powołany przez Spółkę § 37 rozporządzenia wykonawczego odwołuje się jedynie do faktur, nie zaś do faktur korygujących, dlatego też nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 29 ust. 4 ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 1 w związku z ust. 1 i 2 rozporządzenia w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Z powyższego wynika, iż faktury korygujące powodują zmianę wysokości obrotu i kwot podatku wykazanych w fakturze pierwotnej i nie mogą powodować powstania różnic kursowych w tych wartościach (w przypadku zastosowania średniego kursu z dnia wystawienia faktury korygującej), bowiem byłoby to sprzeczne z zasadami dot. określania i korygowania obrotu, wynikającymi z przepisów art. 29 ustawy. Wobec powyższego tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż w przedstawionych stanach faktycznych należy stosować średni kurs ogłaszany przez NBP na dzień wystawienia faktur pierwotnych, nie zaś z dnia wystawienia faktur korygujących.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura vat, kurs waluty, podatek od towarów i usług, rabaty
Data aktualizacji: 14/10/2012 20:31:34

Urząd Skarbowy Jarosław 37-500 ul. Przemysłowa 2 A

Zasięg terytorialny miasta Jarosław, Radymno gminy Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica powiaty jarosławski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 86101015280056852221000000 VAT...

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usług świadczonych przez Wnioskodawcę za usł...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uwzglę...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z...

Jaka kancelaria księgowa Zgierz jest najlepsza?

W naszym mieście jest wiele firm, które działają jako kancelaria księgowa Zgierz. Oferują one różnego rodzaju usługi - część zajmuje się prowadzeniem jedynie uproszczonej księgowości, część oferuje także księgowość Zgierz pełną. Część zajmuje się...

Czy otrzymaną przy zakupie urządzenia fakturę VAT można odliczyć w zeznaniu rocznym w rama...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Lipno 87-600 ul. Staszica 4Faktury korygujące należy ująć w miesiącu ich otrzymania i zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc sierpień 2007rUrząd Skarbowy Wieruszów 98-400 ul. Rynek 12/13Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wypłacone premie pieniężneDotyczy sposobu potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.